บริษัทไลอ้อน ได้รับการรับรองเป็น“สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”

May 06, 2022 -None-

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด  ได้รับการรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” จัดโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน  เพื่อแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่  ยืนยันว่าบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ยึดมั่นใน “ธุรกิจคู่คุณธรรม” มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส  ตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการดังกล่าวอย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กร ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 และได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.