19,931
VIEWS

โออาร์ ก้าวข้ามจากผู้นำธุรกิจน้ำมัน สู่การเป็น Retailing Beyond Fuel ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่

Jan 11, 2021 -None-

ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในบ้านเรามีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นมากกว่าบริการน้ำมันเท่านั้น ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ามาจากการเป็นผู้นำตลาดของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในฐานะผู้บุกเบิกการนำธุรกิจค้าปลีกเข้ามาเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคภายในสถานีบริการน้ำมันเป็นรายแรกของไทย โดยอาศัยกลยุทธ์การนำลูกค้าเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสินค้าและบริการ (Customer Centric) และการวิเคราะห์ลูกค้าจากฐานข้อมูล Big Data เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบและการให้บริการในสถานีบริการน้ำมันและร้านค้าต่าง ๆ ของ โออาร์ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งช่วยรองรับพฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง

จากการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ภายใต้รูปแบบธุรกิจ Retailing Beyond Fuel ที่นอกจากจะทำให้แบรนด์สถานีบริการน้ำมัน  PTT Station ครองตำแหน่งผู้นำตลาดมาอย่างยาวนานแล้วยังทำให้มีโอกาสเป็นผู้นำเทรนด์ที่คอยสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดอยู่เสมอส่งผลให้ โออาร์ ไม่เพียงแต่โดดเด่นในฐานะผู้นำตลาดในการดำเนินธุรกิจน้ำมันเท่านั้น แต่ยังไปได้สวยกับการดำเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย ซึ่ง โออาร์ ดำเนินธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มธุรกิจน้ำมัน (Oil Business) เป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับกลุ่มลูกค้า 2 แบบ ประกอบด้วย 1.แบบค้าปลีก โดยจำหน่ายผ่านสถานีบริการน้ำมัน PTT Station รวมถึงศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto และ 2.แบบพาณิชย์ ซึ่งรวมทั้งการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น จาระบีและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้แบรนด์ PTT Lubricants นอกจากนี้ โออาร์ ยังมีคลังเก็บผลิตภัณฑ์ทั้ง 53 แห่ง ซึ่งเป็นเครือข่ายการเก็บและการกระจายสินค้าของ โออาร์ ที่ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพด้านลอจิสติกส์และการบริหารต้นทุนการดำเนินงาน

2. กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-oil Business) โดยดำเนินธุรกิจร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ โดยร้านกาแฟภายใต้แบรนด์ Café Amazon ปัจจุบันมีกว่า 3,400 สาขาทั้งในไทยและต่างประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) อีกทั้งยังมีร้านไก่ทอด Texas Chicken ร้านสะดวกซื้อ Jiffy และ 7-Eleven ภายในสถานีบริการน้ำมันรวมถึงให้บริการการบริหารจัดการพื้นที่ให้เช่ากับผู้ประกอบการที่เป็นที่รู้จัก เช่น Black Canyon, Chester’s Grill, S&P, The Pizza Company, เจ้าสัว, A&W, Burger King, KFC และ  McDonalds เป็นต้น

3. กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ โออาร์ เข้าไปลงทุนธุรกิจสถานีบริการน้ำมันรวมทั้งธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ ใน 10 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม จีน สิงคโปร์ โอมาน ญี่ปุ่น และมาเลเซีย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

แน่นอนว่าด้วยดีเอ็นเอที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ พร้อมเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องทำให้ โออาร์ พยายามหา New S-Curve สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากการทำ Business Transformation ทั้งองค์กร เพื่อยกระดับแบรนด์ที่ทำเฉพาะธุรกิจน้ำมันไปสู่ Retailing Beyond Fuel ซึ่ง Business Transformation ในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปราศจากทิศทาง แต่ใช้ Customer Centric รวมทั้งการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาสร้างจุดเปลี่ยนให้กับธุรกิจทั้งที่เป็น Oil และ Non-oil

กลุ่มธุรกิจน้ำมัน (Oil Business) โออาร์ มีการเปลี่ยนผ่านจากสถานีบริการน้ำมันรูปแบบเก่ามาสู่สถานีบริการน้ำมันที่นำสมัยภายใต้แบรนด์สถานีบริการน้ำมัน PTT Station  กับคอนเซ็ปต์ Living Community หรือ “ศูนย์กลางชุมชน” ที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชนโดยรอบสถานีบริการน้ำมัน เพื่อให้ธุรกิจและสังคมชุมชนเติบโตไปด้วยกัน อีกทั้งยังสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้งลูกค้า คู่ค้า สังคมชุมชน ประเทศชาติ และสถานีบริการน้ำมัน ได้รับประโยชน์และอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ ยังมีการออกแบบสถานีบริการน้ำมัน  PTT Station ด้วยแนวคิดอารยสถาปัตย์ หรือ “Friendly Design” โดยการปรับองค์ประกอบของสถานีบริการน้ำมัน สร้างทางลาด ทางเชื่อมเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกายในการเข้าถึงทุกพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมัน

โออาร์ ไม่เคยหยุดพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยเข้ามาใช้ทุกกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่คลังน้ำมันอัตโนมัติที่ควบคุมกระบวนการรับ เก็บ จ่ายน้ำมัน การขนส่งน้ำมันที่ควบคุม ป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งใช้ระบบ IVMS (In-Vehicle Monitoring System) ติดตามรถขนส่งน้ำมันเพื่อสามารถวางแผนจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับสถานีบริการน้ำมันได้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่วงเวลาและช่วยลดอุบัติเหตุในการขนส่ง การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบในแต่ละพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ เป็นต้น

ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ (Non-oil) นับตั้งแต่ โออาร์ เริ่มรุกกลุ่มธุรกิจนี้ ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ transform วงการรีเทล ด้วยการเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกภายในสถานีบริการน้ำมันในประเทศไทยจนสามารถสร้างความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจกับการผลักดันให้ Café Amazon แบรนด์ร้านกาแฟของไทยกลายเป็นร้านกาแฟที่มีจำนวนสาขามากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย Euromonitor) และเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจร้านกาแฟ โออาร์ ได้เปิดศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน  (Amazon Inspiring Campus  AICA) นอกจากจะเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่สามารถบอกเล่าเส้นทางการเติบโตของ Café Amazon แล้วยังเป็นศูนย์ฝึกอบรม Franchisee และ Barista เพื่อสร้างความพร้อมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้และศักยภาพเพียงพอในการดำเนินธุรกิจร้านกาแฟ Café Amazon รวมถึงการมีโรงคั่วกาแฟสูตรเฉพาะของ Café Amazon เป็นของตัวเอง

นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในส่วนต่าง ๆ เช่น นำเทคโนโลยี Big Data มาปรับใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเป็นรายบุคคล (Individualized Experience) ผ่านบัตร Blue Card ที่มีสมาชิกประมาณ 6.7 ล้านราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ต่อไปในอนาคต

รวมทั้งขยายบริการ Online-to-offline Experience เช่น Online Menus, Personalized Marketing Promotion, Loyalty Program, Online Pre-ordering” และ On-demand Delivery จาก Database ของ Blue Card โดยมี  Application Blue Connect ที่รองรับ Cashless society

เพื่อเป็นการรองรับเทรนด์พลังงานใช้ไฟฟ้า โออาร์ ยังเพิ่มบริการ EV เป็นอีกหนึ่งบริการในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station โดยการให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้า (EV Charging Station) ให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้าและมีแผนที่จะให้บริการซ่อมบำรุงรถ EV ที่ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ในอนาคตรวม ทั้งการพัฒนาแพลตฟอร์มในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่สามารถรวบรวมความต้องการด้านพลังงานจากรถ EV ในอนาคต

ด้วยแนวคิดของ โออาร์ ซึ่งเป็นบริษัทแกนนำ (Flagship) ของกลุ่ม ปตท. ในธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการ “รวมพลัง ร่วมสร้าง เพื่อทุกวันที่ดีขึ้น” (Together for Betterment) บนพื้นฐานการนำลูกค้าเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสินค้าและบริการแบบ Customer Centric ย่อมชี้ให้เห็นว่า โออาร์ ไม่เพียงแต่เป็นผู้นำทั้งในธุรกิจ Oil แต่ยังเป็นผู้บุกเบิกในธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่สามารถก้าวสู่การเป็นแบรนด์ที่มากกว่าน้ำมัน หรือ Retailing Beyond Fuel ได้อย่างเต็มรูปแบบ

วันนี้ โออาร์ พร้อมแล้วที่จะก้าวไปอีกขั้นกับแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering หรือ IPO) เร็วๆ นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างแข็งแกร่งไปกับ #หุ้นโออาร์ ต่อไป

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal xxx e videos pornos www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com www.echterporno.com www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com videos de sexo 3gp