กลุ่มทรู รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม” ต่อเนื่องปีที่ 5

Dec 03, 2021 -None-

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 พร้อมมอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม แก่กลุ่มทรู โดย นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดในงาน ที่กลุ่มทรูได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำความเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางทุกมิติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัล มาสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ และทักษะความรู้แก่กลุ่มคนเปราะบาง ให้สามารถสร้างอาชีพ มีรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ ตรงตามเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ในกรอบ 3 H’s ของกลุ่มทรู อันประกอบด้วย Heart – มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน Health – มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน และ Home – มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ในปีนี้ กลุ่มทรู ยังได้ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย พัฒนาระบบสำรวจและคัดกรองเบื้องต้นสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นเป็นพิเศษ หรือ STS (Screening tools for person with special needs) เพื่อเป็นเครื่องมือในการคัดกรองให้ผู้ปกครองหรือเด็กที่มีความสงสัยว่าจะมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคเรียนรู้ช้า สมาธิสั้น มีความบกพร่องทางสติปัญญา และออทิสติก ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและรับสิทธิ์สวัสดิการจากภาครัฐได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ระบบ STS ยังเก็บข้อมูลที่จำเป็นรวมทั้งทักษะและศักยภาพด้านต่างๆ ของบุคคลออทิสติกที่มีบัตรคนพิการ อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมทักษะอาชีพนำไปสู่การสร้างรายได้เพื่อพัฒนาชีวิตของบุคคลออทิสติกและครอบครัว อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบาย “ก้าวไปข้างหน้าอย่างเท่าเทียม” ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่เปิดตัวแอปพลิเคชัน บัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล เพื่อยกระดับฐานข้อมูลและการให้บริการแบบดิจิทัลในอนาคตอีกด้วย

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.