กรุงศรี กรุ๊ป ได้รับใบประกาศรับรอง CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

Jan 20, 2022 -None-

การุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอรัปชั่นของภาคเอกชนไทย ซึ่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารอีก 13 บริษัทได้รับรองการเป็นสมาชิกฯ อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 (CAC Recertification) โดยแนวร่วมต่อต้านคอรัปชั่นของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)) ซึ่งกรุงศรีเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ไทยกลุ่มแรกที่ได้รับการรับรองดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2556

ในการที่ได้รับรองให้เป็นสมาชิกภายใต้แนวร่วมดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกรุงศรีที่ให้ความสำคัญและยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอรัปชั่น ภายใต้พันธสัญญาการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวร่วมในการป้องกันและต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.