3,438
VIEWS

อิตัลไทย ร่วมเทปูนสร้างฝายชะลอน้ำ

Dec 11, 2016 U.Jirapan

 
 
อิตัลไทย วิศวกรรม จำกัดได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ และเอกชนทั้ง บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัดในกลุ่มเอ็กโกและบริษัทโกลด์วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดร่วมเทปูนสร้างฝายชะลอน้ำ ณ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
 
พื้นที่แห่งนี้อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างตำบลซับใหญ่ (บ้านซับห่างหมู่ 9) และตำบลตะโกทอง (บ้านทุ่งกระถินพัฒนา หมู่ 10) จำนวน 2 ฝายใน“โครงการสร้างฝายชะลอน้า สร้างความชุ่มชื้นสู่ดิน เพิ่มความยั่งยืนสู่ชุมชน”เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภคของชาวบ้านในพื้นที่ตั้งของโครงการฯเนื่องด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่รอบโครงการฯ มีการทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และยังมีความแห้งแล้งจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งสภาพภูมิศาสตร์พื้นที่โดยรอบของโครงการชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม ส่วนมากทำการเกษตรเป็นหลัก จึงได้ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำขึ้น เพื่อเป็นการชะลอน้ำไม่ให้ไหลเร็วจนเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ ดินเกิดการอุ้มน้ำ ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีพื้นที่มีความชุ่มชื้น 
 
นับเป็นการ ส่งผลดีต่อบริเวณโดยรอบซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวย จนเกิดความสัมพันธ์ของระบบนิเวศและเป็นความตั้งใจของ ITE หนึ่งในบริษัทของคนไทยที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังเกิดความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างแหล่งอาหารสำหรับการเลี้ยงปลาในอนาคตให้ชุมชนได้มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดฤดูกาล พร้อมสร้างโอกาสการรับรู้ต่อประชาชนให้สัมผัสได้ถึงความสำคัญของป่าและน้ำอย่างยั่งยืน
 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.