86,638
VIEWS

สื่อออนไลน์ กับการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง - BrandAgeOnline Poll

Nov 23, 2018 S.Worapol

ใกล้เข้าทุกทีกับการเลือกตั้งครั้งสำคัญของประเทศ หลังจากที่เราห่างหายจากเรื่องนี้กันมานานพอสมควร หลายคนคงมีตัวเลือกในใจอยู่แล้ว แต่หลายคนก็ยังคงรอความชัดเจนของทั้งตัวบุคคลและตัวนโยบายของแต่ละพรรคว่าจะออกมาในรูปแบบไหน อย่างไร 

และก็แน่นอนว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของพรรคย่อมมีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกของประชาชน หากเป็นการเลือกตั้งครั้งก่อน สื่อเดิมอย่างป้ายบิลบอร์ด รถหาเสียง ทีวี การเปิดเวที น่าจะเป็นช่องทางหลักในที่พรรคการเมืองเลือกใช้ แต่มาวันนี้แน่นอนว่าทุกพรรคต้องเบนเข็มไปที่สื่อออนไลน์อย่างแน่นอน 

ซึ่งทำให้หลายคนมีความกังวลว่าการใช้สื่อออนไลน์ในการหาเสียงนั้นจะถูกต้องและถูกกฎหมายจริงหรือ เพราะนโยบายของหลายๆ แพลตฟอร์มก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใช้การโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ในการหาเสียง 

จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปในเรื่องนี้ว่าจะมีการควบคุมสื่อออนไลน์กับการหาเสียงของพรรคการเมืองอย่างไร 

กองบรรณาธิการ BrandAge Online จึงหยิบเอาประเด็นของการเลือกตั้งขึ้นมาเป็นหัวข้อในการทำแบบสำรวจ BrandAge Online Poll ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 300 ตัวอย่างจากผู้ใช้งานบนสื่อ Social Media ผลข้อมูลนี้อาจจะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปใช้ในการตัดสินใจวางนโยบายควบคุมการสื่อสารของพรรคการเมืองให้มีความถูกต้องและเหมาะสม

ส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้น ลองไปดูกันเลยครับ

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.