บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งผู้บริหารใหม่พัฒนาธุรกิจเรือเดินทะเลต่อเนื่อง

Jun 01, 2022 -None-

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาทางบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคแห่งดิจิทัลเต็มรูปแบบ ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาทางบริษัทได้จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ และเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุค New Normal รวมทั้งสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้การนำของสุเมธ ตันธุวนิตย์   

สุเมธ ตันตุวนิตย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท อาร์ ซี แอล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ต่อมาได้นำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2531 และแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ในปี พ.ศ. 2536 ตลอดระยะเวลา 42 ปีของการบุกเบิกและพัฒนาทางธุรกิจ สุเมธได้สร้างเสริมความสามารถในการดำเนินงาน และ ขยายเครือข่ายการให้บริการโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้มีความแข็งแกร่ง จนบริษัทเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชีย จากความทุ่มเทและความสำเร็จที่ผ่านมา สุเมธ จึงได้รับเกียรติ จากทั้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในสาขาโลจิสติกส์ และ บริหารธุรกิจ ตามลำดับ  

เพื่อที่จะดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทดังกล่าว ทางคณะกรรมการจึงได้แต่งตั้ง ทวินโชค ตันธุวนิตย์ เป็นกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) แทนที่ สุเมธ ตันธุวนิตย์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป และต่อจากนี้ ทวินโชค ตันธุวนิตย์ จะสืบสานเจตนารมณ์และความสำเร็จดังกล่าวให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น อีกทั้งจะขับเคลื่อนการปรับปรุงกองเรือและระบบปฎิบัติการให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและให้บริการในยุคดิจิทัลนี้   

ทวินโชค ตันธุวนิตย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และ ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์วิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Aachen Jülich, ประเทศเยอรมนี ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)ในปีพ.ศ. 2558 ด้วยตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด ต่อมาในปีพ.ศ. 2561 ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส (งานภูมิภาคและพัฒนาธุรกิจกลุ่ม) ประสบการณ์ตลอด 7 ปีที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานระดับการจัดการและบริหาร ทวินโชค ได้ขยายเส้นทางการให้บริการและเพิ่มจำนวนกองเรือ รวมถึงการดำเนินการปรับแผนและขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดที่มีความผันผวน และยังเป็นผู้นำทีมพัฒนาระบบการปฏิบัติการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โดยการนำวิทยาการโรโบติกส์ การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ทำให้สามารถบริหารต้นทุนได้ดีมีประสิทธิภาพดีขึ้นและเพื่อพนักงานสามารถทำงานที่มีความสำคัญและซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น 

จากประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมานี้ ทางคณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้ ทวินโชค กรรมการผู้จัดการคนใหม่เป็นผู้นำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไปดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองเรือให้มีความทันสมัยทัดเทียมนานาชาติ ขยายเครือข่ายการให้บริการให้มีความครอบคลุมและแข็งแกร่ง รวมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป  

 

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.