เซเว่นฯ เดินหน้าโครงการปลูกป่าทดแทนให้กับชุมชน ภายใต้โครงการ 7 Go Green ในจังหวัดสุรินทร์

Oct 13, 2021 -None-

จากสภาวะของโลกในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยเป็นผลจากความขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ และประชาชน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ จึงดำเนินสานต่อนโยบาย “7 Go Green Mission 2021" ภายใต้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) เพื่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน มอบพันธุ์กล้าไม้เพื่อปลูกป่าทดแทนในโครงการป่าล้อมวัดโครงการสระน้ำไร่นา ประชารัฐสามัคคี เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0” และโครงการโคก หนอง นาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยในปัจจุบันเรากำลังประสบปัญหาภาวะโลกรวน บรรยากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้โลกกำลังจะเข้าสู่จุดวิกฤตและความผันผวนทางธรรมชาติขนานใหญ่ การปลูกป่าสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการ ซึ่งโครงการป่าล้อมวัดโครงการสระน้ำไร่นา ประชารัฐสามัคคี เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0” และ โครงการโคก หนอง นาเป็นโครงการที่ซีพี ออลล์ มุ่งเน้นที่จะสร้างความร่มรื่นปรับระบบนิเวศน์ในชุมชนให้กลับมาสมดุลอีกครั้งหนึ่ง 

 

ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ได้ทยอยส่งมอบพันธุ์กล้าไม้ ให้กับตัวแทนชุมชนไปแล้วหลายแห่ง รวมทั้ง 3 โครงการเป็นจำนวน 98,032 ต้น โดยให้การสนับสนุนกล้าไม้ ภายใต้โครงการป่าล้อมวัด จำนวน 80,242 ต้น ให้กับวัด 200 แห่งเพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์โดยรอบศาสนสถานที่มีความร่มรื่นสวยงาม และเหมาะกับการเป็นที่พึ่งและศูนย์รวมจิตใจให้กับคนในชุมชน ไปพร้อมๆ กับการให้ศาสนสถานได้มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน อีกทั้งโครงการสระน้ำไร่นาประชารัฐสามัคคีเกษตรอินทรีย์4.0 จำนวน 6,000 ต้น และโครงการโคก หนอง นา จำนวน 11,790 ต้น ให้กับประชาชนใน 17 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และยังทำให้ทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจก และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

โดยพันธุ์กล้าไม้ทั้งหมด มาจากการฝากเลี้ยงกล้าไม้ใน 3 ชุมชนของ .ชลบุรี ได้แก่ ชุมชนใน .ห้วยใหญ่ .นาจอมเทียน และ .เขาชีจรรย์ รวมทั้งสิ้น 2,000 ครอบครัว ภายใต้โครงการซีพีร้อยรักษ์โลก  ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ร่วมกันร้อยเรียงความดีสู่สังคม ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน และยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน และบรรลุเป้าหมายการปลูกต้นไม้ให้ได้ 10 ล้านต้นภายในปี 2573 ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จึงเดินหน้าโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อชุมชนและประเทศชาติ ด้วยปณิธานร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาส

ซีพี ออลล์

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.