บำรุงราษฎร์ชี้ถึงเวลาธุรกิจสุขภาพต้องปรับตัว ดูแลคนไข้แบบ Health Care แทน Sick Care

Nov 19, 2020 A.Kanitha

COVID-19 ส่งผลให้คนทั่วโลกตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น และเป็นไปในลักษณะเชิงป้องกันหรือ Preventive Medicine ซึ่งกลายเป็นเมกะเทรนด์ในระดับโลก ธุรกิจสุขภาพจึงต้องมีการปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยบำรุงราษฎร์ชี้ว่า ถึงเวลาที่ธุรกิจสุขภาพต้องเปลี่ยน Mindset จากการรักษาผู้ป่วย (Sick Care) มาเป็นการบริบาลสุขภาพแบบองค์รวม (Health Care)

หลายปีที่ผ่านมา บำรุงราษฎร์หันมาให้ความสำคัญกับการให้บริการ Health Care มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการจับมือกับมั่นคงการเคหะ และไมเนอร์ ขยายศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ที่บางกระเจ้า เจาะตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) ที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต และล่าสุดเปิด “ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัว” ให้บริการดูแลสุขภาพผ่านการตรวจวิเคราะห์ยีน ทำให้สามารถป้องกันโรคเชิงรุก

ภญ.อาทิรัตน์ จารุพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า หลังจากที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤต COVID-19 ทำให้คนทั่วโลกตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพในเชิงป้องกันมากขึ้นจากเดิม ธุรกิจสุขภาพจำเป็นต้องปรับตัวด้วยการผสมผสานการดูแลคนไข้ในทั้ง 2 ด้าน นั่นคือ Wellness + Sickness มาสู่การให้บริการแบบ Health Care จากเดิมที่เป็นการรักษาผู้ป่วย หรือ Sick Care เพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้ที่ผ่านมา บำรุงราษฎร์มุ่งเน้นให้ความสำคัญการให้บริการแบบ Health Care โดยยกระดับสู่โรงพยาบาลในการรักษาขั้นจตุตถภูมิ (Quaternary Care) เพื่อการบริบาลทางการแพทย์ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง ประกอบ การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่มีความซับซ้อนรุนแรง ซึ่งการเปิด “ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัว” ในครั้งนี้ถือเป็นการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน ตั้งแต่การค้นหาความเสี่ยง (Predictive) ด้วยการตรวจความผิดปกติของดีเอ็นเอ หรือรหัสยีน ซึ่งจะช่วยระบุความเสี่ยงในการเกิดโรคบางชนิด และความเสี่ยงในการแพ้ยา เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค รวมถึงช่วยให้แพทย์สามารถเลือกใช้ยาหรือวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายได้

นพ.อิศร สุขวนิช ผู้อำนวยการศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัว โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า  ปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการป้องกันสุขภาพมากกว่าการรักษา ส่งผลทำให้เกิดดีมานด์การรักษาเชิงป้องกันเติบโตต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากตัวเลขของคนที่ใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปีที่เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มความต้องการตรวจลงลึกถึงในระดับยีน ทางโรงพยาบาลจึงเปิดศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัวนี้ขึ้นมา ซึ่งมีความโดดเด่นในแง่ของการให้บริการครบวงจรแบบ One Stop Service แตกต่างจากที่อื่น กล่าวคือ มีทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องมากกว่า 20 ท่าน ตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อนตรวจ การตรวจยีน การตรวจวิเคราะห์ทางห้อง ปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะด้าน การแปลผล ซึ่งต้องใช้แพทย์ผู้ชำนาญการทางพันธุศาสตร์ที่มีประสบ การณ์เป็นผู้แปลผล และหากพบพันธุกรรมที่มีความเสี่ยง ก็สามารถส่งต่อแพทย์เฉพาะทางเพื่อให้คำปรึกษาหรือวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ที่สำคัญบำรุงราษฎร์มีการใช้เทคโนโลยี Next Generation Sequencing เครื่องตรวจการกลายพันธุ์ของยีน ในห้อง ปฏิบัติการของบำรุงราษฎร์เองด้วย โดยห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล ทำให้ระยะเวลาการตรวจเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงห้องปฏิบัติการในต่างประเทศที่อยู่ในความร่วมมือของบำรุงราษฎร์ ได้การรับรองของ CAP Certified Laboratory จาก The Collage of American Pathologists (CAP) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่รับรองในกระบวนการเพื่อความถูกต้องแม่นยำและคุณภาพสม่ำเสมอของผลการตรวจวินิจฉัยและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ปัจจุบัน ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัว ให้บริการตรวจพันธุกรรมในเชิงป้องกันเพื่อค้นหาความเสี่ยงก่อนเกิดโรค ครอบคลุม 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ โรคมะเร็ง ซึ่งสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้, โรคหัวใจ, คู่สมรสเพื่อวางแผนการมีบุตร และป้องกันการแพ้ยา เพื่อนำไปทำนายโอกาสที่ผู้ป่วยจะแพ้ยา หรือการตอบสนองต่อการใช้ยา ในอัตราค่า บริการตรวจยีนต่อคน เริ่มต้นที่ 5,500 – 39,930 บาท โดยจะใช้ระยะเวลาการตรวจตั้งแต่ 2 -25 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนการตรวจยีนที่เกี่ยวข้อง เหมาะกับผู้ที่มีความเสี่ยงการเกิดโรคที่มาจากพันธุกรรม คู่สมรสที่ต้องการมีบุตร และบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพแข็งแรงและต้องการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น

นพ.อิศร กล่าวว่าการรักษาเชิงป้องกันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการรักษาเมื่อเกิดโรคแล้ว ดังนั้นประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการบริการตรวจพันธุกรรมจะได้รับ คือการพบความเสี่ยงการเกิดโรคบางชนิดของตนเอง ทำให้สามารถวางแผนการใช้ชีวิต ปรับพฤติกรรม และการรับประทานอาหาร เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งในระยะยาวจะช่วยลดค่ารักษาพยาบาล และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับการรักษาโรค

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.