TOA ติดอันดับหุ้นยั่งยืน(THSI) พร้อมคว้าผลการประเมินCGR ระดับ"ดีเลิศ" ประจำปี 2564

Oct 29, 2021 -None-

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็น 1 ในรายชื่อ หุ้นที่มีผลตอบแทนอย่างยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  อีกทั้งยังได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564

จตุภัทร์  ตั้งคารวคุณ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ เปิดเผยว่า “จากที่ TOA ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน THSI  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และยังได้รับการประเมิน CGR ประจำปี 2564 ให้อยู่ในระดับดีเลิศนั้น ถือเป็นการโชว์ศักยภาพของการดำเนินธุรกิจและสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมีความมั่นใจในการดำเนินงานที่โปร่งใส มีจริยธรรม ตรวจสอบได้ของบริษัท”

กว่า 57  ปีที่ผ่านมา TOA มีความมุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยกลยุทธ์ Total Solution เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อม  และร่วมพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต  นอกจากนี้ด้วยพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง  ประกอบกับการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทฯ สามารถได้ก้าวผ่านวิกฤตและความท้าทายหลากหลายรูปแบบที่เข้ามา  และยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน

TOA

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.