CP-CPF มอบหน้ากากอนามัยซีพีช่วยแรงงานต่างชาติผ่าน 3 สถานทูต

Jan 15, 2021 -None-

เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ห่วงใยแรงงานต่างชาติในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขอนามัยและการป้องกันตนเองจากโรคระบาด สุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือซีพีและซีพีเอฟ จึงมีดำริให้ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนนำหน้ากากอนามัยซีพี มอบผ่านเอกอัครราชทูต 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และประเทศ สปป.ลาว เพื่อแจกจ่ายสู่แรงงานต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยง 

ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ  เปิดเผยว่า ซีพีเอฟให้การดูแลแรงงานภายในโรงงานของเราด้วยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด ด้วยตระหนักดีว่าเมื่อพนักงานปลอดภัยก็จะสามารถผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภคทุกคนได้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงแรงงานสัญชาติต่างๆ ที่แม้ไม่ใช่พนักงานของเรา แต่ทุกคนล้วนต้องการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในพื้นที่ต่างบ้านต่างเมืองของตน จึงได้นำหน้ากากอนามัยซีพี จำนวน 90,000 ชิ้น มอบผ่านสถานทูต 3 แห่งๆละ 30,000 ชิ้น  ได้แก่  สถานทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย  สถานทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย และ สถานทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย เพื่อแจกจ่ายสู่แรงงานต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยง 

ฟาน จี ทั่น (H.E. Phan Chí Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ซีพีเอฟมีธุรกิจอยู่ในประเทศเวียดนาม สร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวเวียดนาม ตลอดจนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามเป็นอย่างมาก ครั้งนี้แม้การระบาดของโควิด-19 จะเกิดขึ้นในประเทศไทย แต่บริษัทก็ยังคงห่วงใยและส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อชาวเวียดนามที่พำนักอยู่ที่นี่ด้วย จึงขอรับมอบความปรารถนาดีนี้ด้วยความขอบคุณยิ่ง และเชื่อว่าประเทศไทยจะก้าวผ่านสถาน การณ์นี้ได้สำเร็จในเร็วๆนี้ 

ด้าน อูก ซอร์พวน (H.E.Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย ระบุว่า ชาวกัมพูชาที่เป็นพนักงานของซีพีเอฟได้รับการดูแลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกับแรงงานไทย ซึ่งประเทศกัมพูชาต้องขอขอบคุณอย่างมากแล้ว ครั้งนี้ในสถานการณ์โควิด-19บริษัทยังแบ่งปันความเอื้อเฟื้อมาถึงชาวกัมพูชาคนอื่นๆที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยด้วย ประเทศกัมพูชาขอขอบคุณอย่างยิ่ง และขอให้ความดีนี้ส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้ได้โดยเร็ว 

ส่วน แสง สุขะทิวง (H.E. Seng Soukhathivong) เอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย กล่าวอีกว่าประทับใจในน้ำใจไมตรีของคนไทย และบริษัทไทยที่เอาใจใส่ชาว สปป.ลาวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และขอบคุณคนไทยและซีพีเอฟอย่างยิ่ง 

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ซีพี-ซีพีเอฟ ได้มอบอาหารและหน้ากากอนามัย ผ่านสถานทูตเมียนมาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของแรงงานชาวเมียนมาในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ด้วย

ส่งมอบ

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.