4,220
VIEWS

ไทยประกันชีวิต ปรับยุทธศาสตร์สร้างคุณค่าสู่องค์กรยั่งยืน

Sep 27, 2021 -None-

การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี รวมถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ “ไทยประกันชีวิต” ใช้วาระที่บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจครบ 80 ปี ในปี 2565 เดินหน้าปรับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน” เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรในทุกด้าน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

“ที่ผ่านมาเราดำเนินธุรกิจโดยมีวิวัฒนาการองค์กรมาอย่างต่อเนื่องทุก 10 ปี เพื่อให้สอดรับกับบริบทของการดำเนินธุรกิจ และปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่ก่อตั้งเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยในปี 2485 วิวัฒนาการสู่การเป็นบริษัทคนไทยที่มีมาตรฐานสากล เพราะในสมัยนั้นลูกค้าไม่เชื่อถือบริษัทประกันชีวิตของคนไทย เราจึงให้สถาบันจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน S&P (Standard & Poor’s) เข้ามาจัดอันดับ ไทยประกันชีวิตได้เครดิต A- ซึ่งเป็นเครดิตสูงสุดของบริษัทไทย

และในปี 2560 เราประกาศวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ด้วยการดำเนินธุรกิจในลักษณะ People Business คือให้ความสำคัญและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาค ส่งผ่านการส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่มั่งคั่งมั่นคงและชีวิตที่อยู่ดีมีสุข และในฐานะบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยที่ดูแลคนไทยมา 80 ปี ไทยประกันชีวิตจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน หรือ To Be an Insurance Company of Sustainability พร้อมสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ” คุณไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยถึงการดำเนินธุรกิจของไทยประกันชีวิตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

โดยคุณไชย เสริมถึง Roadmap ของวิสัยทัศน์การมุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืนไว้ว่า แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ปี 2565-2569 เป็นช่วง Transforming Tomorrow คือการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตที่ดีกว่า ซึ่งบริษัทจะมุ่งปรับกระบวนทัศน์ในการดำเนินธุรกิจทุกด้านเพื่อสร้างความพร้อมขององค์กร ส่วนของช่วงที่ 2 ปี 2570-2574 จะเป็นช่วง Sustainable Tomorrow คือการก้าวสู่อนาคตที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ไทยประกันชีวิตยังให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน สะท้อนผ่านการสร้างคุณค่าที่สำคัญ 6 ด้าน โดยยุทธศาสตร์สำคัญที่ทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนจะถูกขับเคลื่อนบน 6 คุณค่าสำคัญ คือ สร้างคุณค่าในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นบริษัทที่ลูกค้าชื่นชม (Admired) โดยต้องทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า หรือ Customer Insight เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่ตรงใจ

สร้างคุณค่าคนในองค์กร เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยพนักงาน (Caring) เพราะคนเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของไทยประกันชีวิต ตลอด 80 ปีที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตยึดหลักมนุษยนิยม มองว่าบุคลากรเป็นทรัพยากร ทรัพย์สิน และเป็นทุนขององค์กร มีการทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน สร้างคุณค่าให้กับพันธมิตรหรือคู่ค้า (Preferred) โดยต้องเป็นบริษัทที่คู่ค้าเลือก พร้อมตอบสนองความต้องการของคู่ค้า ทำงานร่วมกันบนพื้นฐานความไว้วางใจและใส่ใจซึ่งกันและกัน

สร้างคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นด้วยการเป็นองค์กรที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสมและยั่งยืน (Sustainable Return) สร้างคุณค่าให้กับสังคม โดยเป็นองค์กรที่รับผิดชอบและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม (Responsible Corporate Citizen) เพราะเชื่อว่าสังคมอยู่ได้ ไทยประกันชีวิตอยู่ได้ สุดท้ายคือ การสร้างคุณค่าให้กับหน่วยงานที่กำกับดูแลคือมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุม รอบคอบ โปร่งใส ภายใต้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Prudent)

วิสัยทัศน์ใหม่นี้ประยุกต์มาจากรากฐานที่แข็งแกร่งของไทยประกันชีวิตตลอดระยะเวลา 80 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นนับจากนี้ไทยประกันชีวิตจึงเป็นมากกว่าการประกันชีวิต โดยต้องเป็นทุกคำตอบด้านการเงินส่วนบุคคลและการประกันชีวิต หรือ Life & Financial Solutions Provider ในทุกช่วงชีวิต ทุกจังหวะชีวิต และทุกการใช้ชีวิตของลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในรูปแบบเฉพาะบุคคลผ่านการส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่ดี และความมั่นคงมั่งคั่งในบั้นปลายชีวิต

“การทำธุรกิจจากนี้ไปไม่ใช่เพียงแค่การมองเรื่อง Customer Centric หรือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง แต่ต้องเข้าถึง Customer at Heart คือดูแลลูกค้าด้วยหัวใจ ด้วยการสร้างจิตวิญญาณแห่งการบริการ หรือ Heart Made เสมือนการดูแลคนในครอบครัวและนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพิ่มขีดความสามารถให้กับตัวแทนฯ ในการดูแลและบริการลูกค้า หรือ Heart Tech เพื่อตอบสนองความต้องการแบบปัจเจกบุคคลผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตรงใจ”

เป้าหมายของไทยประกันชีวิตต่อจากนี้ คุณไชย มองว่า ยังคงมุ่งสู่การเป็นแบรนด์ชั้นนำที่ได้รับความชื่นชมและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในสังคม เพื่อช่วยให้ภาพลักษณ์และทิศทางของแบรนด์สอดคล้องและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งขององค์กรและสังคม

“สิ่งสำคัญในการมุ่งสู่บริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน คือการสืบทอดและสืบสานวัฒนธรรมไทยประกันชีวิต ให้องค์กรและบุคลากรขับเคลื่อนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนแก่นของความไว้ใจ ความใส่ใจ และความผูกพันซึ่งกันและกัน ผ่าน Core Values เพื่อปรับเปลี่ยน Mindset ของคนในองค์กร ทั้งพนักงานสำนักงานใหญ่ สาขา และฝ่ายขาย โดยสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ Data Driven, Agility และมี Innovation เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการทำงานบนพื้นฐานความร่วมมือร่วมใจและความผูกพัน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพบนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม” คุณไชย กล่าวปิดท้าย

ไทยประกันชีวิต

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.