TMA จับมือศศินทร์ ประกาศผลรางวัลพระราชทาน ความเป็นเลิศการบริหารจัดการธุรกิจแห่งปี

Nov 27, 2020 -None-

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 และ SMEs Excellence Awards ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมุ่งผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อันจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 

รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 จำนวนทั้งสิ้น 9 สาขารางวัล โดยแบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้

1. ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence Award) งค์กรที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ เอสซีจี

2.ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence Award) องค์กรที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ เอสซีจี

3.  ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence Award) องค์กรที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

4.ความเป็นเลิศด้านผู้นำ  (Leadership Excellence Award) องค์กรที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

5. ความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence Award) องค์กรที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  จำกัด (มหาชน)

6. ความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ  (Product /Service Excellence Award) องค์กรที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

7. ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน/ความรับผิดชอบต่อสังคม (Sustainable Development / Corporate Social Responsibility Excellence Award) องค์กรที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

8. ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence Award) องค์กรที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  จำกัด (มหาชน) 

และรางวัลพระราชทานสำหรับองค์กรที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท / ปี จำนวน 1 รางวัล คือ

9.  ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence Award) องค์กรที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ในส่วนของ SMEs Excellence Award 2020 องค์กรที่ได้รับรางวัลพระราชทาน มีดังนี้

 

ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing)

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด เสนอชื่อโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจบริการ (Services)

บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด เสนอชื่อโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)          

ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง (Trading)

บริษัท สมาร์ท เวท จํากัด  เสนอชื่อโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในฐานะประธานในพิธีมอบรางวัลว่า  “รัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน ทั้งองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัว และผลักดันให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งระดับองค์กรและระดับประเทศ

ทั้งนี้ องค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ยังถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จในการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการ สะท้อนให้เห็นว่า ธุรกิจ SMEs ไทยให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพยายามปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันในตลาดโลก  เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการทั่วไป ได้เห็นถึงความสำคัญของการมุ่งพัฒนาธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต”

 

ด้าน นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กล่าวถึงการจัดโครงการรางวัลพระราชทาน “Thailand Corporate Excellence Awards 2020” และรางวัลพระราชทาน “SMEs Excellence Awards 2020” ว่า “เนื่องจากในปี 2563 มีสถานการณ์ COVID–19 ทำให้รูปแบบการทำงานและการดำเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือเรียกว่า New Normal  องค์กรต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในระดับประเทศ พร้อมทั้งยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วย”

การจัดงานพิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน “Thailand Corporate Excellence Awards 2020” และ “SMEs Excellence Awards 2020” ถือเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานรางวัล ให้แก่องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านต่างๆ จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงกับ TMA และองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ทั้งสองโครงการที่กล่าวมานี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ TMA ส่งเสริมและผลักดันเพื่อให้ภาคธุรกิจของประเทศไทยเดินไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง และเป็นส่วนช่วยเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทุก ๆ องค์กรที่ได้รับรางวัลในวันนี้ นอกจากจะแสดงให้พวกเราเห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่เป็นเลิศแล้ว ผมเชื่อว่าท่านยังเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่น ๆ ในประเทศไทยในการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร. เอียน เฟนวิค (Professor Dr. lan Fenwick) ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า   “ในงานนี้เมื่อปีที่แล้ว ผมเคยกล่าวไว้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วถือเป็นความท้าทายสำหรับทั้งบรรษัทข้ามชาติ ธุรกิจรายย่อย SMEs และธุรกิจ Start-ups ทุกคนจะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ที่จะเข้ามา disrupt ธุรกิจ รวมถึงวิธีที่เราทำงานและใช้ชีวิต การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราในทุกแง่มุม ตั้งแต่วิธีการทำงาน วิถีการดำเนินชีวิต ปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ญาติมิตร และเพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่การสร้างคำจำกัดความของคำว่า Zoom ขึ้นใหม่ ความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการมาของ e-commerce การทำงานจากทางไกล และการเรียนออนไลน์ ซึ่งล้วนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใช้เวลายาวนานหลายปี กว่าจะสัมฤทธิ์ผล แต่กลับถูกเร่งให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ถึงไม่กี่เดือน ความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วที่ว่านี้ถือเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับเราทุกคน ธุรกิจเองก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องไปตามสภาพความเป็นจริงใหม่ที่จะเกิดขึ้น ขณะที่เราเตรียมตัวรับมือกับโลกใหม่หลังการแพร่ระบาด ผมขอสนับสนุนให้ทุกท่านยังคงพัฒนาและปฏิรูปธุรกิจของตนเพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ที่เราจะต้องพบเจอในปี 2021 ที่กำลังจะมาถึงนี้ รวมถึงในปีต่อ ๆ ไป ผมมั่นใจว่าความสำเร็จของทุกท่านจะเป็นแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้ทุกคนเติบโตก้าวหน้าต่อไป”

 

สำหรับขั้นตอนในการเสนอชื่อองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards คณะผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้เสนอรายชื่อองค์กรในแต่ละสาขารางวัล จากนั้นแต่ละองค์กรจะต้องนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กรในสาขานั้นๆ รวมถึงผลลัพธ์และความสำเร็จจากการดำเนินงาน เพื่อโครงการฯ ได้นำข้อมูลไปใช้ประกอบการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีรายได้สูงสุด 1,000 องค์กรในประเทศไทย เพื่อคัดเลือกองค์กรที่จะได้รับรางวัลพระราชทานฯ ในแต่ละสาขารางวัลต่อไป

ในการคัดเลือกองค์กรสำหรับรางวัล SMEs Excellence Awards นั้น  ธนาคารต่างๆ จะคัดเลือกองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีระบบการบริหารจัดการโดยรวมที่เป็นเลิศ ซึ่งประกอบธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต การบริการ หรือการค้าปลีก/ค้าส่ง โดยแต่ละ SMEs จะจัดส่งข้อมูลองค์กรและแนวทางการบริหารจัดการให้กับคณะกรรมการได้พิจารณาให้คะแนน โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกองค์กรที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จากนั้นคณะกรรมการจะเข้าเยี่ยมชมและประมวลผลคะแนนเป็นรอบที่ 2 โดยคณะกรรมการจะพิจารณา SMEs ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อรับรางวัลพระราชทานต่อไป

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.