EXIM BANK สนับสนุนเงินบริจาคและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตพญาไท

Aug 08, 2021 -None-

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบเงินบริจาคและน้ำดื่มให้แก่ เบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตพญาไท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) สำนักงานเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่สถานพยาบาล ภายใต้โครงการ CSR “EXIM เพื่อสุขภาพชุมชนผ่านสำนักงานเขตพญาไท EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว นี้

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.