กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรและมูลนิธิเกียรตินาคิน สนับสนุนหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

Mar 25, 2018 -None-

ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรและมูลนิธิเกียรตินาคิน นำโดยพัชนี ลิ่มอภิชาต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และปรีชา เตชรุ่งชัยกุล ประธานสายตลาดการเงิน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ภายใต้โครงการ “ทุนเกียรตินาคินภัทรเพื่อนำธรรมสู่สังคม” จำนวน 5 ล้านบาท โดยมีนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมกันนั้น มีการรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และหารือถึงแนวทางการสนับสนุนโครงการในอนาคต ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรและมูลนิธิเกียรตินาคิน เป็นองค์กรภาคีที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อให้มูลนิธิฯ สามารถเผยแผ่พุทธศาสนาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางตามปณิธานของท่านพุทธทาส ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสศึกษาและเข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริง

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.