Digital Transformation Forum & Thailand Digital Excellence Awards 2021

Dec 15, 2021 -None-

“สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)  จัดงานสัมมนา Digital Transformation Forum และการมอบรางวัล “Thailand Digital Excellence Awards 2021” สำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชนจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อเฟ้นหาองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการดิจิทัลประจำปี 2564”

การสัมมนาเชิงวิชาการ “Digital Transformation Forum 2021” ภายใต้หัวข้อ“The Platform Economy” และงานประกาศรางวัล “Thailand Digital Excellence Awards 2021”จัดขึ้นในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์เพื่อเป็นการส่งเสริม Green Meeting อันจะช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดประชุมในองค์กรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และแนวทางการบริหารจัดการดิจิทัลเทคโนโลยี ในประเด็นที่หลากหลาย พร้อมนำเสนอมุมมอง เรื่องราว เทคนิค และกลยุทธ์ความสำเร็จของหน่วยงานผู้ชนะรางวัลในครั้งนี้ด้วย

 

Mr.BENJAMIN FINGERLE, Partner, The Boston Consulting Group (BCG)แลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “What’s Up Now: The Platform Economy”กล่าวว่าBCG ใช้เครื่องมือ Digital Acceleration Index (DAI)ซึ่ง BCG ออกแบบมาเพื่อประเมินศักยภาพด้านดิจิทัล (Digital Maturity) ของภาคธุรกิจ โดยมีบริษัทจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและทุกภูมิภาคของโลกเข้าร่วมการสำรวจกว่า 1,000 บริษัทสำหรับประเทศไทย BCG ได้ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association - TMA) เพื่อทำการศึกษาว่าองค์กรในประเทศไทยอยู่ในขั้นที่ 2 (Digital Literate)  โดยการยกระดับด้านดิจิทัลนั้นสามารถทำได้โดยการเพิ่มการลงทุนด้านดิจิทัล และการพัฒนายกระดับทักษะด้านดิจิทัลขององค์กร

อย่างไรก็ตาม บริษัทไทยมีความต้องการที่จะยกระดับอย่างมากโดยบริษัทซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพทั้ง 7 ด้านตาม DAI ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการดำเนินกระบวนการ Digital Transformation ได้สำเร็จ จากเดิม 30% เป็น 80%  ในการรวมกลยุทธ์กับเป้าหมายในการทำ Transformation ที่ชัดเจนขององค์กร

คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “Keynote Address: The Platform Revolution”เผยประสบการณ์และมุมมอง Innovation ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันแพลตฟอร์มที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในโลกดิจิทัล เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในรูปแบบตลาดกลาง หรือ Match Making และให้คนจากรอบด้านมา interact กัน และทำ Transaction บนแพลตฟอร์ม โดยไม่มีต้นทุนในด้าน content หรือ สินค้า โดยแพลตฟอร์มที่ดีควรต้องสามารถ facilitate บริการต่างๆ ช่วยให้ Interaction ต่างๆ เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มได้ง่าย โลกดิจิทัลเป็นเรื่องของข้อมูลที่สามารถรับส่งกันได้แบบไม่มีขอบเขต ข้อมูลคือหัวใจสำคัญของแพลตฟอร์ม ซึ่ง IoT จะเชื่อมโยงข้อมูลจากโลกออฟไลน์เข้ามาในแพลตฟอร์ม และใช้ข้อมูลทั้งจากโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์มาประมวลผลด้วย AI แบบ Realtimeและนำ insight ไปปรับปรุง ทำให้แพลตฟอร์มเรียนรู้และบริการได้ดีมากขึ้น ซึ่งแพลตฟอร์มยิ่งเปิดกว้างทั้งในฝั่งของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการก็จะยิ่งทำให้แพลตฟอร์มเติบโตเร็ว โดยกลุ่มทรูมีระบบนิเวศครบวงจรที่พร้อมสนับสนุนองค์กรธุรกิจที่ต้องการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการในด้านต่างๆ ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตในมิติต่างๆ

นอกจากนี้ คุณณัฐวุฒิ ยังให้แนวทางในการสร้างหรือคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ว่า Innovation ไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีขั้นสูงเสมอไป  แต่เกิดจากการเปลี่ยนกระบวนการ และคิดบวก ซึ่งทุกคนสามารถเป็น Innovator สร้าง Innovation หรือสร้าง revolution ได้ทุกวัน

ในหัวข้อเสวนา “Conversation with the Transformers: Creating Competitive Advantage through Digital Platform”

 

ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์  ผู้จัดการสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของบางจากคือ การเป็นผู้นำด้านBCG Economy Model ทั้งในแง่ของการเติบโตอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินงานของ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

กลุ่ม Bio - Synthetic Biology Consortiumโดยบางจากได้มีการประยุกต์ใช้ Bio - based Business ในการแก้ไขปัญหาการผลิตอาหารต่าง ๆ

กลุ่ม Circular การทำ Carbon Market Club ในการซื้อขายคาร์บอน เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนและเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อน New Economy พร้อมส่งเสริมCircular Business ในการใช้วัสดุและบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลุ่ม Greenovative Experienceพยายามพัฒนาปั๊มน้ำมันต้นแบบในการเชื่อมโยงเพื่อสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้า และมีการใช้Digital Token เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสู่โลกอนาคต พร้อมสร้างความร่วมมือกับ PEA ทำแท่นชาร์จ EV ทั่วไทย และร่วมมือกับ MG ผู้ผลิตรถไฟฟ้า ในการเปลี่ยนจากธุรกิจน้ำมันสู่ธุรกิจไฟฟ้า

สิ่งสำคัญ คือ การสร้างศักยภาพบุคลากรของบางจาก เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับสามารถร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ  และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อดึงกลุ่มเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมสู่อนาคต

คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer บริษัทเอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดกล่าวว่าSCG ได้มองเป้าหมายจากเดิมที่เป็น B2C เป็น B2B2C โดยต้องการเป็น Experienced Company ที่ดูแลทั้ง Journey ของลูกค้า จากเดิมเป็นเพียงผู้ผลิตแต่ในปัจจุบันเปลี่ยนมาให้บริการด้วย และมีการใช้ Innovation Portfolio เข้ามาช่วยดูแลตั้งแต่ความฝันของลูกค้า เช่น การออกแบบบ้านในฝัน โดยมองว่า การ Platform Marketing อาจจะไม่เพียงพอต่อการพัฒนา จึงได้มีการนำ IoT มาใช้ในการแก้ไขปัญหาหลายประการ เช่น Smart City Smart Home เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่า IoT คือ 4th Gen Technology ที่จะช่วยรักษาและสร้างโอกาสในอนาคตทางธุรกิจ

 

คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Manager บริษัทอะเมซอนเว็บเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวถึงการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันผ่าน Cloud Platform โดยจะเห็นได้จากวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาว่า องค์กรที่ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง Digital Transformation จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์นี้ค่อนข้างสูง

พร้อมยกตัวอย่างตัวอย่างบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศอย่าง SCG ที่ประสบความสำเร็จในการนำ Public Cloud มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงต้นทุนและทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหรือ Application หาหมอออนไลน์Raksaที่ให้บริการ Telemedicine เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สามารถพลิกแพลงธุรกิจให้อยู่กับการเปลี่ยนแปลง แบบ New Normal ได้                  

ในหัวข้อเสวนา “Live Chat with the Real Crowd Pleasers”ได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้ง 3 ท่านที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ พร้อมผู้ดำเนินการอภิปราย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

คุณเจษฎา สุขทิศ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟินโนมีนาจำกัด   ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริหารเงินลงทุนแบบ One Stop Service และให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่คนไทย กล่าวว่า “ในโลกยุคปัจจุบัน Digital Platform Supply Chain เปลี่ยนไปมาก เราต้องสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถสร้าง Engagement ให้ได้มากที่สุด และเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งจะเป็นโอกาสของธุรกิจ”

คุณสีหนาท ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเพอร์เพิลเวนเจอร์สจำกัดกล่าวว่า Key Success Factor ของการเปลี่ยนมาสู่แพลตฟอร์มนั้นต้องรู้ว่าทำเพื่อตอบโจทย์อะไรบ้าง เช่นในเรื่องของการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ คิดว่า Food delivery ตอบโจทย์ แต่เป็น Red Ocean เพราะในไทยมีหลายแพลตฟอร์มจากต่างชาติ แพลตฟอร์ม Robinhood มีจุดยืน คือการช่วยธุรกิจขนาดเล็ก เพราะค่า GP เป็น 0 ประการที่ 2 คือ คนที่เป็นลูกค้า ที่เป็น Price Sensitive เป็น Gen Z ที่จะตรวจสอบราคาก่อน Robinhood จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยสังคม คือ คนซื้อ คนสั่ง และคนส่ง และเป็น Kindness platform ในการส่งต่อ ถ่ายทอดความดี แบ่งปันความสุข และสร้าง Community ร่วมกัน

คุณอริยะ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัททรานส์ฟอร์เมชั่นนอลจำกัดกล่าวว่า  “หากธุรกิจจะหันมาพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มต้องคำนึงถึง สิ่งที่เป็นพื้นฐานในช่วง 1–2 ปีที่ผ่านมา คำว่า Digital Transformation ค่อนข้างจะเป็นที่นิยม แต่ในความเป็นจริงเป็นเรื่องที่ยากมาก รวมถึงความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยียังผิวเผิน โดยมองว่าส่วนใหญ่ยังมองเห็นเพียงแค่ความสำเร็จบน Iceberg เท่านั้น (5%) ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ควรตั้งคำถาม คือ กลยุทธ์ของบริษัทที่ประสบความสำเร็จคืออะไร ทำอย่างไรที่เขาไปถึงจุดมุ่งหมาย ดังนั้น ในการสร้างธุรกิจใหม่จะต้องลงมือทำ และคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยถ้าเรามีบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้า ฐานลูกค้าก็จะใหญ่ขึ้นได้ในท้ายที่สุด จึงต้องคิดใหญ่ แต่เริ่มเล็ก”

ส่วนในหัวข้อ The Rising Stars: A Shift from Traditional to Digital Businessได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้

คุณณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามราชธานีจำกัด (มหาชน)กล่าวว่า“ในการทำ Digital Transformationองค์กรมักไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหน โดยสยามราชธานีที่มีพนักงานกว่าหนึ่งหมื่นคนและเป็นธุรกิจที่ทำมากว่า 40 ปี Digital Transformation จึงต้องประกอบด้วย 5 ประการ คือ 1.) การมีกลยุทธ์ด้านดิจิทัลและวัฒนธรรมที่ชัดเจน 2.) ความร่วมมือจากพนักงานและลูกค้า 3.) กระบวนการและนวัตกรรม 4.) เทคโนโลยี และ 5.) ข้อมูลและการวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังมองว่า ควรให้ความสำคัญเรื่องต้นทุนและเรื่องของ Process Analysis ด้วย ว่าอะไรเป็น Bottlenecked เลือกโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด รวมถึง Digitize ระบบ HRM ให้ได้มากที่สุด”

 

 

ด้าน คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย)กล่าวว่า“ในปี 2019 Sea (Group) ได้เริ่มดำเนินโครงการ “10 in 10 Initiatives” เพื่อพัฒนา Digital Talent สำหรับตลาดแรงงาน ผ่านหลายโครงการ เช่น Shopee University (เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับ SMEs และผู้ขาย (Sellers))  Shopee Code league (การแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูล - Data Analytic Competition) และ Garena Academy (การให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกม) ทั้งยังพัฒนาความสามารถในการใช้ดิจิทัลสำหรับทุกคน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น Young Happy – Silver age ช่วยคนสูงวัยใช้เทคโนโลยี Echo – Knowledge Hub ให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีต่าง ๆ และ Startdee : Accessible Digital Tools for Education จนถึงปัจจุบัน โครงการ “10 in 10 Initiatives” ได้ให้การฝึกอบรมไปแล้วถึง 4,187,000 คน”

ในหัวข้อเสวนา “Winner’s Forum”ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร 3 ท่านจากองค์กรที่ได้รับรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2021มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จในครั้งนี้

คุณญาดา  ศาสตรสาธิต Chief Marketing Officer บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า“ลอรีอัลเป็นบริษัท FMCG ที่จำหน่ายสินค้ามากกว่า 20 แบรนด์ในไทย และในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การจัดจำหน่ายแบบออฟไลน์รวมถึงการเสนอบริการ Physical Beauty ServiceAdvisors หายไปอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงล็อกดาวน์ จึงหันมาขายผ่าน E-Commerce มากขึ้น ดังนั้น ลอรีอัลจึงต้องเร่งทำตามแผนที่วางไว้เมื่อหลายปีก่อน เช่น Virtual Try - On คือ การทำให้ลูกค้าสามารถลองสีลิปสติกหลายเฉดสีผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ หรือการให้คำปรึกษาด้านความงามผ่านทางออนไลน์(E-Beauty Platform) โดยมี Retail Partners เช่น Central Group ที่ร่วมกันทดสอบและเรียนรู้ ซึ่งสำหรับผู้บริโภคอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวมาซื้อของออนไลน์ รวมทั้งผู้บริโภคมีความยึดติดกับแบรนด์ที่เขาเชื่อถือ อันเป็นข้อได้เปรียบสำหรับลอรีอัลที่มีความน่าเชื่อถือและก่อตั้งมากว่า 100 ปีนอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างโอกาสในการเจาะตลาดไปยังพื้นที่ที่ลอรีอัลยังไม่มีหน้าร้านแบบออฟไลน์อีกด้วย”

คุณจรุง เกียรติสุภาพงศ์ Chief Information Officer (Kasikorn Business-Technology Group - KBTG) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“ความสำเร็จในการทำ Digital Transformation ไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่ง แต่เราต้องมองกลับไปย้อนดู Business Model และกลยุทธ์ขององค์กรว่าการทำ Digital Transformation นั้น จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจและการให้บริการที่ดีพอต่อลูกค้าการคัดเลือก Talent เข้ามาทำงานใน KBTG สิ่งที่ยากที่สุด คือ การรักษา Talent ไว้กับองค์กรโดยองค์กรพยายามที่จะช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น และกำจัดงานที่ไม่ชอบออกไป ในช่วงของการระบาดโควิด-19 คือเรื่องของ Human Safety องค์กรจึงพยายามอำนวยความสะดวกให้สามารถทำงานได้ รวมถึงสื่อสารไปยังพนักงานว่าอะไรคือเป้าหมาย ความเป็นห่วง รับฟังความคิดเห็น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในช่วงวิกฤตนี้

และคุณศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ได้ให้ความสำคัญกับลูกค้าในช่วงการระบาดของโควิด-19จึงได้สร้างหุ่นยนต์ UVC และ AI Navigation Platform หรือที่เรียกว่า AGV ซึ่งช่วยในการบริหารจัดการสินทรัพย์จากทางไกล ทั้งยังได้ร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรที่มี Know-how และลงทุนในเรื่องของ Robotic & AI ด้วย

การทำ DigitalTransformation อุปสรรคขององค์กรคือการเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์โดยพื้นฐาน ไม่ใช่บริษัทที่ทำธุรกิจดิจิทัลการบริการต้นทุน การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล ไปจนถึงการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความยั่งยืน และการสื่อสารกับทุกคนที่เกี่ยวข้องจึงเป็นความท้ายทายที่เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ต้องก้าวผ่านให้ได้เพื่อ Transform องค์กร”

ทั้งนี้ การประกาศรางวัล “Thailand Digital Excellence Awards 2021” ซึ่ง TMA ร่วมกับ The Boston Consulting Group (BCG) นำเครื่องมือประเมิน Digital Acceleration Index (DAI) มาเฟ้นหาองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการดิจิทัลประจำปี 2564 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดิจิทัลขององค์กรในประเทศไทย และเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรอันจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

TMA

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.