6,783
VIEWS

“สยามคูโบต้า” ยกระดับการเกษตรด้วย Smart Farming พร้อมเดินหน้าสู่ Digital Marketing เต็มรูปแบบ

Oct 20, 2021 -None-

โลกใบนี้กำลังขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัล แม้แต่ภาคการเกษตรเองก็มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กันอย่างมากมาย “สยามคูโบต้า” จึงไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร ในฐานะผู้นำเครื่องจักรกลทางการเกษตรและนวัตกรรมเกษตรรายใหญ่ของไทย สยามคูโบต้าพร้อมนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในสินค้าและบริการยกระดับวิถีการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ พร้อมปรับกลยุทธ์เชื่อมโยงธุรกิจกับลูกค้าเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

คุณพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้ชีวิตของลูกค้า กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาในภาคการเกษตร การรับช่วงต่อจากรุ่นพ่อแม่ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ประกอบกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ทำให้สยามคูโบต้าเร่งปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรแม่นยำอย่างมีประสิทธิภาพ

“เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในการทำเกษตรมากขึ้นเรื่อยๆ ตามโครงสร้างทางสังคมและผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อม โดยมี 3 กลุ่มใหม่เข้ามา กลุ่มแรกเป็นกลุ่มรุ่นลูกรุ่นหลานที่รับช่วงจากรุ่นพ่อแม่ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา กลุ่มต่อมาคือผู้ว่างงาน โดยในไตรมาสแรกของปี 2564 พบว่ามีผู้ว่างงานราว 0.76 ล้านคน สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจาก COVID-19 ที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องอีกทั้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ว่างงานบางส่วนก็กลับมาทำเกษตรสร้างรายได้ และกลุ่มสุดท้ายคือนักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจทำการเกษตรหรือ Non-Farmer  ซึ่งมาจากอาชีพอื่นๆ แต่เริ่มให้ความสนใจการทำเกษตรโดยเฉพาะเกษตรเชิงท่องเที่ยว โดยพัฒนาที่ดินเปล่าทำฟาร์มอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสารพิษและพืชมูลค่าสูง ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้สนใจที่จะทำ Smart Farm และคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำเกษตรแบบแม่นยำ ดังนั้นเราคิดว่าการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาก็จะเพิ่มคุณภาพผลผลิต ตลอดจนทำให้การเกษตรเป็นเรื่องง่ายขึ้น”

สยามคูโบต้ามีหลักการพัฒนาเทคโนโลยีและคิดค้นนวัตกรรมการเกษตร โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรควบคู่กับการพัฒนาโซลูชั่นครบวงจร เพื่อสนับสนุนภาคเกษตรให้เป็น Smart Farm ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เทคโนโลยีของเราจะเข้ามาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในหลากหลายมิติ ซึ่งโซลูชั่นดังกล่าวประกอบด้วยสินค้าและบริการ มีการพัฒนาเครื่องจักรฯในสายการผลิตใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็พัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมโยงการทำเกษตรได้อย่างสะดวกสบาย โดยใช้เทคโนโลยี loT (Internet of Things) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แม่นยำมากขึ้น อาทิ ระบบ KIS (KUBOTA Intelligence Solutions) ที่นำ GPS Telematics มาระบุพิกัดของเครื่องจักร และดึงข้อมูลรายงานให้เกษตรกรนำมาพัฒนาประสิทธิภาพการทำเกษตรได้ และ KAS Crop Calendar ปฏิทินเพาะปลูกที่ช่วยให้เกษตรกรวางแผนและบันทึกข้อมูลการเพาะปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต นอกจากนี้ยังพัฒนาโซลูชั่นเกษตรครบวงจร หรือที่เรียกว่า KUBOTA Agri Solutions หรือ KAS ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้า โดยเป็นเทคนิคการเพาะปลูกที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเข้าด้วยกัน

เพื่อสร้างประสบการณ์การทำเกษตรสมัยใหม่ให้เกษตรกรและคนทั่วไปได้เข้าถึงทุกนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง ผ่านการลงมือทำและเห็นด้วยตาตัวเอง สยามคูโบต้ายังได้พัฒนา “คูโบต้าฟาร์ม” ในอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็น Open Innovation Agricultural Farm นำเสนอโซลูชั่นและเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรของคูโบต้าและหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาระบบการจัดการฟาร์ม ซึ่งเป็นแนวทางการวางแผนที่จะช่วยลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพผลผลิต และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก ช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมได้ด้วย

ด้านการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า สยามคูโบต้า มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง Customer Centric พร้อมปรับกลยุทธ์การตลาดให้เป็น Digital Marketing เพื่อง่ายต่อการใช้งานและกลมกลืนไปกับชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ COVID-19 บริษัทได้ทำการตลาดในรูปแบบ Omni Channel  มาเชื่อมโยงกับลูกค้าและรวมข้อมูลต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยผนวกสื่อออนไลน์ (Online) เข้ากับการสร้างประสบการณ์ร่วมจริงๆ (On-Ground) มีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถดูข้อมูลสินค้าและกิจกรรม  โปรโมชั่นต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย การทำ Virtual Showroom ด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนให้มุมมองสินค้าแบบ 360 องศา ตลอดจนขยายช่องทางการสั่งอะไหล่ผ่านเว็บไซต์ KUBOTA Store การจองงานบริการได้ง่ายๆ ผ่านระบบนัดหมายออนไลน์ (KORP) ในช่องทาง LINE ซึ่งเราได้เชื่อมข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าในการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร อะไหล่ และการใช้บริการเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ทำให้เราเห็นข้อมูลของลูกค้าแต่ละราย (KUBOTA ID) และสามารถใช้ Machine Learning มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงวางกลยุทธ์การตลาด เพื่อนำเสนอสินค้าและส่งมอบบริการที่ตรงใจให้กับลูกค้าได้อย่างเฉพาะเจาะจง (Personalize Marketing) เปรียบเสมือนเพื่อนเคียงข้างที่รู้ใจกัน

คุณพิษณุ ชี้ว่า แนวทางการทำงานทุกอย่างของสยามคูโบต้าล้วนมุ่งสู่เป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและภาคการเกษตรแบบยั่งยืน โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ยากลำบากจากวิกฤต COVID-19 เรามุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติของความยั่งยืนของสังคม พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรไทยสู้ไปด้วยกัน โดยล่าสุดได้เปิดตัวแคมเปญ “เคียงข้างสร้างอนาคต”

แคมเปญนี้เกิดจากไอเดียที่ต้องการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรใน 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรอันทันสมัย รวมถึงกลุ่มแรงงานเกษตรกรมือใหม่และแรงงานคืนถิ่น เราพยายามที่จะหาหนทางให้คนกลุ่มนี้สามารถนำนวัตกรรมการเกษตรไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงสร้างแพลตฟอร์ม Agrie-Learning เรียนรู้การทำเกษตร และฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตรภาคทฤษฎีรูปแบบออนไลน์ ต่อยอดสร้างอาชีพตอบโจทย์ช่วงสถานการณ์ COVID อีกกลุ่มหนึ่งคือ เกษตรกรที่ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตรได้ด้วยตัวเองและมีการรวมกลุ่มใช้เครื่องจักรกลการเกษตร สยามคูโบต้าจะเข้าไปสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร และองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการ “คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ” เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกวิสาหกิจใช้เครื่องจักรกลการเกษตรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามแนวคิด Sharing Economy และเมื่อกลุ่มดำเนินธุรกิจการเกษตรได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็จะเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มอื่น เกิดเป็นเครือข่ายชุมชนเกษตรกรเข้มแข็งต่อไป

“ภาคการเกษตรเป็นต้นน้ำของห่วงโซ่อาหารซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับทุกชีวิต สยามคูโบต้าจึงไม่ได้วัดความสำเร็จจากรายได้หรือตัวเลขผลประกอบการ แต่เราวัดความสำเร็จจากการทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

เพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย

เกษตร

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.