จุฬาฯ มอบรางวัล Thailand’s Top และ ASEAN’s Top

Jan 24, 2022 -None-

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการ จัดงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021”  เพื่อมอบรางวัลให้แก่ องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน ประจำปี 2564  ปีนี้เป็นปีที่ 12 ที่มีการจัดงานมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด  โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นประธาน  ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565  โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร 17 องค์กรเข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศอย่างพร้อมเพรียงกัน

ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553  เปิดเผยว่า  “ปี พ.ศ. 2564 แม้จะมีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19  แต่คณะผู้วิจัยยังคงทำวิจัยมูลค่าแบรนด์องค์กรของบริษัทจดทะเบียนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารของภาคธุรกิจให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว  การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรได้นำตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาคำนวณ ใช้ค่าเฉลี่ยเวลา 3 ปี โดยได้บูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี เพื่อให้สามารถคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาได้เป็นตัวเลขทางการเงินโดยไม่มีความลำเอียง”

ในปี 2564 มีบริษัทที่ได้รับรางวัลหอเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่องกัน 5 ปี  ได้แก่  บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)   สำหรับรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทยมีจำนวน 14 บริษัท  ได้แก่   โอสถสภา, ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป,  เมืองไทย แคปปิตอล,  ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น,  วีนิไทย,  ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย), แลนด์แอนด์เฮ้าส์,  กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์, โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์,  โรงพยาบาลจุฬารัตน์,  วีจีไอ,  ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ,  เคซีอี อิเลคโทรนิคส์  และ ดีแทค

สำหรับสุดยอดแบรนด์องค์กรของอาเซียน (ASEAN) มี 6 บริษัท จาก 6 ประเทศ ได้แก่  Bank Central Asia ประเทศอินโดนีเซีย   Public Bank ประเทศมาเลเซีย   SM Prime Holdings ประเทศฟิลิปปินส์   Thai Beverage ประเทศสิงคโปร์  บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย และ Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade  ประเทศเวียดนาม 

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.