“Mizu To Ikiru” จากปรัชญาสู่การปฏิบัติของซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย

Mar 30, 2021 -None-

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย สานต่อปรัชญาของบริษัทฯ “Mizu To Ikiru” หรือ “การอยู่ร่วมกับน้ำ” โดยจับมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยการสร้างฝายชะลอน้ำ การปลูกป่าและหญ้าแฝก เพาะพันธุ์ต้นกล้า และการสร้างแนวกันไฟป่า ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ด้วยการพัฒนาคุณภาพน้ำ การเข้าถึงน้ำสะอาด การป้องกันไฟป่า และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวด ล้อม

เพื่อสานต่อปรัชญา “Mizu To Ikiru” ของบริษัทฯ ทางคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “คน-น้ำ-ดี” ณ บ้านห้วยผักกูด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยพนักงาน ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค และอาสาสมัครชุมชนบ้านห้วยผักกูดกว่า 100 ชีวิต ได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำและกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูป่า การสร้างฝายชะลอน้ำมีความสำคัญยิ่งต่อระบบนิเวศของป่าไม้  เพราะฝายจะช่วยชะลอการไหลของกระแสน้ำ ป้องกันการกัดเซาะของหน้าดิน เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า และลดโอกาสการเกิดไฟป่า

อชิต โจชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “กิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำตอกย้ำปรัชญา “Mizu To Ikiru” ของบริษัทฯ เพราะน้ำคือหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของเรา และยังสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์  โดยโครงการหลักของบริษัทฯ ที่ดำเนินการตามปรัญญานี้ได้แก่  โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรน้ำแก่เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ ระยอง และสระบุรี ตั้งแต่ปี 2562 ทั้งนี้ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค บรรลุเป้าหมาย ดังนี้

• โครงการอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแก่คุณครู จำนวนทั้งสิ้น 152 คนใน 76 โรงเรียน ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนมากกว่า 6,080 คนใน 3 จังหวัดที่บริษัทฯ ดำเนินโครงการ

• โครงการค่ายเยาวชนและนักสืบสายน้ำ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความสำคัญของทรัพยากรน้ำ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,054 คน

• การฟื้นฟูผืนป่า 700 ไร่ การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ 100 ไร่ และสร้างแนวกันไฟป่าธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงระยะทาง 25 กิโลเมตร รวมทั้งสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 1,166 ฝาย ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ลุ่มน้ำแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

• สนับสนุนระบบน้ำประปาภูเขาและระบบกรองน้ำให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง 4 แห่ง ในตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค”

สุพรทิพย์ ช่วงรังษี กรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย เสริมว่า “มูลนิธิรักษ์ไทยขอขอบคุณบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศ ไทย) จำกัด ที่ได้สนับสนุนระบบน้ำประปาภูเขา และให้ความรู้แก่คุณครู นักเรียน รวมถึงชุมชนในบ้านนากลาง บ้านแม่สะต๊อบ บ้านแม่ยอด และบ้านห้วยบง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ชาวบ้านมากกว่า 2,000 คน หรือ 500 ครัวเรือน ต่างได้รับประ โยชน์จากโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้  เป็นหนึ่งในความทุ่มเทของเราและซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ในการช่วยฟื้นฟู อนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำและผืนป่าของประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

“ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ฝายชะลอน้ำที่พนักงานจิตอาสาของซันโทรี่ เป๊ปซี่โค สร้างไว้ ช่วยกักเก็บน้ำ ลดความเร็วของกระแสน้ำ  และช่วยดักตะกอนแม่น้ำ เราได้เห็นภาพธรรมชาติกำลังฟื้นฟูตัวเอง ได้เห็นปลากลับมาว่ายในห้วยน้ำอีกครั้ง  ขอบคุณที่กลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่อสร้างฝายให้กับพวกเรา” ชาวบ้านจากบ้านแม่ยอด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวทิ้งท้าย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.