พรูเด็นเชียลฯคุ้มครองกรณีติดเชื้อโควิด-19 ที่รับการดูแลรักษาแบบHome Isolation-Community Isolation

Aug 06, 2021 -None-

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (พรูเด็นเชียล ประเทศไทย) สร้างความมั่นใจและอุ่นใจให้ผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ ยืนยันให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวัน สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 และรับการดูแลรักษาแบบแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการดูแลรักษาแบบแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ในส่วนของการเบิกค่ารักษาพยาบาลทั้งในส่วนของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน พร้อมตอบรับตามคำสั่งนายทะเบียนเลขที่ 43/2564 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 

โดยพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยืนยันให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวัน  สำหรับผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ที่ติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ทั้งลูกค้าประกันสุขภาพรายบุคคลและประกันกลุ่ม โดยพร้อมให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้เอาประกันภัยฯ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่าย ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของลูกค้า ทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ที่ล่าสุดได้ปรับอนุโลมจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามแบบผู้ป่วยนอก

 

สำหรับค่าชดเชยรายวัน ทางผู้ถือกรมธรรม์ฯ จะได้รับเงินชดเชยไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19* พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยืนยันที่จะร่วมช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกันและพร้อมให้ความคุ้มครองลูกค้าของบริษัทฯ ตามความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณ 'We DO Health' หรือพวกเราคือคนที่ลงมือทำเพื่อดูแลและคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยอย่างต่อเนื่อง

 

* เงื่อนไขผู้ได้รับเงินชดเชย ได้แก่ ผู้ป่วยอายุ 60 ปี ขึ้นไป ผู้มีภาวะน้ำหนักเกินหรือมี BMI มากกว่า 30 หรือน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ และโรคอื่น ตามดุลยพินิจของแพทย์

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.