มิวเซียมสยาม จับมือ พันธมิตรพิพิธภัณฑ์ชวนร่วมงาน Museum Forum 2021 Online

Sep 09, 2021 -None-

มิวเซียมสยามขอชวนทุกคนร่วมงานประชุม Museum Forum 2021 Online ภายใต้แนวคิดมิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย Far-sighted Museum: Sighting forward to Aging Society โดยการประชุม Museum Forum ในปีนี้จัดขึ้น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อผู้สูงวัย พร้อมเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงวัยพิพิธภัณฑ์ นักปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์นักการศึกษาพิพิธภัณฑ์ และผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นการสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์เพื่อผู้สูงวัยในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ รวมถึงจุดประเด็นเรื่องบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในสังคมผู้สูงวัยให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง

ทั้งนี้ มิวเซียมสยาม ได้จับมือ พันธมิตรพิพิธภัณฑ์ทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ นำเสนอ 27 กรณีศึกษาในมิติการทำงานด้านผู้สูงวัยของพิพิธภัณฑ์ งานประชุมครั้งนี้มีปาฐกถาจากผู้สูงวัยและจากองค์กรพิพิธภัณฑ์จาก
4 ประเทศ คือ ไต้หวัน สิงคโปร์ ฟินแลนด์ และประเทศไทย อาทิ

Dr.Huang, Sing-Da (Head of Education Department of National Taiwan Museum)จะมาเสนอถึงการเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super-Aged Society) และการเตรียมพร้อมของมิวเซียมที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดอย่างเป็นระบบ มีการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่มุ่งสร้าง co-learning มีการจัดเตรียมโปรแกรมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงวัย  พิพิธภัณฑ์มีส่วนร่วมด้วยการทำงาน กับ ศูนย์สุขภาวะและไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำ ตลอดจนทำงานกับผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์สร้างสรรค์ในการให้บริการผู้สูงวัยด้วย

ทางด้านประเทศสิงคโปร์ซึ่งเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นอันดับแรกในอาเซียนและมีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ และด้านการเรียนรู้ที่เอื้อต่อผู้สูงวัยนั้น คุณ Thomas Kuanผู้ซึ่งขับเคลื่อนเครือข่ายการเรียนรู้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยแนวคิดและเครือข่ายมหาวิทยาลัยวัยที่สาม (University of the Third Age หรือ U3A)
ประเทศสิงคโปร์
จะนำเสนอมุมมองของผู้จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงวัย ที่มีต่อความสำคัญและบทบาทของมิวเซียม ในฐานะคลังข้อมูลที่เชื่อมโยงอดีต ชุมชน และความทรงจำตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คุณ Pia Hovi อดีตภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ศิลปะปอรี ประเทศฟินแลนด์ ปัจจุบันเป็นหัวหน้าภัณฑารักษ์ที่มูลนิธิศิลปะอัลเบิร์ตเดอลาชาแปล  จะมาถ่ายทอดถึงความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรของฟินแลนด์ แนวทางของเมือง และแนวทางของิพิธภัณฑ์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเมือง ว่าพิพิธภัณฑ์เผชิญกับความ
ท้าทายอย่างไรบ้างเมื่อต้องรองรับประชากรผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นพิพิธภัณฑ์มียุทธศาสตร์ด้านการเข้าถึงมรดกวัฒนธรรมอย่างไร พิพิธภัณฑ์ได้จัดบริการและดำเนินกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ สร้างสรรค์ มีส่วนร่วม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ผู้ขับเคลื่อนแนวคิดพินัยกรรมชีวิตและสิทธิในการตาย มองว่า  โครงการมิวเซียมสายตายาวเป็นเครื่องยืนยันแนวทางเชิงบวก ในการส่งเสริมพลังแรงบันดาลใจ และการเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าชีวิต เป็นองค์ประกอบสารอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ในองค์รวมของ กาย ใจ สังคม สติปัญญา และจิตวิญญาณ อีกทั้งเป็นบ่อเกิดของการเติบโต ความรู้ ศักยภาพการสร้างสรรค์ สติและปัญญา ซึ่งการจัดการและดูแลงานพิพิธภัณฑ์ เปรียบเหมือนการสร้างสารอาหารและต้นน้ำสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ในการสร้างคุณค่าของชีวิตที่ผ่านมาและทรงอยู่ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่เดินทางมาไกลบนเส้นทางชีวิต และกำลังใกล้ที่จะถึงปลายทาง

ด้าน คุณราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวว่า “งานประชุมMuseum Forum ปีนี้ เราหยิบยกคำว่าสายตายาว (farsighted) มาใช้เพื่อบ่งชี้ว่าเมื่อสังคมกำลังเข้าสู่สภาวะที่ประชากรเข้าสู่ภาวะสายตายาว พิพิธภัณฑ์ก็ควรปรับสายตาของตนเองให้มองไกลขึ้น เพื่อรองรับคนกลุ่มนี้
ซึ่งจะมีจำนวนมากขึ้นถึง 20% ของจำนวนประชากรในอนาคตอันใกล้  งานมิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย จึงมีเป้าหมายเพื่อเชิญชวนให้สังคมได้ทำความเข้าใจการทำงานหลากมิติของพิพิธภัณฑ์ในบริบทของสังคมสูงวัย บนพื้นฐานของการตอบสนองความแตกต่างของภาวะสูงวัย ซึ่งมีตั้งแต่ผู้สูงวัยที่ร่างกายแข็งแรง มีความกระตือรือล้นทางสังคม ผู้สูงวัยที่มีภูมิหลังทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ผู้สูงวัยที่เข้าสู่ช่วงปลายของชีวิต ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนที่ หรือผู้สูงวัยที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิต     อย่างไรก็ตามมิวเซียสยามขอขอบคุณภาคีร่วมจัดงาน ขอขอบคุณนักวิจัย นักกิจกรรมทางสังคม เพื่อนพิพิธภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ ที่ร่วมกันแบ่งปันทัศนะและประสบการณ์การทำงานในงาน Museum Forum ครั้งนี้ครับ” คุณราเมศ กล่าว

การประชุมวิชาการ Museum Forum 2021 Online มิวเซียมสายตายาว มองการณ์ไกลเพื่อสังคมสูงวัย Far-sighted Museum: Sighting forward to Aging Societyในครั้งนี้ จัดขึ้นวันที่ 16-18 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00น.  – 17.00 น.  โดยเป็นการจัดประชุมทางออนไลน์ ผ่านช่องทาง Facebook Live : Museum Siam และ ระบบ Zoom Conference ผู้ที่สนใจสามารถรับฟังได้ทั้งสองภาษา ทั้งไทยและอังกฤษ สอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ เบอร์  081 927 4624 หรือ ทางเว็บไซต์www.museumsiam.org/museumforum2021  และทาง Email: farsightedmuseum@gmail.com 

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.