DITP เดินหน้า “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดต่างประเทศ”

Jun 28, 2021 -None-

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ เร่งเสริมทักษะสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ เดินหน้าจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสมุนไพรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขยายโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ สอดรับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ผู้นำการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรในภูมิภาคอาเซียน วางกลยุทธ์เน้นเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของขวัญของฝากและของที่ระลึก 

สมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมเล็งเห็นโอกาสสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทย หรือวัตถุดิบธรรมชาติ จึงจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวตามแนวทางการพัฒนาตามโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ หรือ BCG โมเดล ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ตั้งแต่การสัมมนาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์/แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ การให้คำแนะนำ/คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ตลอดจนการขยายโอกาสทางธุรกิจผ่านการเจรจาการค้าแบบ B2B

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเป็นการพัฒนาแบบครบวงจร ตั้งแต่องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในตลาดต่างประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยจะเน้นเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก ในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ตลาดโลกให้เพิ่มขึ้นสมเด็จ กล่าว 

 

ผู้ประกอบการไทยที่สนใจ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร สู่ตลาดต่างประเทศ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 2 .. 2564 โดยมีระยะเวลาโครงการ:  มิ.. – .. 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมโครงการคลิก: https://forms.gle/cgV3yLz5gTsMKqch6  

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.