13,547
VIEWS

ตลาดพรินเตอร์ได้โอกาสจากวิกฤต บราเดอร์ คาดงบปีประมาณ 2564 โต 8%

Mar 08, 2021 P.Sininat

ความท้าทายใหม่ของบราเดอร์เพื่อการเติบโตในปี 2564 “ในปีที่ผ่านมาแม้จะต้องเผชิญความท้าทายจากสถาน การณ์ COVID-19 แต่บราเดอร์ ก็ยังคงสร้างรายได้ให้เติบโตจากปี 2563 ด้วยการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในเวลาอันรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง”  ธีรวุธ  ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการปรับตัวที่ไม่บ่อยครั้งนักที่ต้องเผชิญ

COVID-19 สร้าง Demand ใหม่ บราเดอร์ คาดว่าปี 2564 ตลาดเครื่องพิมพ์ยังคงมียอดขายรวมใกล้เคียงกับ ปีที่ผ่านมา ในปี 2564 คาดว่าภาพรวมตลาดเครื่องพิมพ์จะเติบโตในทุก Segment และอีกหนึ่งสินค้าที่ได้รับอานิสงส์คือ จักร เย็บผ้า ที่มียอดขายสูงขึ้นถึง 20% ในปีงบประมาณ 2563 และอัตราการเติบโตก็ปรับเพิ่มอย่างต่อเนื่องเพิ่มจากการทำหน้ากากผ้า มาเป็น งาน DIY เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพหลักหรือทำเป็นอาชีพเสริม โดยบราเดอร์จะเน้นเป็นการขายสินค้าในเชิงการลงทุนเพื่อให้ เกิดรายได้ ให้ลูกค้าทราบถึงวิธีการทำธุรกิจโดยใช้สินค้าของบราเดอร์ และชี้ช่องทางให้สามารถทำธุรกิจด้วยตนเอง เพื่อช่วยลด ปัญหาการว่างงานที่เกิดจากวิกฤต COVID-19 โดยในปี 2564 บราเดอร์จะเน้นสร้างการเติบโตทั้งส่วน Personal Use ที่ใช้กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบราเดอร์เพื่อเป็นงานอดิเรกหรือใช้เพื่อทำธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก และกลุ่ม Business Use  ที่นำไปใช้ทำ ธุรกิจเต็มรูปแบบ

ในส่วนของการเดินหน้าขยายโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาความพร้อมของทีมขาย เพิ่มศักยภาพสินค้าพร้อมนำเสนอ Solution เพื่อพร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์ ณเอก สงศิริ รักษาการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงแผนการพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบราเดอร์ ในปีงบ ประมาณ 2564 ว่า การดำเนินธุรกิจของ บราเดอร์ จะประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

 

กลยุทธ์ที่ 1 Expansion ที่มุ่งขยายใน 3 แนวทาง คือ

1. ขยายไปยังกลุ่มธุรกิจ B2B แบบเจาะลึกยิ่งขึ้น ต่อยอดความสำเร็จที่บราเดอร์ทำได้ดีอยู่แล้วให้พัฒนามาก ยิ่งขึ้นไปอีก โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจ Healthcare, Retail, Logistic และ Finance

2. การขยายสู่ตลาดใหม่ ด้วยการนำเสนอให้เห็นถึงประโยชน์ของสินค้าบราเดอร์ที่ จะช่วยต่อยอดธุรกิจของลูกค้าให้ เติบโตยิ่งขึ้น อาทิ ธุรกิจด้านการศึกษาที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากอดีตสู่การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ทำให้ความต้องการ อุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นกลุ่มตลาดใหม่ที่น่าจับตามอง

3. การนำเสนอ Tailor-made Solution ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือก Business Model ที่ตอบโจทย์ได้สูงสุด

กลยุทธ์ที่ 2 Develop ที่จะพัฒนาใน 3 ส่วน คือ

1. การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการขยายช่องทางการขายใหม่ๆ โดยจะเน้นให้ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจด้าน e-commerce เพิ่มขึ้น รวมถึงการบริหารช่องทางการขายระหว่างออฟไลน์และออนไลน์อย่างเหมาะสมกับแต่ละสภาพตลาด

2. การนำศักยภาพของผลิตภัณฑ์มาพัฒนาเป็น Solution ใหม่ๆ นำเสนอสู่ตลาด เช่น Trackmo ซอฟต์แวร์ที่ บราเดอร์พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบทรัพย์สินโดยเพิ่มประสิทธิภาพของ P-Touch ให้เป็นได้มากกว่าเครื่องพิมพ์ สติกเกอร์

3. การพัฒนา Customized service model ปัจจุบันบราเดอร์ได้นำแนวคิด Brother one เข้ามา ใช้เพื่อประสาน ความร่วมมือในการเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและส่งมอบบริการที่ตอบโจทย์ เพื่อความพึงพอใจสูงสุด

กลยุทธ์ที่ 3 Communication บราเดอร์ต้องการจะพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นเริ่มจาก

1. สื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยได้พัฒนา Content ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ ประสิทธิภาพในการสื่อสาร

2. สื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความพร้อมของบราเดอร์ ที่สามารถส่งมอบบริการได้ตรงตามความต้องการ และ

3. การให้ความสำคัญกับ Customer Voice อย่างต่อเนื่อง โดยยึดปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “At your side” เพื่อนำ เอาสิ่งที่ได้รับรู้จากตลาดในภาพรวม มาปรับปรุงในทุกส่วนทั้งด้านบริการ ด้านการนำเสนอ Solution ต่างๆ ให้ตรงตามความ ต้องการมากยิ่งขึ้น ซึ่งเชื่ออย่างยิ่งว่า หากบราเดอร์สามารถดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์หลักทั้ง 3 ที่วางไว้นี้ จะสามารถสร้างการ เติบโตได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ ย้ำภาพเบอร์ 1 ด้านงานบริการ โดยเตรียมนำนวัตกรรมมาเสริมศักยภาพทีมเพื่อรองรับการเติบโต รวมถึง พัฒนายกระดับคุณภาพงานบริการ พัฒนาบริการใหม่ๆ ตอบไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบันให้ได้มากที่สุด

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.