27,560
VIEWS

โครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาดนมไทย– เดนมาร์ค ปีที่ 3 ตอน Milketing การตลาดต่อยอด

Aug 22, 2018 S.Worapol

โครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาดนมไทย – เดนมาร์ค ปีที่ 3 ตอน Milketing การตลาดต่อยอด “นมไทย-เดนมาร์ค” From Gen Z to Gen X ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล รวม มูลค่า 426,000 บาท โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

สำหรับปีนี้โครงการได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการดื่มนมของผู้บริโภคทั้ง 5 วัยได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่นตอนต้น วัยรุ่นตอนปลาย วัยเพิ่งเริ่มทำงาน และผู้ใหญ่ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนาแบบกลุ่ม พบว่าพฤติกรรมการดื่มนมของผู้บริโภคทั้ง 5 กลุ่ม มีความแตกต่างกัน เพื่อเป็นที่มาของโจทย์การแข่งขันในปีนี้ พบว่า

กลุ่มเด็ก (อายุ 4 – 9 ปี) ครู และผู้ปกครองถือเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดต่อการดื่มนมของเด็ก เด็กส่วนใหญ่มีผู้ปกครองเป็นคนผลักดันให้รู้จักการดื่มนม และมีเด็กบางส่วนมีครูเป็นผู้ผลักดัน ซึ่งเด็กมักจะดื่มนมทุกวันในช่วงเช้า รสชาติที่เด็กส่วนใหญ่ดื่มคือรสจืด เนื่องจากผู้ปกครองเห็นว่ามีประโยชน์ที่สุด นอกจากนี้ปัจจัยที่เด็กๆ ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์นมคือ รสชาติและคุณค่าทางโภชนาการเนื่องจากเด็กๆ ส่วนใหญ่มีผู้ปกครองเป็นคนแนะนำ     

กลุ่มวัยรุ่นตอนต้น (อายุ 10 – 15 ปี) กลุ่มนี้เป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต โดยเฉพาะเด็กผู้ชายเลือกดื่มนมเพื่อเพิ่มความสูง จะบริโภคนมปริมาณมาก โดยเลือกดื่มนม UHT.มากกว่านม Pasteurized เนื่องจากราคาและได้ปริมาณเยอะ การบริโภคนมยังอยู่ในการแนะนำของผู้ปกครอง ซึ่งต่อเนื่องมาจากวัยเด็กที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของวัยรุ่นตอนต้นมาก แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มเพื่อนถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สามารถชักจูงให้เด็กกลุ่มนี้เปลี่ยนแปลง Brand ได้     

วัยรุ่นตอนปลายและกลุ่มเริ่มทำงาน (อายุ 16 – 28 ปี)เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมคล้ายกัน กล่าวคือเป็นวัยที่มีอิสระทางความคิด ในวัยนี้มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น และมีกำลังซื้อสูง ส่งผลให้พฤติกรรมการดื่มนมมีความแตกต่างกัน สามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ตามความถี่ในการดื่มนม

  1. กลุ่มที่ดื่มนมจริงจัง วัยรุ่นตอนปลายในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ดื่มนมเป็นประจำ ชอบการดื่มนมวัวแบบ Pasteurized มากกว่า UHT. โดยให้เหตุผลว่านมมีความสดใหม่กว่า คนกลุ่มนี้รู้ความแตกต่างของนมแต่ละประเภทจากการศึกษาหาข้อมูลทั้งจากคนรอบข้างและบนอินเตอร์เน็ต คนกลุ่มนี้ลองกินนมหลาย Brandและจะจงรักภักดีกับ Brand ที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้มากที่สุด ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเปลี่ยนไปลอง Brandใหม่ๆ หากมีเพื่อนหรือคนรอบข้างแนะนำ
  2. กลุ่มที่ดื่มนมผิวเผิน วัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ดื่มนมไม่บ่อย ดื่มเพราะอยากกินจริงๆ ดื่มได้ทั้งนม UHT.และ Pasteurized แต่ไม่ค่อยรู้ความแตกต่างของนมแต่ละประเภท คนกลุ่มนี้ดื่มตามใจชอบ และส่วนใหญ่มองนมแต่ละ Brand ไม่แตกต่างกัน คนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับรสชาติอร่อยเป็นสำคัญ และสามารถเปลี่ยน Brand ได้ง่ายตามการส่งเสริมการขาย มีความอ่อนไหวต่อราคา คนกลุ่มนี้มักจะกินนมหลากหลายรสชาติขึ้นอยู่กับความต้องการของตน

ผู้ใหญ่ (อายุ 28 – 50 ปี)กลุ่มผู้ใหญ่เป็นกลุ่มที่ตระหนักถึงเรื่องสุขภาพ ดังนั้นกลุ่มผู้ใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ ซึ่งนมคือหนึ่งในทางเลือก วัยผู้ใหญ่จะเลือกดื่มนมที่ตนเองได้ลองและชอบในวัยเริ่มทำงาน ผู้ใหญ่บางคนจะหาข้อมูลโดยการถามคนใกล้ตัวและคนรอบข้าง หรือหาข้อมูลตามอินเตอร์เน็ต กล่าวคือกลุ่มผู้ใหญ่จะกลายมาเป็นกลุ่มที่ดื่มนมอย่างจริงจังอีกครั้งในที่สุด

จากผลการสำรวจดังกล่าว กลุ่มผู้บริโภคในกลุ่ม อายุวัยรุ่นตอนต้น และวัยรุ่นตอนปลาย จะเป็นกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงในการบริโภคนมค่อยข้างสูง ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีความคิด การค้นหาข้อมูล มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องพฤติกรรมค่อนข้างรวดเร็วและเชื่อมั่นในความคิดค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงเป็นกลุ่มที่ทางโครงการนำมาเป็นโจทย์ในครั้งนี้

โดยให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 – 4 ซึ่งเป็นกลุ่ม Gen Z แสดงไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์เขียนแผนการตลาด เชิญชวนกลุ่มผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักหันมาบริโภค และให้เกิด Admired Brand ต่อนมไทย-เดนมาร์ค อย่างต่อเนื่อง และเชิญชวน กลุ่ม Gen X ซึ่งเป็นพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง (กลุ่มเป้าหมายรอง) ให้ซื้อนมไทย-เดนมาร์ค ให้กับคนในครอบครัว     

  • เชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย Gen Z ให้หันมาบริโภคนมไทย-เดนมาร์ค ให้มากขึ้นและทำให้ผลิตภัณฑ์นม เป็นมากกว่าเครื่องดื่มหรือ อาหารที่บริโภคกันในช่วงเช้าหรือก่อนนอน 
  • เชิญชวนให้ผู้ปกครอง Gen X ให้มาซื้อและบริโภคนมไทย-เดนมาร์ค ให้เป็นนมสำหรับครอบครัว และเกิดการบริโภค เพื่อเป้าหมาย “ นมแห่งชาติ” ของคนไทย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thai-denmarkworkshop.com/Home.aspx ส่วนใครที่คิดว่าคุณสมบัติพร้อม อยากท้าทายความสามารถตัวเอง ก็ลุยเลยครับ

Campaign

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.