เซ็นทรัลแล็บไทย จับมือ เมตาซิตี้ ยกระดับความพร้อมด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตก

May 06, 2022 -None-

เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมกับ บริษัท เมตาซิตี้ จำกัด (Metacity) ยกระดับขีดความสามารถด้านบริการ การออกใบรับรอง ผล test report ในรูปแบบ e-Certificate ตั้งเป้าพัฒนาระบบ Digital Signature and Digital Certificate Management ให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานภายในองค์กร ภายในสิ้นปี 2565 นี้
.
เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย โดยนายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการยกระดับความพร้อมด้านการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) และ ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) กับ บริษัท เมตาซิตี้ จำกัด โดยนางสาวปุณยิศา อมรเทพรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Signature และ ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) มุ่งเน้นความมั่นคง ปลอดภัย และสร้างความน่าเชื่อถือและที่สำคัญคือมีผลทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ณ ห้องประชุมใหญ่ เซ็นทรัลแล็บไทย กรุงเทพฯ
.
นางสาวปุณยิศา อมรเทพรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เมตาซิตี้ จำกัด กล่าวว่า นวัตกรรมด้าน e-Signature และ Digital Signature ต่างเป็นนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งยังสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือ พิสูจน์ทราบถึงความเชื่อมั่นในเชิงเอกสารได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในองค์กรระดับประเทศ หรือองค์กรขนาดใหญ่ ต่างนิยมใช้นวัตกรรมนี้เพื่อลดระยะเวลา ลดขั้นตอนการทำงาน และลดค่าใช้จ่าย ถือเป็นการพัฒนาองค์กรในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ตอบโจทย์ทั้งรูปแบบการทำงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น
.
ในขณะที่ นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ เซ็นทรัลแล็ปไทย ยืนยันว่า เซ็นทรัลแล็ปไทย ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการไปสู่รูปแบบ Digital Services เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป และการใช้ระบบ Digital Signature and Digital Certificate Management ของ บริษัท เมตาซิตี้ จำกัด จะเป็นการประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร ประหยัดค่าใช้จ่าย และตอบสนองลูกค้า และผู้ประกอบการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนาองค์กรดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน
.
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนา และยกระดับธุรกิจ เข้าสู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กรด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) ทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักในความสำคัญของนวัตกรรม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจ โดยในเฟสแรก จะดำเนินการพัฒนาระบบภายในองค์กร เข้าสู่การเป็นองค์กรไร้กระดาษ (paperless organization) ภายใต้ระบบ Digital Signature ภายในสิ้นปี 2565 หลังจากนั้นจะเริ่มพัฒนาไปสู่การออกใบรับรอง การออกผล test report ในรูปแบบ e-Certificate ต่อไป
.
ทั้งนี้ บริษัท เมตาซิตี้ จำกัด (Metacity) คือผู้พัฒนาและให้บริการระบบแพลตฟอร์ม Digital Signature, Digital Certificate Management and Digital Identity Platform ภายใต้ชื่อ “Veracity” ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และยังเข้ารอบสิบทีมสุดท้ายในการแข่งขัน “MEiD Hackathon : Digital ID Solution for All บริการไทย ไร้รอยต่อ”จัดโดย ETDA และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.