มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบรางวัล “ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ” แก่นักวิจัยดีเด่นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี

Feb 23, 2021 -None-

สุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย มอบโล่รางวัลปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ แก่นักวิจัยดีเด่นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี 2562 พร้อมทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ทรัพยากรจุลินทรีย์และกระบวนการหมัก กุญแจแห่งความสำเร็จของเทคโนโลยีชีวภาพทางจุลชีววิทยา” และได้มีการบรรยายหัวข้อดังกล่าวบนเวทีการประชุมวิชาการประจำปี 2562

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในงานประชุมประจำปีสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 31 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

เครื่องปรุง

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.