มูลนิธิกรุงศรี หนุนโครงการ Chula LegalTech ชูคนรุ่นใหม่สร้างนวัตกรรมกฎหมาย แก้ปัญหาสังคมและธุรกิจ

Apr 05, 2022 -None-

พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิกรุงศรี ในฐานะผู้สนับสนุนหลักมอบเงินสนับสนุน  80,000 บาท แก่โครงการ Chula LegalTech ปีที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันสร้างนวัตกรรมกฎหมายแห่งแรกในประเทศไทย  ที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้พัฒนาความรู้แบบสหวิทยาการ โดยประยุกต์ใช้ทั้งเทคโนโลยี ความรู้ด้านกฎหมายและธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับภาคสังคมและธุรกิจ สอดคล้องกับเป้าหมายของมูลนิธิกรุงศรีในการเป็นองค์กรหลักที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา โดยมี  ดร.ภูมิศิริ ดํารงวุฒิ รองคณบดี ด้านงาน วิรัชกิจและนิตินวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนรับมอบ  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.