5,382
VIEWS

โฟร์โมสต์ ปรับทั้ง Value Chain ตอกย้ำภาพลักษณ์ ผู้นำตลาดนมพร้อมดื่มในไทย

Jun 21, 2017 BrandAge Team

อย่างที่เขาว่ากัน… เวลามักจะผ่านไปไวเสมอ เผลอแป๊บเดียว บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ในประเทศไทย ก็ฉลองครบรอบ 60 ปี ที่ได้มอบคุณค่าสิ่งดีๆ ให้กับผู้บริโภค และยังเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นหนึ่งในการเป็นผู้นำตลาดนมพร้อมดื่มในประเทศไทย

แต่การครบรอบ 60 ปีนั้นบริษัทก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาให้ตลาดนมพร้อมดื่มในไทยทัดเทียมกับแบรนด์ต่างชาติ โฟร์โมสต์จึงได้ประกาศวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนใหม่ที่มาพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพน้ำนมจากฟาร์มให้ถึงมือผู้บริโภค พร้อมสนับสนุนเกษตรกรโคนมไทยให้มีศักยภาพ และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ดร. โอฬาร โชว์วิวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอัตราการบริโภคนมที่สูงขึ้น อย่างปริมาณความต้องการบริโภคน้ำนมทั่วโลกในปี พ.ศ.2559 ที่มีสูงถึง 182.29 ล้านตัน หรือคิดเป็นการเติบโต 1.6% จากปีก่อนหน้า โดยประเทศอินเดียมีการบริโภคน้ำนมสูงที่สุดคือ 62.75 ล้านตัน รองมาคือสหภาพยุโรป 34 ล้านตัน และสหรัฐอเมริกา 26.52 ล้านตัน

แต่เมื่อเทียบกับส่วนประเทศไทยในปีที่ผ่านมาที่มีการบริโภคนมพร้อมดื่มอยู่ที่ 1.046 ล้านตัน โดยปีนี้คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.087 ล้านตัน หรือเติบโตขึ้นราว 1.67% กล่าวคือ คนไทยดื่มนมเฉลี่ยอยู่ที่ 18 ลิตร/คน/ปี

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่ประเทศไทยต้องเตรียมตัวรับมือมากที่สุด คือการเข้าสู่เวทีการค้าเสรีในข้อตกลงต่างๆ ซึ่งนับตั้งแต่ในปี 2553 ที่มีการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) สินค้านมพร้อมดื่มมีภาษีนำเข้าและส่งออกเป็น 0% รวมถึงในปี 2568 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า องค์การการค้าโลก (WTO) ต้องการให้ประเทศสมาชิกที่กำลังพัฒนาเปิดเสรีทางการค้าขึ้น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์นมยังเป็นสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ ซึ่งจะปลอดภาษีนำเข้าและส่งออกโดยสมบูรณ์ในปี 2568

การเปิดเสรีการค้านี้ เป็นโอกาสสำคัญในการขยายตัวของอุตสาหกรรมนมของประเทศไทย หากมีการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสม อุตสาหกรรมนมไทยจะสามารถมีอำนาจการต่อรองในเชิงธุรกิจกับประเทศผู้ส่งออกสำคัญในเวทีโลก ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้ว อุตสาหกรรมนมไทยมีความได้เปรียบในด้านศักยภาพการผลิตอีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

โดยภาพรวมประเทศไทยได้เปรียบเพราะมีศักยภาพด้านการผลิตมากกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ทั้งในเรื่องของลอจิสติกส์ที่ประเทศไทยอยู่ในจุดศูนย์กลาง ทำให้สามารถติดต่อหรือขนส่งสินค้าได้สะดวกกว่า และในเรื่องของการผลิตน้ำนมดิบที่สามารถผลิตน้ำนมดิบได้ปีละประมาณ 1.20 ล้านตัน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถผลิตได้มากที่สุดในอาเซียน อันดับ2 ได้แก่ เวียดนามสามารถผลิตได้ปีละประมาณ 1.17 ล้านตัน และอินโดนีเซียปีละประมาณ 0.85 ล้านตัน รวมถึงเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน ปริมาณการส่งออกมีปริมาณ 163,804 ตัน เติบโตขึ้น 13.63% และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ส่งออก 6,995 ล้านบาท เติบโตขึ้น 9.88%

โดยทางโฟร์โมสต์เล็งเห็นว่า ปัจจัยที่จะสามารถผลักดันให้อุตสาหกรรมนมเติบโตได้เพิ่มขึ้น นั่นคือการยกระดับอุตสาหกรรมนมทั้ง Value Chain เริ่มจากการพัฒนาในส่วนของต้นน้ำ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทางด้านสุขภาพและโภชนาการที่ดีแก่ผู้บริโภค ประกอบด้วย

A good living for our farmers บริษัทมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกรโคนมไทย ภายใต้ โครงการพัฒนาฟาร์มไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานโลก (Dairy Development Program) เพื่อยกระดับคุณภาพของน้ำนมดิบอย่างยั่งยืน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตของโคนม ส่งเสริมเกษตรกรโคนมชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อให้ครอบครัวคนไทยทุกคนได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่ดีที่สุด

Better nutrition for the world  ผลิตนมคุณภาพมาตรฐานจากเนเธอร์แลนด์เพื่อผู้บริโภคชาวไทย ซึ่งอยู่ภายใต้ โครงการพัฒนาฟาร์มไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานโลก โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ เกษตรกรพบเกษตรกร (Farmers to Farmers)  คือการนำเกษตรกรโคนมที่ได้รับการรับรองจากเนเธอร์แลนด์มาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านเทคนิคการทำฟาร์มโคนมกับเกษตรกรโคนมชาวไทย โดยหลักการอบรม 7 แนวทางสำคัญ (7 Diamonds) ประกอบด้วย การจัดการอาหารและน้ำ การเลี้ยงลูกโค การรีดนม ความสมบูรณ์พันธุ์ การดูแลกีบ การออกแบบโรงเรือน และการบันทึกข้อมูล

ในปีนี้โฟร์โมสต์ เตรียมใช้งบลงทุนรวมกว่า 15 ล้านบาท ในการสนับสนุนเกษตรกรโคนมไทย โดยกิจกรรมที่บริษัทให้ความสำคัญในปีนี้ คือโครงการ โฟร์โมสต์สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรกรโคนมไทย ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการนำผู้เชี่ยวชาญด้านการทำฟาร์มโคนมจากประเทศเนเธอร์แลนด์มาถ่ายทอดความรู้ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการทำฟาร์มโคนมมาใช้ในโครงการนำร่องต่างๆ รวมถึงการวางแผนจัดทำระบบการขนส่งน้ำนมดิบเพื่อลดต้นทุนด้านลอจิสติกส์

นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการ หลักสูตรพัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติ ที่เกิดจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล อบรม ทั้งทางวิชาการและภาคปฏิบัติระหว่างกัน อาทิ การจัดการฟาร์มโคนม การจัดการอาหารโคนม การดูแลระบบสืบพันธุ์และสุขภาพโคนม การป้องกันและควบคุมโรคในฟาร์มโคนม การพัฒนาการผลิตน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการปรับปรุงพันธุ์โคนม เพื่อส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรโคนมไทยทั่วประเทศ และยกระดับมาตรฐานเกษตรกรรมโคนมและคุณภาพน้ำนมดิบ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนมให้มีความยั่งยืน

และ Now and for generations to come บริษัทสนับสนุนกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ฟาร์มโคนมและสหกรณ์โคนมมีทักษะด้านการบริหารจัดการฟาร์มโคนม อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อยกระดับคุณภาพของน้ำนมดิบอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเกษตรกรโคนมชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมให้ครอบครัวคนไทยทุกคนได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่ดีที่สุด

รวมถึงในส่วนของการพัฒนากระบวนการผลิต ให้ภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาและยกระดับการผลิต การขนส่ง จัดจำหน่าย สนับสนุนให้มีการเปิดเสรีด้านกลไกราคาอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้อุตสาหกรรมมีการปรับตัวตามกลไกราคาของตลาดการค้าเสรีและอุตสาหกรรม ในราคาที่แข่งขันได้เพื่อพร้อมรับการเปิดเสรีการค้า และการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยมุ่งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในเชิงบูรณาการ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ จึงนำไปสู่การตอกย้ำวิสัยทัศน์ของโฟร์โมสต์ในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการดำเนินงานในประเทศไทย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal xxx e videos pornos www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com www.echterporno.com www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com videos de sexo 3gp