35,541
VIEWS

ศักยภาพเมืองขอนแก่น ขุมทรัพย์ด้านการท่องเที่ยวและเมืองแห่ง MICE City

Sep 25, 2018 -None-

จังหวัดขอนแก่น  ถือเป็นจังหวัดหัวเมืองใหญ่ ที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพในอนาคต เห็นได้จากปัจจัยบวกด้านการลงทุนของโครงการเมกะโปรเจ็กต์ต่างๆ จากภาครัฐที่มีแผนการพัฒนาเมือง ในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและทางอากาศ ได้แก่ ขอนแก่นซิตี้บัส รถไฟทางคู่ เส้นทางช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น และรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) สายเหนือใต้ สำราญ-ท่าพระ ซึ่งจะเป็นรถไฟฟ้ารางเบาสายแรกของไทย

นอกจากนั้นยังรวมถึงการขยายสนามบินขอนแก่น เพื่อยกระดับให้เป็นสนามบินนานาชาติ การพัฒนาระบบการศึกษา และตั้งเป้าให้เป็นเมืองศูนย์กลางของบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล

อีกทั้งขอนแก่นยังได้ชื่อว่าเป็นมหานครแห่งการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงมีโรงแรม ศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ ร้านอาหาร และแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ ทั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ขอนแก่นมุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ได้ในอนาคตอันใกล้นี้

นี่คือการขยายตัวของเมืองๆ หนึ่งที่ถูกขับเคลื่อนโดยรัฐบาล ซึ่งเมื่อเมืองเติบโต เอกชนก็จะเข้าไปลงทุนมากขึ้น ขอนแก่นจึงอาจกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยว รวมถึงนักเดินทางกลุ่ม MICE

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เล็งเห็นถึงโอกาส จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) และจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ในขณะเดียวกันก็ตอกย้ำภาพลักษณ์เมืองแห่ง MICE City  ที่มีความพร้อมและเป็นศูนย์กลางแห่งการประชุมสัมมนาในภูมิภาค

ด้วยแนวคิด “ประชุม..เที่ยว เรื่องเดียวกัน ที่ขอนแก่น” ภายใต้โครงการ Khon Kaen New Biz ปี 2561 เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักเดินทางกลุ่ม MICE ให้เดินทางเข้ามาจังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นได้รับการจัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักด้วยศักยภาพของจังหวัดที่มีความพร้อมทั้งในแง่ของการเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่ เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน  การคมนาคม และจะเป็นศูนย์กลางตามกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อการประชุมและนิทรรศการ ในฐานะเป็น MICE City 1 ใน 5 พื้นที่ของประเทศ”

ดังนั้น ททท.จึงผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ตามแผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2560- 2564 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และในปี 2561 ททท. ยังคงดำเนินการผลักดันจังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าขอนแก่นจะก้าวขึ้นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักแล้วก็ตาม โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้มาเยือนเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยว (Visitor) ไม่น้อยกว่า 5 ล้านคนต่อปี

 

วิธีการ

วิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมาย คือการเชื่อมโยงการจัดประชุมและการท่องเที่ยวมาผนวกเข้าด้วยกัน โดยดึงดูดให้นักเดินทางโดยเฉพาะกลุ่ม MICE เดินทางเข้ามาจังหวัดขอนแก่น มาประชุม จัดสัมมนา ดูงาน และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มเข้าไปด้วย เพราะจังหวัดขอนแก่น ได้ชื่อว่าเป็นมหานครแห่งการท่องเที่ยวอยู่แล้ว มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ งานเทศกาล ประเพณีต่างๆ ให้สัมผัสตลอดทั้งปี และจังหวัดขอนแก่นยังมีความพร้อมทางด้านที่พัก โรงแรม ศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง ที่สามารถรองรับการมาเยือนของนักเดินทางกลุ่ม MICE ได้อย่างครบครัน  ซึ่งนอกจากการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางต่อเพื่อไปท่องเที่ยวในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงได้อีกด้วย

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ กล่าวว่า “ทีเส็บเข้ามามีบทบาทส่งเสริมไมซ์ในขอนแก่นจนเข้าสู่ปีที่ 10 และพัฒนาไมซ์กระจายความเจริญไปสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ในปัจจุบัน ทำให้ในปี 2560 มีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ภายในประเทศ 474,000 คน ที่จังหวัดขอนแก่น สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดมากถึงประมาณ 956 ล้านบาท”

ปัจจุบัน ทีเส็บ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นและส่วนงานอื่นๆ ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ การพัฒนา “ขอนแก่นเป็นเมืองจุดหมายการประชุมไมซ์จากการจัดอันดับ 10 เมืองในอาเซียน” ด้วย 4 กลยุทธ์หลัก คือ

1. ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ขอนแก่นสู่การเป็นศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2. ยกระดับการบริการ สร้างโอกาสให้กิจกรรมไมซ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่

4. พัฒนามาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและสถานที่จัดการ

“ทีเส็บ เห็นชัดว่าขอนแก่นมีศักยภาพสูง มีความพร้อมสูง ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการนำการท่องเที่ยวและการเดินทางเพื่อธุรกิจเข้ามาเป็นอีกปัจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ”

การจัดประชุมและการท่องเที่ยวเมื่อผนวกเข้าด้วยกันแล้ว จึงเกิดเป็นแพ็กเกจสนับสนุนการจัดงานไมซ์ 2 ประเภท ได้แก่ แพ็กเกจสนับสนุนการประชุมและอินเซนทีฟ (Meetings & Incentives) ซึ่งเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดและพักค้างคืนในจังหวัดขอนแก่น และแพ็กเกจสนับสนุนการประชุมวิชาการ (Conventions) คือ เป็นการประชุมทางวิชาการ และพักค้างคืนในจังหวัดขอนแก่น เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกันยายน 2561

“โครงการนี้ เป็นการผสานประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ วิชาการ และการพัฒนา ให้เกิดขึ้นในขอนแก่นแล้วสร้างแรงเหวี่ยงออกไปในจังหวัดรอบข้าง จึงเชื่อได้ว่าขอนแก่นจะสามารถแข่งขันกับเมืองไมซ์ในระดับภูมิภาคอาเซียนอื่น ๆ ได้อย่างดีในอนาคต”

 

ศักยภาพ เมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในเรื่องการค้าการลงทุนและบริการ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและลอจิสติกส์ ซึ่งเป็นชุมทางคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน กว่า 32 เที่ยวบินต่อวัน เชื่อมโยงทั้งขอนแก่น-กรุงเทพฯ, ขอนแก่น-เชียงใหม่, ขอนแก่น-หาดใหญ่ และขอนแก่น-ภูเก็ต มีโรงแรมที่พักที่มีสามารถรองรับผู้มาเยือนกว่า 366 แห่ง หรือคิดเป็นห้องพักกว่า 10,068 ห้อง พร้อมด้วยโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน และศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่ได้มาตรฐาน มีสถานที่จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา ร่วมทั้งการแสดงสินค้าขนาดใหญ่ มุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน ด้วยโครงการรถไฟรางคู่-ทางรถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม), โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา (เฟส 1 สายเหนือ-ใต้) การดำเนินการพัฒนาจังหวัดสู่ Smart City จึงเชื่อแน่ว่าจังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่เมืองท่องเที่ยวหลักอย่างยั่งยืน เมื่อประกอบกับอัธยาศัยไมตรีของคนขอนแก่น อาหารการกิน ขนบประเพณีวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งแหล่งศึกษาดูงานต่างๆ ก็จะทำให้ผู้ที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นเกิดความประทับใจและสัมผัสถึงความคุ้มค่า

จากศักยภาพที่มีอยู่ จังหวัดจึงได้มีแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมและเป็นมาตรฐาน จุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นในภาคธุรกิจ อันจะก่อให้เกิดการจ้างงานและมีการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น และจะส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.