25,635
VIEWS

Redefining the Good Money ผ่านมุมมองแบงค์ชาติ ตลาดหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์

Nov 26, 2017 U.Jirapan

ปัญหาหลักและกำแพงของสังคมปัจจุบันคือ “หนี้สินครัวเรือน” ที่ค่อยๆก่อตัวอย่างต่อเนื่องจากความไม่พอเพียงในการอยากมีอยากได้สินค้าตามลักษณะของสังคมวัตถุนิยมที่เกิดจากความเจริญทางเทคโนโลยีและวัตถุต่างๆที่เป็นตัวกระตุ้นให้รายจ่ายมากกว่ารายรับอย่างมีนัยยะสำคัญ

Good Money หนึ่งใน 8 มิติของการบรรยายช่วง Breakout ในงาน Sustainable Brands 2017 Bangkok ครั้งนี้ จะมีทั้งแบรนด์ใหญ่และแบรนด์เล็กด้านการเงิน ที่จะมาร่วมแบ่งปัน 

พบกับการรวมตัวของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 3 องค์กรด้านการเงินระดับประเทศ ที่มุ่งมั่นด้านการให้ความรู้และส่งเสริมการออมและการลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง ที่จะมาพูดคุยในในช่วง Breakout Sessions ภายใต้หัวข้อ "The Meaning of Good Money” เพื่อสร้างแนวคิดในการบริหารการเงินแบบ “ใช้ได้จริง” 

ใช้ได้จริงในที่นี้อาทิ การวางแผนการเงินที่ดี การลงทุน วางแผนและบริหารเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ รวมไปถึงการใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารเงินที่ดีกว่า เพื่อเตรียมรับมือกับทศวรรษที่โลกธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี

มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการที่ได้เข้ารับฟังจะสามารถนำไปใช้ได้จริงในการต่อยอดการพัฒนาด้านการเงินของธุรกิจ และให้ความรู้แก่คนในองค์กรได้อีกด้วย นับเป็นการช่วยยกระดับการบริหารจัดการ

Sustainable Development

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.