6,473
VIEWS

เชลล์ มุ่งมั่นเติมสุขให้ทุกชีวิต ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงข้างสังคมไทย

Jan 15, 2019 -None-

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลากว่า 126 ปีที่เชลล์ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เชลล์ได้รับความไว้วางใจในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านพลังงานที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยรากฐานของการดำเนินกิจการ เชลล์ให้ความสำคัญกับการส่งมอบพลังงาน นวัตกรรม ความร่วมมือ ตลอดจนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและคำนึงถึงการดูแลเอาใจใส่สังคมและสิ่งแวดล้อม เชลล์ให้ความเคารพต่อผู้คน ยกระดับความปลอดภัย และส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เพื่อเติบโตเคียงข้างสังคมไทยด้วยเจตนารมณ์ในการ “เติมสุขให้ทุกชีวิต” บนความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อส่งมอบพลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม

“สิ่งหนึ่งที่ทำให้คนคิดถึงเชลล์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการเป็นองค์กรที่สร้างความสุขให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรรกิจของเราทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า พันธมิตรคู่ค้า ชุมชน ตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา เพราะนอกเหนือจากบทบาทความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจที่เน้นส่งมอบพลังงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และผ่านการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องแล้ว ความตั้งใจของเราอีกเรื่องคือ การที่เชลล์ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรามีชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อมองไปข้างหน้า เราก็ต้องการที่จะได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่สังคมที่สามารถเข้าถึงพลังงานที่สะอาดและมีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่างๆ ด้วย” คุณอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวถึงแนวทางการสร้างความยั่งยืนของเชลล์

นั่นทำให้เชลล์วางเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ

การพัฒนาด้านนวัตกรรม ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการชดเชยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ โดยเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มรณรงค์ตั้งแต่ภายในองค์กร สร้างจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบในการใช้พลังงาน รวมถึงการวางเป้าหมายด้านการผลิตพลังงานให้มีรูปแบบที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับนวัตกรรมพลังงานที่มีคุณภาพ รวมถึงพัฒนาพลังงานทางเลือกใหม่ไปพร้อมๆ กัน

การทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย เนื่องจากความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านพลังงานจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม การเปลี่ยนผ่านพลังงานจะไม่สามารถสำเร็จได้ หากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในเชิงนโยบาย ผู้ผลิตรถยนต์ที่พัฒนาเครื่องยนต์ให้สามารถใช้เชื้อเพลิงชีวภาพได้มากขึ้น และผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพต่างๆ ที่เน้นพัฒนาและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น

การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน เชลล์จึงมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ไม่ว่าจะเป็นการคำนึงถึงชุมชนเกษตรกรรม หรือเยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ การลงทุนในการพัฒนาทักษะชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ จึงเป็นหลักการที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่พลังงานสะอาดที่ยั่งยืนและเพิ่มโอกาสสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในการเติบโตเคียงข้างสังคม เชลล์ดำเนินโครงการที่ช่วยพัฒนาบุคลากร หนึ่งในหลายโครงการ อาทิ โครงการเชลล์เติมสุข หรือ Fuel the Happiness โดยได้จัดพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมันของเชลล์ เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความยั่งยืน มีการส่งเสริมให้สมาชิกชุมชน เด็ก และเยาวชน จัดทำแปลงปลูกผัก ขายพืชผลทางการเกษตรให้กับลูกค้าที่แวะเวียนมาเติมน้ำมันหรือใช้บริการต่างๆ อีกทั้งยังมีโครงการอบรม ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำงานพิเศษช่วงปิดภาคเรียน ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะของเยาวชนรุ่นใหม่ผ่านโครงการสร้างนวัตกรรม อย่างเช่น โครงการแข่งขันสร้างรถต้นแบบประหยัดพลังงานและดีต่อสิ่งแวดล้อม เชลล์ อีโค-มาราธอน (Shell Eco-Marathon) เป็นต้น

นอกจากนั้น เชลล์ดำเนินโครงการรณรงค์เรื่องของความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความปลอดภัยทางถนน โดยความร่วมมือกับเชลล์ในระดับนานาชาติและภาคีเครือข่ายหลากหลายภาคส่วน จะเห็นได้ว่า เชลล์ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

เชลล์ได้เข้าไปช่วยดูแลสังคมและชุมชนรอบข้าง อาทิ ชุมชนในพื้นที่คลองเตย ซึ่งถือว่าอยู่ใกล้ชิดกับคลังน้ำมันช่องนนทรีมาอย่างยาวนาน ที่นี่เชลล์ได้เข้าไปดูแลและสนับสนุนในเรื่องของความปลอดภัย โดยติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย และท่อดับเพลิงเหนือพื้นดิน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการต่อท่อดับเพลิงหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งเชลล์ได้บำรุงรักษาระบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ช่วยปรับปรุงศูนย์เฝ้าระวังอัคคีภัยในชุมชนเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงกับชุมชนและหน่วยงานราชการเป็นประจำทุกปี

“เชลล์เข้ามาช่วยปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ให้กับเรา รวมถึงยังต่อท่อดับเพลิงจากคลังน้ำมันเข้ามาในชุมชน ทำให้เราสามารถดับไฟได้อย่างรวดเร็วเมื่อครั้งที่เกิดเหตุไฟไหม้ล่าสุดในชุมชน” คุณปัญญา ศิลารักษ์ ผู้นำชุมชน 2 วัดคลองเตยใน เล่าให้ฟังถึงการเข้ามาสนับสนุนของเชลล์

“หลังจากเหตุการณ์นั้น มีคนถามเราว่าเราจัดการดับเพลิงอย่างรวดเร็วได้อย่างไร ทั้งๆ ที่ปัญหาของชุมชนคือพื้นที่แคบ รถดับเพลิงเข้าออกยาก เราตอบได้เลยว่า เพราะเรามีเพื่อนบ้านที่ดีอย่างเชลล์ ที่สามารถส่งน้ำให้เราได้อย่างรวดเร็วจากคลังน้ำมัน ผ่านระบบดับเพลิงที่ได้รับการดูแลอย่างดี และทันทีที่เราส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไป”

นอกจากนั้น เชลล์ยังมีส่วนเข้าไปช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ให้กับศูนย์เด็กปฐมวัยคลองเตยใน เพื่อให้เด็กซึ่งเป็นกำลังของชาติมีโอกาสพัฒนาศักยภาพต่อไปในอนาคต

เชลล์ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในกลยุทธ์ซึ่งมุ่งบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ UNSDG และแนวปฏิบัติซึ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด “Believe-Become-Belong” โดยคำนึงถึงการสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง การส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้านพลังงาน เอาใจใส่ดูแลลูกค้าและภาคส่วนต่างๆ ของสังคมไทยตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ และที่สำคัญคือการให้พนักงานทุกคนเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการทำให้บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

จากวันนี้สู่อนาคต เชลล์จะมุ่งเติมความสุขให้ทุกชีวิต และเติบโตเคียงข้างสังคมไทยต่อไป

Sustainability

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.