4,959
VIEWS

“เซ็นทรัล ทำ” เผยความสำเร็จของโครงการสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากกว่า 1,200 ล้านบาท

Mar 29, 2021 P.Sininat

“เซ็นทรัล ทำ” เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องการการสร้างความยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศ ที่ส่งเสริมให้ ทุกคนลงมือทำ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยกลุ่มเซ็นทรัล

กลุ่มเซ็นทรัล เผยความสำเร็จของโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปี 2563 สามารถช่วย สร้างรายได้ ให้กับชุมชนมากกว่า 1,200 ล้านบาท พัฒนาคุณภาพชีวิตกว่า 500,000 คน ครอบคลุมกว่า 100,000 ครัวเรือน จากการ พัฒนาพื้นที่ชุมชนใน 44 จังหวัด พร้อมแสดงจุดยืนในการสานต่อโครงการพัฒนาชุมชนและสังคมในสี่มิติ คือ การสร้าง อาชีพที่มั่นคง (Better Work) การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี (Better Life) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี (Better World) และการสร้าง สังคมที่ดี  (Better Society) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน (Sustainability) 

                  พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า ตลอดกว่า 73 ปี ของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล เรามีเจตนารมณ์อย่างแรงกล้าที่จะร่วมรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่อสังคมด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ด้วย การร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งพนักงาน ประชาชน ภาคีเครือข่าย  โดยเราเชื่อมั่นว่า การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ต้องเริ่มจาก ความร่วมมือและการลงมือทำจริงๆ เราไม่เพียงแต่เน้นการพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตที่ดี การลดความเหลื่อมล้ำใน สังคมเท่านั้น เรายังสนับสนุนการสร้างอาชีพให้คนพิการ การพัฒนาสินค้าชุมชนหลากหลายแนวทาง อาทิ พัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงการรับซื้อสินค้าเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และส่งเสริมความยั่งยืน จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ รวมทั้งการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างรายได้ควบคู่กับ การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยการต่อยอดการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบวิถีชุมชน ตลอดระยะเวลา การดำเนินธุรกิจ เรามุ่งมั่นพัฒนาความเป็นอยู่ของคนให้ดีขึ้น เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และสังคมเติบโตอย่างยั่งยืน สำหรับ ตัวอย่างโครงการสำคัญของ “เซ็นทรัล ทำ” ในปี 2563 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน อาทิ

1.       โครงการคนพิการ จุดเริ่มต้นจากการที่จะเปลี่ยนมุมมองในสังคมให้กับกลุ่มคนที่แตกต่างเพื่อสร้างการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสังคม ด้วยศักยภาพที่กลุ่มเซ็นทรัลมีจึงส่งเสริมการสร้างโอกาสการจ้างงาน และส่งเสริมอาชีพ ให้กับคนพิการให้เป็นพนักงาน Contact Call Center ณ ศูนย์พระมหาไถ่  การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพ คนพิการ ในปี 2563 กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ เช่น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา  จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) มีการส่งเสริมอาชีพ ให้คนพิการอย่างต่อเนื่อง และด้วยความมุ่งมั่นในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนพิการ  กลุ่มเซ็นทรัลจึงเป็น หนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ได้รับรางวัลองค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่นถึง 4 ปีซ้อน จากกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และรางวัลองค์กรสนับสนุนคนพิการดีเยี่ยม ประจำปี 2563

2. โครงการภูชี้เดือน  จากเดิมที่ภูชี้เดือนเคยเป็นเขาหัวโล้นเพราะการถางพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งส่งผลต่อชุมชน บนที่สูง และที่ราบด้วย ฉะนั้นในพื้นที่ที่เป็นเขาหัวโล้นเมื่อจะปลูกกาแฟ จึงต้องเริ่มจากการปลูกพืช ให้ร่มเงา เสียก่อน ซึ่งการส่งเสริมให้ปลูกไม้ผลจะแนะนำให้ปลูกพืชหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน อย่างน้อยก็ 4-5 ชนิด เมื่อพอมีร่มเงาจึงปลูกกาแฟแซมเข้าไปได้ เริ่มต้นปลูกกาแฟเมื่อประมาณปี พ.ศ.2527 หลังจากที่มีการเข้าไปส่ง เสริมด้านการเกษตร ทำให้ปัจจุบันสีเขียวของป่าคืนกลับมา มีชาวเขาเข้าไปปลูกต้นไม้ และช่วยกันดูแลพื้นที่ ไม่ให้มีการตัดต้นไม้อีกด้วย ในปี 2563 ที่ผ่านมา การฟื้นฟูผืนป่าด้วยการร่วมรณรงค์ปลูกป่ากับองค์การกองทุน สัตว์ป่าโลกสากล (WWF) สามารถฟื้นคืนผืนป่าไปแล้วกว่า 500  ไร่

3.       โครงการจริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต เกิดจากการที่กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งมั่นสนับสนุนอาหารปลอดภัยให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผักและผลไม้ที่ไม่ใช้สารเคมี และส่งเสริมให้มีการปลูกผักปลอดสารเคมี อีกทั้งยัง เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรท้องถิ่นนำพืชผักปลอดภัยและสินค้าชุมชนมาจำหน่าย ในพื้นที่ของกลุ่มธุรกิจ ในเครือเซ็นทรัล เช่น ท็อปส์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ปัจจุบันเปิดแล้ว 23 สาขา และมีแผนจะเพิ่มเป็น 34 สาขาในปี 2564  ซึ่งในปี 2563 ได้สร้างรายได้ให้กับชุมชน มากกว่า 193 ล้านบาท

4.       โครงการสมุยโมเดล เป็นโครงการที่เราได้ส่งเสริมให้เป็นเมืองต้นแบบด้านการจัดการขยะตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) “Samui Zero Waste” ที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นการจัดการขยะจากต้นทาง มีการนำเศษ อาหารที่คัดแยกจากพนักงานมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อต่อยอดเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่และแก๊สชีวภาพที่สามารถนำไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและใช้เพื่อการเรียนรู้ด้านการทำอาหารและการโรงแรมของนักศึกษา

5.       โครงการนาหมื่นศรี กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งเน้นที่จะคงเอกลักษณ์ท้องถิ่น และสืบสานวัฒนธรรม ซึ่งถือว่าเป็นประวัติ ศาสตร์ที่หล่อหลอมสังคมในปัจจุบัน และเชื่อว่าชุมชนคือผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การที่กลุ่มเซ็นทรัลได้เข้าไป ส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้แข็งแรงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งพิพิธพัฒน์ผ้าทอนาหมื่นศรี คือ ศูนย์รวมผ้าทอที่มี ประวัติศาสตร์ 200 ปี ของผ้าเอกลักษณ์ไทย กลุ่มเซ็นทรัลเข้าไปปรับปรุงและส่งเสริมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว มุ่งเน้นการสร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบ

ทั้งนี้ “เซ็นทรัล ทำ” ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ เช่น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น มหาชน (จำกัด) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  และ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ยังคงยึดมั่นในการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมด้วยการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ การลดค่าครองชีพ และการส่งเสริม สุขภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ต้องการนำความเชี่ยวชาญ ของกลุ่มธุรกิจมาเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จากฐานราก ลดความเลื่อมล้ำในสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย

 

 

ห้างสรรพสินค้า

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.