สามารถเทลคอม รุก“Go4Green”Solutions มุ่งตอบโจทย์ลูกค้า พร้อมรักษาสิ่งแวดล้อม

Jul 06, 2021 -None-

กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม  มุ่งตอบโจทย์ลูกค้าด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน “Go4Green”Solutions  นำร่อง 2 โซลูชันเด่นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน  และ ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกลตั้งเป้าหวังผล 3 ด้าน ทั้งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม  และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

 

วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามารถเทลคอม  จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าปัจจุบันแนวคิดการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน (Sustainable Organization) ที่จะต้องสร้างความสมดุลย์ของทั้ง 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ เศรษฐกิจ (Economy) สังคม (Sociality) และ สิ่งแวดล้อม (Environmental) ซึ่งแนวคิดดังกล่าว องค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐ และเอกชน ต่างให้ความสำคัญ

 

กลุ่มบริษัทสามารถ ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลของคนไทย เราตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน และถือเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มสามารถเทลคอม จึงได้สรรหาเทคโนโลยี และนวัตกรรม “Go4Green”Solutions  ที่สามารถตอบโจทย์ครบทั้ง 3 ด้าน คือ 1.  ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการ การให้บริการ หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน และสังคม   2. เป็นเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ช่วยบริหารจัดการพลังงาน หรือช่วยลดมลพิษ หรือมีส่วนช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น  3. สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน โดยมีโซลูชันนำร่องที่สำคัญ 2 ระบบ ได้แก่

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า  โดยระบบดังกล่าวประกอบไปด้วย ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)  ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Power Storage) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบบันทึกภาพ ระบบควบคุมบริหารจัดการพลังงาน แสดงผล ประมวลผล และวิเคราะห์ และยังมีส่วนประกอบสำคัญและมีความแตกต่างจากระบบผลิตไฟฟ้าอื่นๆ คือ มีระบบที่สามารถบันทึกภาพ เป็นเสมือนกล้องวงจรปิด ที่นอกจากชุมชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงแล้ว ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนในชุมชนด้วย นับว่าสร้างความคุ้มค่าสูงสุดให้กับชุมชน โดยระบบดังกล่าวได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ  ได้แก่ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  จำนวน 4 พื้นที่ ในจ.พังงา และจ.จันทบุรี และ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า สำหรับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 46 แห่ง 

 

ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล เป็นการพัฒนาระบบขึ้นเพื่อใช้ในโครงการบูรณาการระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล  ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นระบบที่สามารถรวบรวม ประมวลผล และเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษทางน้ำ และอากาศจากโรงงาน หรือรถปฎิบัติการเคลื่อนที่ หรือสถานีตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านมลพิษ ทำให้สามารถบริหารจัดการมลพิษในเขตพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งหาแนวทางป้องกัน หรือแก้ไขผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรม และการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การระบายมลพิษโรงงาน การแพร่กระจายมลพิษของโรงงาน ให้มีความทันสมัยและถูกต้อง สะดวกกับการใช้งาน ช่วยลดผลกระทบที่เกิดต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

 

นอกเหนือจากโครงการดังที่กล่าวมา กลุ่มสามารถเทลคอม ยังคงนำเสนอโซลูชันด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล ที่สอดคล้องกับการยกระดับการบริการจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง อาทิ โซลูชันด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, โซลูชันด้านศูนย์กระจายข่าวด่วนในชุมชนโซลูชันด้านการบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า อย่างโครงการพัฒนาการอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AMR) เป็นต้น  รวมถึงโซลูชันใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยภายในปีนี้เราจะมีผลงานด้าน “Go4Green”Solutions  ให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นเป้าหมายของกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม ที่เราจะมุ่งไปทั้งในปัจจุบัน และอนาคตวัฒน์ชัย กล่าวปิดท้าย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.