11,136
VIEWS

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ปลุกพลังเพื่อวันที่ดีกว่า

Nov 05, 2021 -None-

กลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์กระทิงแดง (เรดบูล) เรดดี้ โสมพลัส สปอนเซอร์ แมนซั่ม แมนซั่ม วิตามิน วอเตอร์ ไฮ่! เพียวริคุ ซันสแนค และวอริเออร์ ในฐานะภาคธุรกิจผู้จ้างงานเป็นจำนวนมาก มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจ TCP จึงให้การสนับสนุนโครงการการศึกษาทั้งในและนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง วิกฤตโควิด-19 ที่กำลังเผชิญอยู่ส่งผลกระทบต่อแวดวงการศึกษาเป็นอย่างมาก กลุ่มธุรกิจ TCP มองว่าการเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเป็นภารกิจจำเป็นที่ต้องทำ

ระยะแรก กลุ่มธุรกิจ TCP เร่งดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ โดยร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เข้าดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของเด็กๆ เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่พร้อมเรียนรู้ รวมถึงให้ทุนเรียนหนังสือโดยไม่ต้องออกจากระบบกลางคัน ผ่านโครงการกลไกอาสาสมัครคุณภาพให้แก่อาสา กสศ. จำนวน 100 คนๆ ละ 400 บาท รวมงบประมาณ 1.2 ล้านบาท และโครงการทุนสานฝันการศึกษาเพื่อน้อง มอบให้เด็กมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) ซึ่งถือเป็นช่วงรอยต่อที่เด็กจะหายออกจากระบบจำนวน 400 คนๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นงบประมาณ 4 ล้านบาท เพื่อดูแลเด็กและเยาวชนครอบคลุมทุกมิติ

ส่วนของโครงการระยะยาว 5 ปี เริ่มจากร่วมกับพันธมิตรทางการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. และประกาศเชิญชวนพันธมิตรทางการศึกษาที่มีนวัตกรรมการจัดการการศึกษาที่มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายมาร่วมโครงการ TCP ปลุกความรู้สู่โอกาส” โครงการระยะยาว 5 ปี ที่จะเข้ามาช่วยด้านการศึกษาให้ทั้งครูและนักเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้และการทำงานในโลกอนาคต ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินงานตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ที่ประกอบด้วย 3 เสาหลักคือ Integrity, Quality และ Harmony โครงการ “TCP ปลุกความรู้สู่โอกาส” สอดคล้องกับเสาหลักด้าน Harmony ที่มุ่งสร้างชุมชนยั่งยืนผ่านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น

“วิกฤตโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษารุนแรงมากขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง กลุ่มธุรกิจ TCP จึงริเริ่มโครงการระยะยาว 5 ปี  ‘TCP ปลุกความรู้สู่โอกาส’ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินงานตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ที่ประกอบด้วย 3 เสาหลักคือ Integrity, Quality และ Harmony โครงการ ‘TCP ปลุกความรู้สู่โอกาส’ สอดคล้องกับเสาหลักด้าน Harmony ที่มุ่งสร้างชุมชนยั่งยืนผ่านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น” นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวเสริมว่า “ ‘TCP ปลุกความรู้สู่โอกาส’ มีจุดเด่นด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพให้ทั้งครูและนักเรียนเกิดความเชื่อมโยงกับสังคมในปัจจุบัน สร้างนวัตกรรมการศึกษาหลากหลาย เพิ่มพื้นที่การเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อร่วมขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงการศึกษาอย่างยั่งยืน” คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวถึงโครงการ

ปัจจุบันมีพันธมิตรเริ่มต้นใน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพครู “โรงเรียนปล่อยแสง” ที่ร่วมมือกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมุ่งทำงานกับครูผู้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งหลักสูตรการเรียนการสอน โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมกำลังคน สร้างทักษะที่จำเป็นในการเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน อันจะนำไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีขึ้น รวมถึงพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรและแนวคิดการศึกษาฐานสมรรถนะหรือ Competency-based Curriculum ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับชุมชนและสังคม จะเริ่มจาก 12 โรงเรียนนำร่อง

“โครงการโรงเรียนปล่อยแสงมุ่งเน้นการทำงานกับครู เพราะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนและจะส่งผลต่อผู้เรียนอย่างจริงจัง โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมกำลังคน รวมถึงการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนภายใต้แนวคิดการศึกษาฐานสมรรถนะซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับชุมชนและสังคมโดยจะเริ่มจาก 12 โรงเรียนนำร่องซึ่งครูที่ผ่านกระบวนการนี้จะสามารถสร้างสรรค์การเรียนรู้แบบใหม่ และจะช่วยวางรากฐานของการศึกษาที่มีความหมายและมีความสุขต่อไป” รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าว

ส่วนโครงการ “สานฝันการศึกษาเพื่อน้อง” ที่ร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนเพื่อไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้ความเห็นว่า

“หนึ่งในหมุดหมายการพัฒนาประเทศที่สำคัญสำหรับประเทศไทยในยุค COVID-19 คือการรักษาเด็ก เยาวชนทุกคนให้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและมีโอกาสที่เสมอภาคในการพัฒนาเต็มศักยภาพและความถนัดเป็นรายบุคคล อย่างไรก็ตามโควิด-19 ได้ทำให้สถานการณ์การหลุดออกนอกระบบการศึกษามีแนวโน้มวิกฤตขึ้น เด็กนักเรียนกว่า 43,000 คนได้หลุดออกจากระบบการศึกษา และหากประมาณการจากข้อมูลนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ จะมีเด็กๆ ถึง 1.9 ล้านคนที่กำลังเผชิญความเสี่ยงเดียวกัน ทั้งที่เด็กไทยมีศักยภาพสูง โครงการทุนสานฝันการศึกษาเพื่อน้อง ที่ กสศ. ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจ TCP จะช่วยสร้างหลักประกันทางการศึกษาเพื่อไม่ให้มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาไทยเพิ่มขึ้น พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ กลับมามีความฝันในชีวิตอีกครั้ง ซึ่งเราจะมอบทุนตลอดหนึ่งปีการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 1 จำนวน 400 คนในกว่า 40 จังหวัดทั่วประเทศ โดยโครงการฯ ยังมีการใช้ฐานข้อมูลเพื่อระบุเด็กกลุ่มเสี่ยง และมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตั้งแต่แรกเริ่ม”

โครงการ TCP ปลุกความรู้สู่โอกาส พร้อมสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาอื่นๆ กับพันธมิตรที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยวางเป้าหมายตลอดโครงการไว้ว่าจะมีครูที่ได้รับการเพิ่มทักษะรวม 500 คน มีนักเรียนที่เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพรวม 100,000 คน และสร้างการมีส่วนร่วมกับ 100 ชุมชนหรือพื้นที่การเรียนรู้

กลุ่มธุรกิจ TCP วางกรอบการพัฒนาด้านการศึกษาของ “โครงการ TCP ปลุกความรู้สู่โอกาส” ไว้ 3 เรื่องคือ

1. ส่งเสริมวิชาการและความรู้แกนกลางในห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

2. ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นต่อชีวิต ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพจริงได้ในอนาคต

3. สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน บ้าน และชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตน

เพราะการศึกษาที่มีประสิทธิภาพถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศต่อไปอย่างยั่งยืน ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่ของกลุ่มธุรกิจ TCP ในการ “ปลุกพลังเพื่อวันที่ดีกว่า” ®

รับชมรายละเอียดโครงการ TCP ปลุกความรู้สู่โอกาสได้ที่นี่ https://fb.watch/93lZ6YXngi/

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.