บ้านปู จุดประกายช่วยเหลือสังคมผ่าน “กองทุนมิตรผล - บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19”

Oct 25, 2021 -None-

“บ้านปู และมิตรผล เป็นเหมือนบริษัทพี่บริษัทน้องกัน เราร่วมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิด เป็นที่มาของการจัดตั้งกองทุนมิตรผล - บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัยโควิด-19 เพียงช่วงเวลาข้ามคืน หากมีส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือได้ เราก็จะมุ่งไปที่ส่วนนั้น กองทุนฯ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลหลักๆ ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ๆ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เมื่อเวลาล่วงเลยมา เราเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเข้าไปช่วยเหลือเรื่องปากท้องของประชาชนทั่วไป จึงเป็นที่มาของการระดมทุนเพิ่มไปถึง 1,000 ล้านบาท” นี่คือคำกล่าวของ คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในงานแถลงข่าวออนไลน์ “มิตรผล-บ้านปู เคียงข้างคนไทย เติมพลังใจก้าวผ่านวิกฤต” ในเดือนตุลาคม 2564 เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินงานของ “กองทุนมิตรผล - บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19”

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ มีเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมๆ กับการสร้างประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการเป็นพลเมืองที่ดีในทุกประเทศที่บริษัทฯ  เข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ ดังนั้น ในวันที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤต   โควิด-19 จึงทำให้เกิดหนึ่งในภารกิจช่วยเหลือจากองค์กรภาคเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นตั้งแต่การเริ่มแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกแรก คือ “กองทุนมิตรผล - บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19” ที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และกลุ่มมิตรผล ร่วมกันจัดตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ด้วยงบประมาณรวม 500 ล้านบาท เป็นการระดมทุนกันบริษัทละ 250 ล้านบาท

ภาพรวมการดำเนินงาน 500 ล้านบาทแรก คือเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 แก่โรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ และหน่วยงานราชการทั่วประเทศ รวมถึงให้การช่วย  เหลือในคลัสเตอร์ต่างๆ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง ด้วยจุดแข็งของการดำเนินงานที่รวดเร็ว ฉับไว และตรงจุด

ด้าน คุณสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปรัชญาในการทำธุรกิจของเราอยู่บนหลักการของ ESG ทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น การช่วยเหลือในภาวะวิกฤตเช่นนี้ สำหรับบ้านปู เรานับเป็นความสำคัญลำดับต้นๆ โดยมีความร่วมมือของพนักงานบ้านปูทุกคนด้วย ช่วงเวลากว่า 1 ปีครึ่งที่ผ่านมา กองทุนฯ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในชุมชนต่างๆ ผ่านความร่วมมือและการสนับสนุนองค์กร มูลนิธิ และกลุ่มอาสาสมัคร รวมกว่า 380 หน่วยงานในพื้นที่ 40 จังหวัดทั่วประเทศ การแบ่งปันความรู้ ข้อมูล พร้อมถอดบทเรียนที่พบเจอจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้เราเข้าใจปัญหา สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการ และช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างแท้จริง”

เมื่อปัญหาเคลื่อนมาสู่เรื่องของปากท้องและปัญหาเศรษฐกิจ เป็นเหตุจุดประกายในการสานต่อการดำเนินงานของกองทุน เพื่อความพร้อมเดินหน้าภารกิจเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และกลุ่มมิตรผลจึงเพิ่มงบประมาณอีก 500 ล้านบาท หรืองบประมาณเพิ่มเติมอีกบริษัทละ 250 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็น 1,000 ล้านบาท สร้างความหวังท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 อีกครั้ง โดยยังคงมุ่งเน้นการทำงานที่คล่องตัวและไม่ซ้ำซ้อน เน้นการร่วมมือกับเครือข่ายที่มี เพื่อกระจายความช่วยเหลือสู่กลุ่มคนที่เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล

ทิศทางของกองทุนในงบประมาณเพิ่มเติมอีก 500 ล้านบาท สนับสนุนด้านใดบ้าง… ส่วนหลักจะมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาวะ อีกส่วนหนึ่งจัดสรรไว้สำหรับการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีทิศทางการสนับสนุนและช่วยเหลือตอบโจทย์ครอบคลุมประเด็นหลักๆ ที่สังคมไทยประสบจากวิกฤตโควิด-19 แบ่งเป็น 7 หมวดหมู่ ได้แก่

  1. การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่
  2. การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุข
  3. การสนับสนุนบริการสาธารณสุขเชิงรุก
  4. การสนับสนุนงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดและกิจกรรมฌาปนกิจศพผู้ป่วยโควิด-19
  5. การสนับสนุนกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง
  6. การเยียวยาด้านสุขภาพจิต
  7. จุดประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บ้านปูได้เริ่มใช้งบประมาณเพิ่มเติมไปแล้ว ทั้งการดำเนินโครงการ “มูฟมี อาสาขนส่ง ห่วงใย โดยกองทุนมิตรผล - บ้านปูฯ” ในการนำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi จากบริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด (UMT) ที่บ้านปูได้เข้าไปลงทุน ดำเนินการจัดส่งอาหาร 60,000 กล่อง ถุงยังชีพ 4,000 ชุด และชุดยาและอุปกรณ์จำเป็น 5,000 กล่อง รวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ที่ MuvMi ให้บริการทั่วกรุงเทพฯ รวมถึงการสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลจุฬาฯ ก็อยู่ในงบประมาณเพิ่มเติมก้อนใหม่นี้ด้วยเช่นกัน

การบูรณาการรอบด้าน ครอบคลุม… เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้กลับสู่สภาวะเดิมโดยเร็วที่สุด ด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีและการช่วยเหลือแบ่งปันจากใจ เป็นคำมั่นสัญญาและปรัชญาหลักของกองทุนมิตรผล - บ้านปูฯ “ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน ร่วมมือกัน นี่คือเหตุผลของการก่อตั้งกองทุนมิตรผล - บ้านปูฯ ขึ้นมาเป็นการจุดประกายให้เห็นแนวคิดและสิ่งที่เราจะทำเพื่อสังคมที่มีส่วนหล่อหลอมให้บุคลากรของเราเห็นถึงทิศทางขององค์กรที่จะอยู่เคียงข้างคนไทยในสภาวะที่ยากลำบากเช่นนี้” คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างครอบคลุมในฐานะผู้ริเริ่มการจุดประกายโครงการดีๆ เช่นนี้

บ้านปู

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.