8,902
VIEWS

AIS คิดเผื่อ เพื่อคนไทย เดินหน้ายกระดับการศึกษา เพื่อครูยุคดิจิทัล ผ่านโครงการ The Educators Thailan

Aug 02, 2021 -None-

แทบปฏิเสธไม่ได้เลยว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างผลกระทบต่อระบบการศึกษาไทยจนแทบจะเข้าขั้นวิกฤต ครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาต้องพากันปรับตัว ปรับรูปแบบการเรียนกันยกใหญ่ เพราะสถานศึกษาไม่สามารถเปิดได้อย่างที่เคย

หากลองพิจารณากันดีๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบการศึกษาในขณะนี้ ไม่ใช่เพียงผลกระทบระยะสั้นเท่านั้น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยต่อเนื่องยาวนานมากว่า 2 ปี และยังไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นแม้แต่น้อย

แม้ว่าภาคการศึกษาจะมีแนวทางในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว ด้วยการเรียนผ่านระบบออนไลน์ หรือ Learn form Home ก็ตาม แต่ต้องยอมรับว่า ความพร้อมทั้งในเรื่องของสกิล เทคโนโลยี อุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงการเรียน-การสอน ทั้งในครูและนักเรียนยังกระจุกตัว ระบบการเรียนออนไลน์อาจไม่ใช่ปัญหาของคนในชุมชนเมือง แต่สำหรับในพื้นที่ห่างไกลเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องระวัง

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS บอกกับเราว่า โควิด-19 สร้างผลกระทบกับทุกภาคส่วน ทุกคนพยามหาทางรับมือทั้งระยะสั้นและระยะยาว แต่ในอีกมุมหนึ่งสิ่งที่จะส่งผลกระทบมากในอนาคต คือภาคการศึกษาเพราะเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ

แม้ว่าเทรนด์ในอนาคตการเรียนออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่ด้วยโควิด-19 ที่เข้ามาเป็นตัวเร่งให้สิ่งเหล่านี้เกิดเร็วขึ้น ความไม่พร้อมรับมืออาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการเรียน-การสอนไม่ดีเท่าที่ควร

“ครู” ในฐานะฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีความพร้อม ปรับตัวเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยี และมีควาสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมสมัยที่สามารถเปลี่ยนแปลง ตอบรับกับโลกที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ได้อย่างรวดเร็ว

AIS ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ซึ่งมี AIS Academy เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อคนยุคดิจิทัลที่มุ่งพัฒนาคนอยู่แล้วจึงไม่สามารถนิ่งเฉยอยู่ได้ ภายใต้แนวคิด “คิดเผื่อ เพื่อคนไทย”

ล่าสุด AIS ได้ร่วมมือกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับประเทศ จัดทำโครงการ “The Educators Thailand” ผ่านการเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม LaernDi by AIS Academy

คุณสมชัย เล่าให้ฟังว่า แม้ AIS จะเป็น Digital Lift Service Provider แต่ก็ต้องปรับตัว Transform ตัวเองให้พร้อม รับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกัน Digital Disruption ทำให้ AIS เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการพัฒนา Skill Set ของบุคลากรมาตั้งแต่ก่อนจะมีโควิด

5 ปีก่อน AIS ได้จัดทำโครงการ AIS Academy ขึ้น เพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลที่ช่วยพัฒนาขีดความสามารถให้กับบุคลากรภายในของตัวเอง กระทั่งต่อมาทีมงาน AIS เริ่มเล็งเห็นว่าทรัพยากรที่มีควรแบ่งปันออกไปให้กับคนภายนอกด้วย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนที่มากกว่า เกิดเป็นโครงการ AIS Academy for Thai ที่เปิดโอกาสให้ประชาชน คนไทยได้เข้าถึงหลักสูตรต่างๆ และต่อยอดมาสู่ AIS Academy ที่จะ “คิดเผื่อ เพื่อคนไทย” กลายเป็นโครงการเพื่อสังคมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

เช่นเดียวกับโครงการ “The Educators Thailand” ในครั้งนี้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนา Skill ให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา

“ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย ของ AIS Academy ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการยกระดับการเรียนรู้ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ วันนี้บริบทภาคการศึกษามีการปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก การจะพัฒนาระบบต้องเริ่มจาก การพัฒนาศักยภาพของคน เวที The Educators Thailand จึงเกิดขึ้น ด้วยความตั้งใจของเราคือการนำเอาทักษะองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงศักยภาพความเป็นผู้นำด้านดิจิทัล เทคโนโลยี เข้ามาช่วยผลักดันตามแนวทางที่ AIS Academy เดินหน้าเรื่อง EdTech มาตลอด เพื่อช่วยพัฒนาให้เหล่าบุคลากรทางการศึกษา ครูอาจารย์ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมสร้างความแข็งแกร่งและนำศักยภาพการศึกษาโดยการพัฒนาวิธีการสอน และเสริมทักษะการสร้างสรรค์ผลงานสื่อการสอน ภายใต้แนวคิด “มากกว่าความเป็น...ครูผู้สอน นวัตกรรมการสอนของครูไทยในอนาคต”

ทางด้าน คุณกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช  กล่าวเสริมเพื่ออธิบายถึงรายละเอียดโครงการ The Educators Thailand ไว้ว่า โครงการจะเริ่มจากการคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปี 4-5 จำนวน 1,000 คน เข้ามาเตรียมความพร้อมในเชิงทฤษฎี และการนำไปใช้ในรูปแบบออนไลน์ภายใต้แพลตฟอร์ม LearnDi

เริ่มต้นด้วยการให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำความคุ้นกับแพลตฟอร์มก่อนและการเรียนรู้ในทักษะเบื้องต้นก่อน จากนั้นอีก 2 เดือนข้างหน้าครูจะเข้าสู่ช่วงของการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีการเรียนการสอน การพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ ได้มีการพัฒนาร่วมกันกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่มีเนื้อหาในการพัฒนาทักษะ การสร้างนวัตกรรมการสอน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษายุคใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาภาคทฤษฎีทั้งหมด 5 หลักสูตร ได้แก่

1.ภูมิทัศน์ของการเรียนในอนาคต องค์ประกอบของการเรียนออนไลน์ สื่อการสอนออนไลน์  ระบบ LMS และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน

2.การวิเคราะห์เนื้อหา และวิธีการเรียนออนไลน์

3.กลยุทธ์การสอนออนไลน์ การสอนแบบผู้เรียนอิสระ การสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม การออกแบบการสอน

4.การผลิตวิดีโอออนไลน์ สำหรับการศึกษา

5.การวัดประเมินผลออนไลน์ การวัดความรู้ การวัดทักษะ การวัดทัศนคติ

ภายหลังจากที่เหล่าคุณครูได้ผ่านกระบวนการต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการสอบวัดผล เมื่อสอบผ่านทางโครงการจะมอบ E-Certificate เพื่อเป็นการรับรองว่าครูได้ผ่านการเข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาที่เป็นมาตรฐานสากล

จากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเวิร์คช็อปกระบวนการพัฒนาผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ Professional Learning Community (PLC) ภาคประสบการณ์ผ่านกิจกรรมออนไลน์ในรูปแบบ Virtual เพื่อให้ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำการผลิต ชิ้นงานสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ นำไปสู่การคัดเลือก 10 ชิ้นสุดท้าย ชิงถ้วยพระราชทาน

การออกแบบหลักสูตรจะยึดตาม 3 ส่วนด้วยกัน คือ 

  • รูปแบบการเรียนการสอนที่เป็น Micro Learning ที่สามารถแยกหน่วยความรู้ออกเป็นหน่วยย่อยแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
  • การออกแบบหรือพัฒนาทักษะด้านการสร้างคอนเทนต์ ด้วยการนำเทคโนโลยี ใหม่ๆ เข้าไปสร้างสันสื่อการเรียน การสอน เช่น คอนเทนต์วิดีโอ วิดีโอสั้น รวมไปถึงเทคโนโลยี Virtual, AR และ VR
  • และการเรียนจากประสบการณ์

“เรามีทีมอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศช่วยกันออกแบบ ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานของการเรียนการสอนในรูปแบบ หลักสูตรวิถีใหม่ แต่ยังไม่ทิ้งการออกแบบดั้งเดิมในเชิงวิชาการในเรื่องของวัตถุประสงค์ที่ผู้เรียนจะได้รับ”

เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่เห็นทิศทางของระบบการศึกษาที่ดีได้อย่างชัดเจน ด้วยความที่ AIS มีประสบการณ์ในด้าน การทำ  AIS Academy มาเป็นเวลานาน ทำให้เข้าใจในธรรมชาติของคนไทย และสามารถแก้ไขและออกแบบหลังสูตรต่างๆ ให้เหมาะสมกับคนไทยได้เป็นอย่างดี แน่นอนว่า จากประสบการณ์ที่ AIS ได้พบเจอมาจะช่วยลดระยะเวลา ความเสี่ยงและ ปัญหาต่างๆ ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาต้องเผชิญ

คุณกานติมา อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า “เรื่องสปีดตอนนี้สำคัญกว่าความสมบูรณ์ เพราะทุกวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนท่าไปทุกวันเช่นกัน ยิ่งทำเร็วเปลี่ยนเร็วก็จะทำให้ศักยภาพในการพัฒนาได้เร็วขึ้น เราเชื่อว่า LearnDi จะเข้ามาเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญที่จะเข้ามาช่วยให้การศึกษาครอบคลุมมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพราะสามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ”

พร้อมกันนี้ คุณสมชัย ยังบอกอีกว่า 2 สิ่งที่ AIS ทำมาโดยตลอดก็คือ Doing Well พัฒนายกระดับศักยภาพของพนักงาน เพื่อที่จะตอบสนอง Support และให้บริการกับพี่น้องชาวไทยได้

ในทางกลับกัน AIS ก็คิดที่จะเผื่อแผ่หรือว่า Doing Good ว่าสิ่งที่ AIS ทำ สามารถที่จะไปทำประโยชน์ให้กับใครได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ HR ต่างๆ หรือแม้กระทั่งภาคการศึกษาอันเป็นแกนหลักที่สำคัญที่สุดในระยะยาว

AIS เชื่ออย่างยิ่งว่า แพลตฟอร์มที่ AIS มีความเชี่ยวชาญจากทั้งวิทยากร ความร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมถึง Mindset ของคุณครูจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถพัฒนายกระดับให้ประเทศเป็น EdTech Ecosystem ที่แข็งแรงได้

คุณสมชัย กล่าวในช่วงท้ายว่า “เราเชื่อว่าทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่สามารถเติบโตได้แต่เพียงผู้เดียว ถ้าเราเติบโตและเดินไปพร้อมๆ กันก็กลายเป็น Ecosystem ที่แท้จริง และจะช่วยให้สังคมไทยแข็งแรงและยั่งยืน AIS ขอเป็นอีกหนึ่งในการสนับสนุนครูผู้สอนในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ติดอาวุธครูไทย สร้างโอกาสการเรียนรู้ ให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษายุคดิจิทัล พร้อมกับการพัฒนาเยาวชนไทยให้เติบโต มีความรู้ ความสามารถ เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในการนำพาให้ประเทศเดินไทยข้างหน้าได้”

สมชัย เลิศสุทธิวงค์

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.