บี.กริม เพาเวอร์ คว้ารางวัลสูงสุดระดับ Gold จาก The International ARC Awards 2021

Sep 08, 2021 -None-

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด  (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัลสูงสุดระดับ Gold จาก The International ARC Awards 2021 กลุ่ม Sustainability Report : Asia/Pacific สาขา Interior Design จาก “รายงานความยั่งยืนประจำปี 2563: สร้างพลังให้สังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Sustainability Report 2020: Empowering the World Compassionately) โดย บี.กริม ถือเป็นบริษัทไทยเพียงรายเดียวและหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ได้รับรางวัล The International ARC Awards 2021 ในสาขานี้ ตอกย้ำความเป็นเลิศในการออกแบบรายงานความยั่งยืนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีรูปแบบการนำเสนอและจัดวางข้อมูลที่สวยงาม และสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision & Missions) ของ บี.กริม ออกมาได้อย่างชัดเจน ครบถ้วน และเข้าใจง่าย

 

การได้รับรางวัลนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของบี.กริมที่จะส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability) ภายใต้หลักธรรมภิบาล ตลอดจนการบริหารห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) อย่างรับผิดชอบ และคำนึงถึงผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าว

 

สำหรับรางวัล The International ARC เป็นรางวัลภายใต้ MerComm International Awards Programs จัดโดยบริษัท MerComm Inc. องค์กรอิสระระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความเป็นเลิศในด้านการสื่อสาร และเพื่อยกย่องบุคลากรขององค์กรและบริษัทที่มีผลงานโดดเด่น  โดยจัดอย่างต่อเนื่องมาถึง 35 ปี  ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการสื่อสารข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ และวิทยาการเทคโนโลยีจากทั่วโลก แบบ Blind Judges โดยมีการจัดลำดับคะแนนตามเกณฑ์ของรางวัล ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์มากกว่า 70%

ตลอดเวลากว่า 143 ปีที่ บี.กริม ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ปรัชญา “การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างความศิวิไลซ์ ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ” บี.กริม มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนและสังคม พร้อมให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า 

 

หนึ่งในโครงการสำคัญที่ บี.กริม เข้าไปร่วมสนับสนุนเป็นเวลากว่า 7 ปีที่ผ่านมา คือ “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง”  อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF ประเทศไทย เพื่อร่วมปกป้องถิ่นที่อยู่ของเสือโคร่งจากการลักลอบล่าสัตว์และรุกล้ำที่อยู่อาศัย และช่วยฟื้นฟูธรรมชาติของผืนป่าตะวันตกของปรเทศไทย โดยเข้าไปร่วมสนับสนุนตั้งแต่การศึกษาวิจัยและสำรวจประชากรเสือโคร่ง และสัตว์ป่าอื่นๆ การเสริมประสิทธิภาพการลาดตระเวนด้วยระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า รวมไปถึงการเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างจิตสำนึกและเครือข่ายการอนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์ป่าในประเทศไทย

 

นอกจากนี้ บี.กริม ยังให้การสนับสนุนร่วมมือกับองค์กรไม่หวังผลกำไร คือ ฟรีแลนด์ (Freeland) ในการรณรงค์การยุติการค้าสัตว์ป่า ในแคมเปญ EndPandemics ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การจัดงานเสวนาประชาสัมพันธ์โครงการ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาคมโลกในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

 

ด้านการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 50 โครงการ โดยตั้งเป้ามีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 7,200 เมกะวัตต์ในปี 2568 จากสิ้นปี 2563 มีกำลังผลิตรวม 3,058 เมกะวัตต์ และเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 1 หมื่นเมกะวัตต์ในปี 2573 ด้วยเป้าหมายรายได้กว่า 100,000 ล้านบาท เพื่อก้าวสู่บริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก โดยมีเป้าหมายระยะยาวที่สำคัญคือ การก้าวสู่องค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี .. 2050 

รางวัล

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.