ก้าวสู่ปีที่ 7 กับการพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ภายใต้ “ความพอดี” ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

Jun 05, 2022 -None-

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 แล้วสำหรับโครงการพอแล้วดี The Creator โครงการที่ช่วยพัฒนานักธุรกิจไทยให้เติบโต พัฒนาภายใต้ “ความพอดี” ทั้งกำไรทางธุรกิจ เกื้อกูลชุมชน เกื้อกูลโลก ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศาสตร์พระราชา (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) อันนำไปสู่ความเข้มแข็งของธุรกิจ สังคม และโลกในอนาคตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

โดยในปีนี้โครงการพอแล้วดี The Creator ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท สมาร์ท คอส จำกัด ซึ่งผู้สนับสนุนทั้งหมด ต่างเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจแบบพอแล้วดีตามแนวคืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะสามารถสร้างสรรค์ ขับเคลื่อน และพัมนาธุรกิจ สังคม และโลกให้เติบโตไปด้วยกันอย่างแน่นอนเป็นรูปธรรม และยั่งยืนโดยเฉพาะในภาวะสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่โรคระบาดสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคนบนโลก

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 แล้วสำหรับโครงการพอแล้วดี The Creator โครงการที่ช่วยพัฒนานักธุรกิจไทยให้เติบโต พัฒนาภายใต้ “ความพอดี” ทั้งกำไรทางธุรกิจ เกื้อกูลชุมชน เกื้อกูลโลก ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศาสตร์พระราชา (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) อันนำไปสู่ความเข้มแข็งของธุรกิจ สังคม และโลกในอนาคตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

โดยในปีนี้โครงการพอแล้วดี The Creator ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท สมาร์ท คอส จำกัด ซึ่งผู้สนับสนุนทั้งหมด ต่างเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจแบบพอแล้วดีตามแนวคืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะสามารถสร้างสรรค์ ขับเคลื่อน และพัมนาธุรกิจ สังคม และโลกให้เติบโตไปด้วยกันอย่างแน่นอนเป็นรูปธรรม และยั่งยืนโดยเฉพาะในภาวะสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่โรคระบาดสร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคนบนโลก

ปีนี้โครงการพอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 7 ได้เปิดรับสมัครนักธุรกิจรุ่นใหม่ หัวใจเกื้อกูลทั่วประเทศ และคัดเลือกเพียง 16 แบรนด์เท่านั้น เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training Workshop) เป็นระยะเวลารวมประมาณ 3 เดือนเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ อบรม และพัฒนาให้เกิด “พอแล้วดี The Creator” ที่จะเป็นผู้นำการสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ให้เกิดการดำเนินธุรกิจตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy - SEP) ร่วมกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยนำทั้งสองศาสตร์มาประสานกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจที่สอดประสานกับวิถีชีวิตและแนวคิดของการทำธุรกิจในโลกใหม่ที่ไม่ได้มองเพียงแค่ผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจอย่างเดียว แต่ยังคำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและโลก พร้อมที่จะเป็นพลังธุรกิจที่จะขับเคลื่อนผลกำไรให้เกิดกับทั้งธุรกิจตน สังคม และ โลก ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนที่จับต้องได้อย่างแท้จริง

ภายในงานจะมีการเสวนาในหัวข้อ การดำเนินธุรกิจภายใต้ “ความพอดี” นำโดย ดร. ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator พร้อมผู้สนับสนุนโครงการฯ ทั้งยังมีการพูดคุยและแนะนำ พอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 7 อีกด้วย 

ดร. ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ โครงการพอแล้วดี The Creator กล่าวว่า ในตอนนี้ทุกคน ทุกธุรกิจได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 อย่างเสมอหน้ากัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ และนี่ก็คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของคน สังคม และโลก เพราะเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนและธุรกิจหันกลับมาคิดใหม่ ตั้งหลัก ทำใหม่ ผ่านการหาเป้าประสงค์ที่แท้จริง(purpose) ในการทำธุรกิจ การดำรงชีวิตอีกครั้ง เพื่อให้เกิดการทำธุรกิจให้ยั่งยืนหลังวิกฤต COVID-19 และปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำให้ธุรกิจยั่งยืนหลังวิกฤต COVID-19 มีอยู่ 3 ปัจจัยหลัก อันได้แก่ 

พนักงานที่มีความรู้และมีศักยภาพ คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจยั่งยืน การสนับสนุนให้พนักงานมีบทบาทหน้าที่สับเปลี่ยนกันได้จะทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และ เราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้นทุกวัน ธุรกิจจึงควรให้พนักงานมีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพราะการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานคือการสร้างกำลังสำคัญให้กับองค์กร 

การปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการภายในองค์กรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและรูปแบบการทำงานในยุคปัจจุบันมากขึ้น อาทิ การทำงานที่ไหนก็ได้ “work anywhere concept” อาจสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าการทำงานแบบต้องเข้าออฟฟิสเป็นประจำ

การพึ่งพากัน การเกื้อกูลกันของธุรกิจ ชุมชน และ โลก เพราะการดำรงอยู่ของธุรกิจ/แบรนด์ในยุคปกติใหม่ จะถูกเรียกร้องจากผู้คนในโลกให้ดำรงอยู่ไม่ใช่แค่ผลกำไรของตนเองเท่านั้น เพราะตลาดหดตัว กำลังซื้อลดลง แต่ธุรกิจ/แบรนด์ที่ดำรงอยู่ด้วยเป้าประสงค์ (purpose) ที่เกื้อกูลทั้งธุรกิจตน สังคม และ โลก จะเป็นธุรกิจที่ทุกผู้คนจะชื่นชอบและภักดี การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อชุมชน (local economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) จะกลายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสูงสุดของการเติบโตทางเศรษฐกิจของทุกธุรกิจ/แบรนด์ เพราะการที่ต้องพึ่งพาเศรษฐกิจจากต่างประเทศเป็นหลักนับเป็นความเสี่ยงที่สูงมาก ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อชุมชนและสร้างสรรค์ จึงเป็นคำตอบในการสร้างธุรกิจ/แบรนด์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในยุคปกติใหม่นี้อย่างแน่นอน 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.