เชลล์จับมือ กทม.ร่วมดูแลสภาพแวดล้อมของกรุงเทพฯ เปิดตัวโครงการ สถานีบริการน้ำมันรวบรวมขยะอันตราย

Aug 03, 2018 -None-

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัดร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการสถานีบริการน้ำมันรวบรวมขยะอันตรายณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ส่งเสริมให้ประชาชนแยกทิ้งขยะอันตรายและนำไปทิ้งที่จุดทิ้งของเสียเฉพาะ (Drop Off) ตามสถานีบริการน้ำมันเชลล์ในเขตกรุงเทพมหานครกว่า 106 สถานี เพื่อให้ทางกรุงเทพมหานครนำไปจัดเก็บรวบรวมและกำจัดอย่างถูกต้อง มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่สังคม

อรรถ เหมวิจิตรพันธ์ รองประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าว“องค์การสหประชาชาติ รายงานว่าประชากรโลกในอีก30 ปีข้างหน้าจะเพิ่มจำนวนขึ้น จาก 7 พันล้านคน เป็น 9 พันล้านคน ส่งผลให้มีขยะเพิ่มมากขึ้น การจัดการขยะอย่างถูกวิธีและการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์อื่นได้เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง ที่สำคัญคือ การจัดการกับขยะอันตรายอย่างถูกวิธี ช่วยไม่ให้เกิดการปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำ ดิน และ สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อพวกเราในอนาคต ด้วยเหตุนี้เองเชลล์จึงได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครสนับสนุนโครงการสถานีบริการน้ำมันรวบรวมขยะอันตราย เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปนเปื้อนของสารพิษจากขยะอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม โดยการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นหนึ่งใน

พันธกิจของเชลล์ ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อให้สังคมและชุมชนข้างเคียงสถานีบริการน้ำมันเชลล์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของเชลล์ในการมุ่ง เติมสุขให้ทุกชีวิต หรือ Making Life’s Journey Better

สถานีบริการน้ำมันรวบรวมขยะอันตราย มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนแยกทิ้งขยะอันตรายออกจากขยะครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งถังรองรับขยะ 3 ประเภทในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ได้แก่ ถังขยะรีไซเคิล-สีเหลือง สำหรับขยะประเภท กระดาษ กระป๋อง ขวดพลาสติก ถังขยะทั่วไป-สีน้ำเงิน สำหรับขยะประเภทถุงพลาสติก ห่อพลาสติก และ กล่องเครื่องดื่ม และถังขยะอันตราย-สีส้ม สำหรับขยะอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ กระป๋องยาฆ่าแมลง ยาหมดอายุ ขวดเครื่องสำอาง และขวดน้ำยาทำความสะอาด ซึ่งต้องเป็นขยะจากครัวเรือนของประชาชนเท่านั้นซึ่งจะช่วยรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปแยกขยะให้เป็นกิจวัตรประจำวันเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคมอีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะของประชาชนให้ถูกวิธีในระยะยาวอีกด้วย

จักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และประธานเปิดโครงการสถานีบริการน้ำมันรวบรวมขยะอันตราย กล่าวว่า “ขยะมูลฝอยถือเป็นปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงสำหรับเมืองใหญ่ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งปัญหานี้ได้ส่งผลกระทบต่อทั้งสภาพแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม นำมาซึ่งการปนเปื้อนขยะตามพื้นดิน แหล่งน้ำและอากาศ ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบขึ้นในสังคม และท้ายที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนในระยะยาวได้ การร่วมมือกันครั้งนี้ระหว่าง กรุงเทพมหานครและเชลล์นอกเหนือจากเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ร่วมในการส่งเสริมการแยกขยะแล้ว ยังช่วยรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะในระบบอันจะทำให้บ้านเมืองของเราสะอาด เป็นระบบระเบียบ และสวยงามอย่างยั่งยืน”

ประชาชนทั่วไป สามารถนำขยะอันตรายจากครัวเรือนมาทิ้งได้ตามจุด Drop Off ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อร่วมบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สวยงามต่อไป

 

Shell

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.