SCB ร่วมบรรเทาวิกฤตโควิด-19 สนับสนุนการก่อสร้างหอผู้ป่วยสนาม รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Aug 30, 2021 -None-

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมบรรเทาวิกฤตโควิด-19  สนับสนุนการก่อสร้างหอผู้ป่วยสนาม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 2 หลัง รวมมูลค่า 13 ล้านบาท บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารแพทยพัฒน์  เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเหลืองที่มีอาการขั้นกลางไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จนถึงผู้ป่วยกลุ่มวิกฤตที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และรอเตียงเพื่อเข้ารับการรักษา ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี .นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบจาก อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมี อารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล .ดร.เสริชย์ โชติพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายกายภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมด้วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หอผู้ป่วยสนามดังกล่าวจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้หลังละ 15 เตียง ภายในหอผู้ป่วยประกอบด้วย พื้นที่พักผู้ป่วยที่มีความดันอากาศเป็นลบ ห้องทำงานพยาบาลและแพทย์ พื้นที่เก็บวัสดุการแพทย์ ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนชุด PPE ระบบกล้องวงจรปิดติดตามผู้ป่วย ตัวอาคาร ประกอบด้วย ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศที่สร้างความดันลบพร้อมตัวกรองอากาศชนิด HEPA filter ระบบก๊าซทางการแพทย์ และ Medical vacuum ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามผู้ป่วย ฯลฯ 

สนับสนุน

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.