โลตัส ปลื้มโมเดลรับซื้อตรงจากเกษตรกร โนนเขวา รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น

Sep 20, 2021 -None-

โลตัส ปลื้มโมเดลโนนเขวา โมเดลรับซื้อตรงจากเกษตรกรที่ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทร่วมใจแก้จน จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ แสดงถึงความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐคือ  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ภาคเอกชนคือโลตัส และภาคประชาชน ในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ไขปัญหาทางการเกษตร เสริมสร้างความรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย เพิ่มคุณภาพมาตรฐานสินค้า เพิ่มอำนาจการต่อรองราคา ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร และให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้ พร้อมสร้างรายได้ที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืน

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบุคคลและความยั่งยืน โลตัส กล่าวว่า “โลตัส มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โมเดลรับซื้อตรงจากเกษตรกรบ้านโนนเขวา ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภทร่วมใจแก้จน โลตัสทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับภาครัฐ และกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา มาตั้งแต่ปี 2561โดยมีการวางแผนการเพาะปลูกร่วมกัน เสริมสร้างความรู้ด้านเทคนิคและคุณภาพสินค้า การดูแลควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการเก็บเกี่ยว และขนส่งผลิตผล และได้ขยายผลมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้ปัจจุบันโลตัสรับซื้อผัก  23 ชนิด  จากเกษตรกรบ้านโนนเขวาในปริมาณกว่า  560 – 600 ตันต่อปี และมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า  418  ราย ทำให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเขวามีรายได้ที่เป็นธรรมและมั่นคง นอกจากนั้นยังมีศักยภาพในการขยายตลาดรองรับผลผลิตอื่น ๆ นอกเหนือจากโลตัสอีกด้วย

โลตัส ได้มีการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลาง (direct sourcing) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และมีการเพิ่มปริมาณที่รับซื้อขึ้นทุกปี และจะยังคงมุ่งมั่นทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย และภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง ก้าวหน้า และมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรทั่วประเทศมีรายได้ที่เป็นธรรมและมั่นคงต่อไป”

ปัจจุบัน โลตัส ขยายโครงการซื้อตรงไปสู่เกษตรกรครบจำนวนกว่า 1,500 รายในทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ตามเจตนารมณ์และเป้าหมายของ โลตัส ในการสร้างความเข้มแข็ง และรายได้ที่มั่นคงและเป็นธรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ และส่งมอบผักสดคุณภาพสูง ปลอดภัย ในราคาที่เอื้อมถึง ให้ลูกค้าของเราทุกวัน

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.