5,037
VIEWS

KBank Private Banking แนะ 3 แนวทาง "จัดการทรัพย์สินครอบครัว-ลดความเสี่ยงที่ธุรกิจครอบครัวต้องเผชิญ"

May 27, 2021 -None-

“KBank Private Banking” ผู้นำบริการที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพย์สินครอบครัว เปิดเผย “ธุรกิจครอบครัว” เป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจไทย เนื่องจากมีสัดส่วนสูงถึง 75% ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์

ที่น่าสนใจคือ กว่า 75% ของธุรกิจครอบครัวไทยเป็นธุรกิจที่อยู่ในการบริหารงานของผู้บริหารเจน 2 และมีเพียง 4% เท่านั้นที่สามารถสืบทอดมาจนถึงรุ่น 3 และ 4 ได้ นั่นหมายความว่า ธุรกิจครอบครัวไทยส่วนใหญ่ยังจัดตั้งมาไม่นาน และ กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ

คุณพีระพัฒน์  เหรียญประยูร Chief - Wealth Planning, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า จากการศึกษาธุรกิจครอบครัวโดยหลายสถาบันระดับโลกพบว่า ธุรกิจครอบครัวทั้งชาติตะวันตกและตะวันออก 100 ราย ที่ไม่ ได้มีการวางแผนบริหารจัดการทรัพย์สินครอบครัวจะมีธุรกิจที่รอดอยู่ถึงรุ่นที่ 4 เพียง 14 ราย หรือแค่ 14% เท่านั้น กว่า 80-90% ของธุรกิจทั้งหมดทั่วโลกเป็นธุรกิจที่มีเจ้าของหรือผู้บริหารเป็นครอบครัว ซึ่งก็มีจำนวนไม่น้อยเลยที่ต้องปิดธุรกิจไปจาก ความอ่อนไหวระหว่างความเป็นธุรกิจและครอบครัว

“สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ธุรกิจครอบครัวมีอัตราการอยู่รอดถึงรุ่น 3 และ 4 ที่ค่อนข้างต่ำ มาจากหลายปัจจัยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ความขัดแย้งกันของสมาชิกในครอบครัว การมุ่งเน้นจะขยายธุรกิจแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนส่งต่อธุรกิจให้ทายาทอย่างชัดเจน และ ขาดการการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องยอมรับว่าเหล่านี้เป็นปัญหา หลักของธุรกิจครอบครัวไทยมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน”

เมื่อธุรกิจครอบครัวมีผลต่อความมั่งคั่ง ทั้งยังมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ครอบครัวจึงจำเป็นต้องมีการวาง แผนรับมืออย่างเป็นระบบ เพื่อให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผล กระทบรุนแรงและรวดเร็ว

คุณพีระพัฒน์ ได้แนะแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินของครอบครัวอย่างยั่งยืน ภายใต้ความท้าทาย 3 ด้าน ได้แก่...

บริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจและการถือครองทรัพย์สิน

คุณพีระพัฒน์ บอกกับเราว่า ความท้าทายแรกเกิดจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ของครอบครัว ในสถานการณ์ที่ธุรกิจในหลายภาคส่วนชะลอตัว หรือหยุดชะงัก ครอบครัวควรกระจายความเสี่ยงด้วยการ มองหาการลงทุนที่นอกเหนือไปจากธุรกิจหลักของครอบครัว

ไม่เพียงเท่านั้น ครอบครัวยังต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนด้านภาษีอย่างเป็นระบบ ต้องบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยคำนึงถึงต้นทุนทางภาษีที่ต้องแบกรับและวางแผนป้องกันพร้อมรับมืออย่างเหมาะสม

จัดการระบบกงสีอย่างยั่งยืน

แน่นอนว่า ระบบกงสีดั้งเดิมเป็นความท้าทายสำคัญในการจัดการทรัพย์สินของครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ครอบครัวขนาดใหญ่ ซึ่งมีธุรกิจภายใต้การดูแลของครอบครัวหลายธุรกิจด้วยกัน ดังนั้น สิ่งที่ครอบครัวต้องทำ คือ บริหาร โครงสร้างการถือครองทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ เช่น จัดตั้งกลุ่มบริษัทโฮลดิ้งของครอบครัว

หรืออาจใช้เครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการได้ เช่น การใช้ทรัสต์ที่จัดตั้งในประเทศ เพื่อจัดเก็บและ บริหารจัดการกงสี ตลอดจนจัดสรรผลประโยชน์ของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งเป็น Backup Plan ในการบริหารความเสี่ยง กรณีมีสามาชิกครอบครัวคนใดประสบปัญหาด้านการเงิน เป็นต้น

ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วม เพื่อการส่งต่อความมั่งคั่งอย่างราบรื่น

ต้องยอมรับว่า ผู้บริหารแต่ละรุ่นมีความคิดและทัศนคติที่แตกต่างกัน ซึ่งแน่นอนว่า ความต่างดังกล่าวมีความสำคัญ อย่างมากกับการดำเนินธุรกิจ การส่งต่อทรัพย์ และเป้าหมายของครอบครัว

“ทายาทในรุ่นต่อๆ ไป อาจคิดไม่เหมือนเรา เขาอาจได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ อาจะมีแนวคิดการทำธุรกิจที่แตกต่าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกลายเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในช่วงเปลี่ยนผ่าน ดังนั้น ครอบครัวต้องมีการกำหนด กติกาต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยกติกาดังกล่าวควรได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกทุกรุ่น อาจต้องอาศัยคนกลางที่มีประสบ การณ์ในการวางแผนอย่างมีระบบ ครอบครัวต้องมีการเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่ และการเปิดให้พวกเขามีส่วนร่วม ตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ”

คุณจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group Head ธนาคารกสิกรไทย กล่าวเสริมว่า “KBank Private Banking” เป็นผู้ให้บริการไพรเวทแบงก์รายแรกในไทยที่ส่งมอบ บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพย์สินครอบครัว (Family Wealth Planning Service) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ครอบครัวผู้มีสินทรัพย์สูงเริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนรับมืออย่างเป็นระบบ หลายครอบครัวเริ่มให้ทายาทรุ่นถัดไปได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการธุรกิจเร็วขึ้น โดยมีปัจจัยเร่งจากความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และความเสี่ยงด้านสุขภาพจากโรคระบาด ทำให้ Family Wealth Planning Service ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“เราพบว่าครอบครัวผู้มีสินทรัพย์สูงเริ่มให้ความสำคัญกับการวางแผนเรื่องการส่งต่อทรัพย์สินครอบครัวเพิ่มขึ้นอย่าง เห็นได้ชัด จากการสำรวจโดย Lombard Odier พบว่า 45% ของผู้มีความมั่งคั่งสูงในไทยที่ยังไม่ได้จัดทำธรรมาภิบาล ครอบครัวสนใจที่จะเริ่มวางแผนในอนาคต”

เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในด้านการบริหารความมั่งคั่งยิ่งขึ้น ปีนี้ KBank Private Banking ได้ยกระดับบริการทั้งในด้าน กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบติดตามผล เพื่อช่วยให้ครอบครัวสามารถวางแผนและดำเนินการบริหารสินทรัพย์ได้อย่างเป็น ขั้นตอนและต่อเนื่อง ครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่

1. การจัดโครงสร้างการถือครองทรัพย์สินของครอบครัว ให้คำแนะนำการถือครองทรัพย์สินของครอบครัว เช่น ที่ดิน กิจการ รวมไปถึงการจัดการระบบกงสี ระบบสวัสดิการ และการวางแผนภาษี

2. การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของครอบครัว ช่วยพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ร่วมกับ ครอบครัว เพื่อร่วมกันวางแผนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อาทิ ภาษี ความขัดแย้งในครอบครัว การสืบทอดกิจการ หนี้สิน เป็นต้น

3. การสร้างกติกาของครอบครัวและการสืบทอดธุรกิจอย่างเป็นระบบ เช่น การทำธรรมนูญครอบครัว เพื่อลด ความขัดแย้ง สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ ทำให้ธุรกิจครอบครัวสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

4. การวางแผนการส่งต่อทรัพย์สินจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อลดความขัดแย้งของครอบครัว ทำให้ธุรกิจของครอบครัว ดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น รวมถึงการวางแผนภาษีมรดก เพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่งคั่งต่อไป

5. การทำสาธารณกุศล โดยอำนวยความสะดวกทั้งในเรื่องรูปแบบ การบริหารจัดการ ตลอดจนการลงทุน เพื่อให้ เกิดความยั่งยืน

6. การทำหน้าที่เป็นสำนักงานของครอบครัว ที่ช่วยจัดการกิจธุระของครอบครัว ตลอดจนการดำเนินการตาม แผนการบริหารสินทรัพย์ของครอบครัว

ปัจจุบัน KBank Private Banking ให้บริการลูกค้าไปแล้วประมาณ 3,600 ราย หรือคิดเป็นประมาณ 720 ครอบครัว ครอบคลุมทรัพย์สินครอบครัวกว่า 120,000 ล้านบาท

ทาง KBank Private Banking ตั้งเป้าว่าจะให้บริการลูกค้าให้ครอบคลุม 50% ของลูกค้าทั้งหมด ภายใน 3 ปี จากปัจจุบันที่ให้บริการลูกค้าแล้วประมาณ 32% พร้อมผนึกองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากพันธมิตร Lombard Odier เพื่อส่งมอบบริการที่ปรึกษาครบวงจร ตั้งแต่การให้ความรู้ วางแผน และและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามแผนที่ ได้วางไว้อย่างครบวงจร

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.