4,464
VIEWS

กรุงไทย-แอกซ่า สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย กับการสร้างคนบนความเท่าเทียมและหลากหลาย

Mar 10, 2021 -None-

บุคลากรนับเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ปัจจุบันหลายองค์กรจึงให้ความสำคัญกับการดูแลทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป ความเท่าเทียมและความหลากหลายถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการตัดสินใจทำงานในองค์กรมากขึ้น  

 

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นหนึ่งบริษัทในกลุ่มแอกซ่า องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานในองค์กรที่มีอยู่ทั่วโลกรวมกันราว 160,000 คน โดยใช้แนวคิด I&D หรือ Inclusion and Diversity เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร เพราะตระหนักดีว่าปัจจุบันคนมีความแตกต่างและหลากหลาย พร้อมทั้งต้องการความเท่าเทียม การจะดูแลพัฒนาพนักงานให้ดีต้องมีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ 

 

ที่กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เน้นเรื่องของความเท่าเทียมหรือ Inclusion มาก่อน ซึ่งที่อื่นอาจจะเป็น D&I หรือ Diversity and Inclusion แต่ของเราเป็น I&D เพราะเรามองว่าคนมีความแตกต่างหลากหลายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ หรือความแตกต่างทางด้านร่างกาย แต่เราต้องการให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน กลุ่มแอกซ่าเป็น Inclusive Workplace ซึ่งเน้นความเท่าเทียม เรามุ่งมั่นในการดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว  

 

เรายอมรับในเรื่องของความแตกต่าง เราจะไม่เอาเรื่องของรูปร่าง หน้าตา หรือแม้กระทั่งเรื่องของความบกพร่องทางร่างกายมาตัดสินตั้งแต่ขั้นตอนของการรับสมัครพนักงาน  เราต้องการให้ทุกคน Be Yourself At Work คือไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม ถ้าคุณมีความรู้ความสามารถเราก็พร้อมที่จะต้อนรับเข้ามาร่วมงานด้วยกัน พร้อมสนับสนุนโดยไม่มีเรื่องของอคติส่วนบุคคลในที่ทำงาน ไม่เลือกปฏิบัติ เราดูแลและชื่นชมกับทุกคนที่ร่วมกันผลักดันให้องค์กรเติบโต   

 

คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ Chief People Officer บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงของการดูทรัพยากรบุคคล ทั้งในและต่างประเทศ ดูแลรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ กับทาง กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ตั้งแต่ปี .. 2560 อธิบายถึงการนำเอาแนวคิด I&D หรือ Inclusion and Diversity เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร 

 

การบริหารด้วยแนวคิด I&D ของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เริ่มจากการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรและทำให้พนักงานไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง โดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพนักงานที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบออฟฟิศให้มีทางลาด ลิฟต์ที่ใช้คำสั่งเสียงเป็นต้น นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้พนักงานเป็นตัวของตัวเองในที่ทำงาน และเปิดกว้างให้พนักงานที่เป็น LGBTIQ สามารถแต่งกายแสดงออก รวมถึงการใช้สถานที่อย่างห้องน้ำได้ตามเพศสภาพ 

เราไม่ได้ดูแลเรื่องความเท่าเทียม และความหลากหลายแค่กับพนักงานของเราเท่านั้น แต่เรายังดูแลไปถึงสังคมภายนอก โดยที่ผ่านมาเรามีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมโอกาสให้กับคนพิการในสังคม เช่น กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำอย่าง วิ่งด้วยกัน Run2Gether ซึ่งเป็นงานวิ่งที่เปิดโอกาสให้คนปกติจับคู่วิ่งกับผู้ที่มีบกพร่องทางร่างกาย ซึ่งมีผู้ร่วมงานมากถึงเกือบ 2,000 คนในแต่ละปี นอกจากนี้เรายังส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ ด้วยการจัดการนวดเพื่อผ่อนคลายโดยหมอนวดผู้มีความบกพร่องทางสายตาให้กับพนักงาน ซึ่งเราเรียกกิจกรรมนี้ว่า RelAXA (Relax @ AXA) เพื่อลดอาการเมื่อยล้า และป้องกันอาการ Office Syndrome” 

 

ด้วยความที่ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นองค์กรแบบ Learning Organization จึงพัฒนาบุคลากรด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา จากหลากหลายสถานที่และช่องทางในรูปแบบ Anywhere, Anytime, Any Devices ซึ่งทาง HR จะมีการจัด Half Day Learning ขึ้นเป็นประจำในทุกเดือน และเพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจประกันชีวิต เรามีการเรียนรู้ภาคบังคับที่พนักงานทุกคนจำเป็นเรียนรู้ตาม 4 หัวข้อหลัก คือ ผลิตภัณฑ์ การเรียกร้องสินไหม การพิจารณารับประกัน และดิจิทัล  

 

จากสถานการณ์โควิด-19 กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มีนโยบายส่งเสริมทางด้านดิจิทัลมากขึ้น โดยปรับรูปแบบการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ ให้เป็นแบบ Virtual ผ่านช่องทางดิจิทัล มีการนำรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ เช่น Gamification มาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของพนักงานอีกด้วย  

 

อย่างไรก็ตาม คุณบุปผาวดีเสริมว่าในการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เราทำบนพื้นฐานของความต้องการของพนักงานของเรา โดยเรามีการทำ Learning Need Survey เพื่อให้ทราบความต้องการของพนักงานว่า เขาต้องการเพิ่มเติมความรู้ในด้านไหน รูปแบบอย่างไร แล้วเราเข้าไปสนับสนุนเขา เพราะเรามองว่า หัวใจสำคัญคือ Employee Voice Matters เสียงของพนักงานสำคัญที่สุด 

 

การดูแลและเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น รวมถึงให้คำแนะนำแก่บริษัทได้อย่างเต็มที่ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างให้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กลายเป็น Great Workplace ซึ่งช่วยสนับสนุนให้พนักงานทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพบนความเท่าเทียม และความแตกต่าง

เราสำรวจความคิดเห็นพนักงานตลอดเวลาว่ามีความต้องการอย่างไร เช่น สวัสดิการด้านสุขภาพโดยส่วนใหญ่ บริษัททั่วไปจะให้สวัสดิการแก่คู่สมรสของพนักงานเท่านั้น แต่ที่ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เราเน้นถึงความเท่าเทียมกัน เราจึงให้สวัสดิการสุขภาพแก่คุณพ่อและคุณแม่ของพนักงานที่ยังไม่ได้แต่งงาน แม้กระทั่งพนักงานในกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ เราก็ให้สวัสดิการครอบคลุมไปถึงคู่รักเพศเดียวกัน รวมถึงบุตรบุญธรรม เพียงแค่แสดงหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์กับทางบริษัท 

 

ด้านสุขภาพเราเห็นถึงความสำคัญในเรื่อง Health & Well-being ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจของพนักงานทุกคน เราจึงจัดกิจกรรม KTAXA Fit & Firm Fest และร่วมรณรงค์ในโอกาส World Mental Health Day โดยมีกิจกรรมที่ครอบคลุมสุขภาพแบบองค์รวมในธีมสวนสนุก ภายใต้แนวความคิดที่ว่า การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายและสนุก มีกิจกรรมดูแลทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น การฝังเข็ม ตรวจสภาพผิวหน้า พูดคุยด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พบนักจิตวิทยา แดนซ์โซน หมอดู การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยหมอนวดผู้มีความบกพร่องในการมองเห็น จากมูลนิธิคอลฟีลด์ เป็นต้น 

 

นอกจากนี้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ยังสนับสนุนในเรื่องของ Flexible Working Time โดยพนักงานสามารถเลือกเวลาเข้างานได้ 5 ช่วงเวลา สามารถเปลี่ยนเวลาเข้างานได้ในทุกไตรมาส และจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้บริษัทปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน และเป็นต้นแบบบริษัท Smart Working ที่สอดรับการเป็นองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุด โดยอนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่ใดก็ได้ 2 วันต่อสัปดาห์ รวมถึงมี Employee Assistant Program ซึ่งเป็นโปรแกรมให้คำปรึกษาแก่พนักงานและครอบครัว โดยนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 

กระบวนการทำงานดังกล่าวทำให้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับรางวัล “Thailand Best Employers 2020” สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จากบริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย โดย กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวในอุตสาหกรรมประกันชีวิตและอุตสาหกรรมทางการเงินที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ รวมถึงรางวัลล่าสุดในปี 2564 กับรางวัลจาก World HRD Congress สาขา “Thailand Best Employer Brand Award” และ “Diversity Impact Award” และอีก 2 รางวัลระดับโลก อย่าง “The Best Companies to Work for in Asia 2020” จากงาน HR Asia Awards 2020 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทดีเด่นที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย และรางวัล “Top Workplaces in Asia” จาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2020 (ACES) ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน

ถ้ามองเรื่องของกลยุทธ์ในการบริหารคนเพื่อนำพาให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จ คุณบุปผาวดี อธิบายว่า กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ใช้หลัก Core Values ได้แก่ Customer First การที่ลูกค้ามาที่หนึ่ง Integrity ยึดมั่นในความถูกต้อง Courage กล้าคิดกล้าทำ สุดท้ายคือเรื่องของ One AXA การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

 

เพราะเราเป็นบริษัทประกันชีวิต เราจะต้องดูแลลูกค้าจึงต้องมองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการมาเป็นอันดับแรก พร้อมสนับสนุน อยู่เคียงข้าง เป็นเพื่อนคู่คิด และดูแลลูกค้าตลอดไป นอกจากนั้น ในการทำงานทุกขั้นตอน เราจะต้องยึดมั่นในความถูกต้อง ต้องซื่อสัตย์ต่อทุกคน รวมถึงต้องกล้าคิดกล้าทำในสิ่งใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ที่สำคัญเมื่อเราทำงานเราจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะนำพาบริษัทให้ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้เราเชื่อมั่นว่า Employee Voice Matters เสียงของพนักงานทุกคนมีค่า เช่นเดียวกันกับ Be Yourself At Work การเป็นตัวของตัวเองในที่ทำงานก็เป็นเรื่องสำคัญ 

 

ผลจากการที่มี Employee Voice Matters และ Be Yourself At Work ทำให้พนักงานของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผูกพันกับองค์กร จนทำให้คะแนนดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของพนักงาน (eNPs) ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มีคะแนนเป็นอันดับ 1 ในเอเชียและอันดับ 3 ของ AXA Group ทั่วโลก รวมทั้ง Turnover Rate ของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ลดลงเหลือ 7.3% ในปี 2020 จากเดิมปี 2019 อยู่ที่ 11.8%  

 

นับเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าการดูแลและให้ความสำคัญกับพนักงานของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นดังพันธสัญญาขององค์กรที่ต้องการเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.