ร้าน “ถูกดี มีมาตรฐาน” สร้างคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงค้าปลีกในไทย

Jul 12, 2021 -None-

เสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีก “ถูกดี มีมาตรฐาน” เปิดเผยว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของร้านค้าปลีก “ถูกดี มีมาตรฐาน” ที่มุ่งสร้างมาตรฐานวงการร้านค้าปลีกชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ด้วยการยกระดับมาตรฐานร้านค้าปลีกให้ทันสมัยด้วยความรู้ และเทคโนโลยีการบริหารจัดการร้าน โดยชูโมเดล “ร้านค้าของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” ร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ ที่สนิทใจลูกค้า เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

 

สำหรับโมเดลธุรกิจของร้านถูกดี มีมาตรฐาน บริษัทฯ มุ่งแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพลิกฟื้นธุรกิจโชห่วย เพื่อก้าวสู่ “คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกค้าปลีกในประเทศไทย” ร่วมกัน เพื่อสร้างโอกาสให้กับการค้าชุมชนทั่วประเทศ ตั้งแต่เจ้าของร้านโชห่วย คู่ค้า ที่สามารถเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้า ผู้ประกอบการท้องถิ่น ที่จะมีช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านร้านถูกดี มีมาตรฐาน รวมถึงคนในชุมชนที่สามารถเข้าถึงสินค้าดี มีคุณภาพ ในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย และที่สำคัญคือการมีส่วนช่วยให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพให้คนจำนวนมาก จากการขยายตัวของร้านค้า และคลังสินค้า กระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย สร้างการหมุนเวียนเศรษฐกิจของคนในชุมชนจากเมืองไปสู่ชนบทได้อย่างทั่วถึง ทำให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ถือเป็นธุรกิจที่จะสร้างความหวังให้กับสังคมไทย ท่ามกลางภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อกระทบต่อเศรษฐกิจ การจ้างงาน และรายได้ของคนไทยในวงกว้าง ช่วยยกระดับการค้าระดับชุมชน และพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ดีขึ้น

 

เสถียรกล่าวว่า บริษัทฯ ได้ทดลองพัฒนาคอนเซ็ปต์ร้านค้าปลีก ภายใต้แบรนด์ “ถูกดี มีมาตรฐาน” มาตั้งแต่ปี 2562 โดยผนึกความร่วมมือกับเจ้าของร้านโชห่วยต่างๆ เข้าไปช่วยพัฒนาทั้งด้านสินค้า อุปกรณ์ ความรู้ และเทคโนโลยี ให้ร้านค้ามีระบบการบริหารจัดการที่ดี หน้าร้านที่สวยงาม ทันสมัย พร้อมร่วมกับคู่ค้าต่างๆ จัดรายการส่งเสริมการขาย และสื่อโฆษณา จุดขาย เพื่อสนับสนุนการขายให้ร้านโชห่วย สร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ สามารถต่อยอด และแข่งขันกับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ได้ ข้อได้เปรียบสำคัญของร้านถูกดี มีมาตรฐานคือ ความเป็นเจ้าของร้านในพื้นที่ ทำให้สามารถเข้าใจ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เป็นอย่างดี นอกจากนี้ สิ่งที่ทำให้ร้านถูกดี มีมาตรฐาน มีความแตกต่างจากร้านค้าปลีกอื่นๆ คือการมีการนำสินค้าท้องถิ่นชื่อดัง หรือสินค้าที่มีจุดเด่นน่าสนใจในแต่ละพื้นที่ นำเข้ามาจำหน่ายในร้าน เพื่อเพิ่มจุดขาย และสร้างความแตกต่างจากร้านค้าปลีกอื่นๆ

 

บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด เปิดโอกาสในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจให้กับร้านโชห่วยทั่วประเทศ และคู่ค้า ที่สนใจเข้ามาร่วมมือกับร้านถูกดี มีมาตรฐาน เครือข่ายธุรกิจค้าปลีกของชุมชน เพื่อยกระดับธุรกิจค้าปลีกของไทยให้ทันสมัย แข่งขันได้ และสนับสนุนให้ชุมชนในสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นต่อไป 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.