เชลล์ มอบทุนวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผลักดันวงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทย

Nov 20, 2017 -None-

เชลล์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน 3 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 8 คน เป็นเงินทุนวิจัยรวมทั้งสิ้น 1,273,000 บาท โดยสนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาโทเรื่องละไม่เกิน 100,000 บาท และระดับปริญญาเอกเรื่องละไม่เกิน 200,000 บาท โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนทั้งหมดจากโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รวม 11 โครงการจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ทุนการศึกษาของเชลล์ริเริ่มขึ้นในพ.ศ.2545 ตามเจตนารมณ์ของเชลล์ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบรอบ 100 ปี ด้วยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการทำวิทยานิพนธ์ โดยสนับสนุนทุนวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ โลจิสติกส์ ปิโตรเคมี พลังงานทดแทน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นสาขาซึ่งตอบรับกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาลปัจจุบัน ที่สนับสนุนให้มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา
 
อัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “การมอบทุนสนับสนุนการวิจัยนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของเชลล์ที่ต้องการเติมสุขให้ทุกชีวิตและต้องการเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้พัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่หลายโครงการที่เราสนับสนุนตั้งแต่พ.ศ.2545 มีการนำไปใช้จริงและสร้างคุณประโยชน์แล้วในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมของประเทศ ตอกย้ำความสำเร็จตามเจตนารมณ์ของเราในการสนับสนุนนักศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เราเชื่อว่าการสนับสนุนด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี จะเป็นรากฐานอันมั่นคงให้ประเทศชาติในอนาคตและช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชนชาวไทย”
 
ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนในครั้งนี้พิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยตามหลักเกณฑ์ 4 ประการ ประกอบด้วย 1. โครงการวิจัยจะมีโอกาสก่อให้เกิดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ 2. โครงการวิจัยสามารถนำไปเผยแพร่และตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้ 3. โครงการวิจัยมีโอกาสประสบผลสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนด 4. ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยจะมีผลกระทบต่อวงการวิชาการในเชิงพาณิชย์และในเชิงสังคม
 

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.