19,807
VIEWS

คิงส์สเตลล่า นวัตกรรมที่พัฒนาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในยุค New Normal

Dec 04, 2020 -None-

กว่า 56 ปีที่คิงส์สเตลล่าวาง Vision ขององค์กรไว้ว่าต้องการเป็นบริษัทที่พัฒนานวัตกรรมเพื่อเติมเต็มชีวิตผู้คนโดยมี Mission หลักคือทำให้ผู้คนได้รู้จักและสามารถเข้าถึงสินค้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และลดของเสียจากกระบวนการทำงานทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ภายใต้ บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด จึงมีสินค้าสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันหลากหลายครอบคลุมทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) Air Care  (2) Home Care  (3) Car Care  (4) Personal Care  (5) Pet Food/Pet Supplement และ (6) Pet Cosmetic โดยมีแบรนด์อย่าง King’s StellaWaxOne และ BEARING เป็นเรือธงในการทำตลาด     ด้วยความที่มีสินค้าหลากหลายกลุ่มทำให้การบริหารจัดการค่อนข้างมีความซับซ้อน คุณวิลาสินี กิตติเกษมศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด จึงมองว่า “Big Data” คือเครื่องมือสำคัญที่จะเข้ามาช่วยให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“ที่ผ่านมาเรามีข้อมูลค่อนข้างเยอะทั้งในแง่ของการผลิต การจัดจำหน่าย การขาย ซึ่งในอดีตเราเก็บข้อมูลในรูปแบบของรายงานที่เป็นลักษณะรายงานประจำเดือน ปัจจุบันด้วยความที่เราใช้ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์มากขึ้น

จึงสามารถรวบรวมข้อมูลได้ดีขึ้นและพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่ผ่านมา”

โดยส่วนของ Data คิงส์สเตลล่า มีการพัฒนาระบบเป็น Step เริ่มจาก Step ที่ 1 Data Collecting เป็นการเก็บข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งคิงส์สเตลล่าทำมาเป็นระยะเวลา 4-5 ปีแล้ว Step ที่ 2 คือส่วนของ Visualizing เป็นการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เป็น Dashboard แยกเป็นแผนกต่างๆ เช่น Marketing เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า วิเคราะห์คลังสินค้า วิเคราะห์เรื่องของการขาย วิเคราะห์ขั้นตอนการผลิต จุดคอขวดของไลน์ผลิต ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทำอยู่ในปัจจุบัน Step ต่อไปคือการมองถึงเรื่องของการใช้ AI เข้ามาช่วยในการตัดสินใจโดยเรียกขั้นตอนนี้ว่า Data Modeling เพื่อการทำงานในขั้นตอนต่างๆ มีความรวดเร็ว แม่นยำ ถูกต้องมากขึ้น

“ในแง่ของการทำ Marketing เราทำ Visualizing เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เรามีเป็น Dashboard โดยละเอียดทำให้สามารถวิเคราะห์ยอดขายได้ ซึ่งตรงนี้จะทำให้ฝ่าย Marketing สามารถ Push สินค้าได้ถูกต้อง ทำเรื่องของโปรโมชั่นหรือแคมเปญให้เหมาะสม

ส่วน Warehouse เป็นการบริหารจัดการสินค้าเข้าและออก ซึ่งต้องมีเรื่องของการบริหารจัดการคนด้วย หากมีการบริหารจัดการคนที่ดีจะทำให้การทำงานง่ายขึ้นด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม และทำให้เราทราบว่าในการทำงานมีกระบวนการไหนที่เป็นคอขวดและนำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเกิดวิกฤตเราก็จะสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญอีกเรื่องคือส่วนของงานฝ่ายขายเรานำเอาข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วมาวางเป็น Optimize Sales Plan Trip และ Maximize Customer Sales Service ซึ่งตัว Optimize Sales Plan Trip จะทำให้เราทราบว่าเส้นทางไหนที่เข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุดโดยใช้เวลาน้อยที่สุด ส่วน Maximize Customer Sales Service ทำให้เราเพิ่มประสิทธิภาพในการได้คุยกับลูกค้า ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้มากขึ้น”  

ส่วนการผลิต

  • ได้มีการทำ Best Case คือ เก็บเวลาการทำงานที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีที่สุดของคน
  • Machine Monitoring System เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้มากที่สุด และนำไปสู่การปรับปรุงเครื่องจักรให้เหมาะกับ Productivity ที่ต้องการ
  • Robotics การนำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิต

จากกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำงานทำให้ช่วง COVID-19 ที่ผ่านมา คิงส์สเตลล่า สามารถปรับกระบวนการทำงาน ขั้นตอนการผลิต และออกสินค้าที่ตลาดต้องการได้อย่างทันท่วงทีจากการจัดการ Big Data

ซึ่ง คุณวิลาสินี มองว่าหากไม่มีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีมาก่อนหน้านี้การปรับตัวก็อาจจะไม่รวดเร็วอย่างที่คิด

แนวทางในการดำเนินธุรกิจของคิงส์สเตลล่าจะให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้อง 5 ส่วน คือ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นั่นทำให้คิงส์สเตลล่าให้ความสำคัญกับเรื่องของ Green Industry หรืออุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกเหนือจากเรื่องของนวัตกรรมการผลิต

และการบริหารจัดการกระบวนการทำงาน โดยปัจจุบัน คิงส์สเตลล่า เป็น Green Industry ในระดับ Green System Level 3 ซึ่งต้องมีการวางนโยบายวางแผน ลงมือปฏิบัติประเมินผล และทบทวนในประเด็นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม, ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน, ลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ อีกทั้งบริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด ได้รับการรับรอง GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ GMP HACCP จากกรมปศุสัตว์

“เรามีกลยุทธ์ขององค์กร คือเรื่องของ Purple Ocean โดย

P ตัวแรกคือ Planning การวางแผนที่ชัดเจน

U คือ Uniqueness เป็นสิ่งที่โดดเด่น สิ่งที่ทำต้องแปลกใหม่

R คือ Realities คือทำงานได้จริง จับต้องได้

P คือ People Focus ซึ่งเราให้ความสำคัญมาก เน้นดูแลคนของเราอย่างใกล้ชิด สร้างให้คนของเรามี  Expertise และ Creative มี Value Added ของตัวเอง

L คือ Lean ทำให้องค์กรไม่เทอะทะ ด้วยความที่เราอยู่มานานเราต้องแอ็กทีฟและทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ

E คือ Earth Concern ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของโลกและสิ่งแวดล้อมด้วย” 

จากกลยุทธ์องค์กรที่ดำเนินงานมาตลอดทำให้ คิงส์สเตลล่า ได้รับรางวัลมาตลอดระยะเวลาหลายปี โดยปีนี้ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี  2563 ด้านสถานประกอบการสินค้าควบคุมที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ประเภททั่วไป จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นรางวัลที่องค์กรภาคภูมิใจมากเนื่องจากเป็นรางวัลที่มีความละเอียดในการตรวจสอบสูง

นอกจากนั้นยังได้รับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO17025:2017 เพื่อให้ห้อง Lab ของบริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด ได้มาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ เพื่อให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า จากสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ล่าสุดคือรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น (The Prime Minister’s Small and Medium Industry Award) ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม (Innovative Technology Management) จากกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีกำหนดการเข้ารับรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในเดือนธันวาคม 2563 นี้

เป้าหมายสำคัญของ คิงส์สเตลล่า คือต้องการเป็นสินค้าที่เข้าไปอยู่ในทุกครัวเรือนอย่างภาคภูมิใจในฐานะสินค้าไทยจากบริษัทคนไทยที่สามารถแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติได้

“เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องจากกระบวนการวิเคราะห์ Big Data จนทำให้ที่ผ่านมาเรามีนวัตกรรมออกมาอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ สินค้าของ King's Stella Hand Sanitizer Gel เจลล้างมือ และ King's Stella Hygienic  สเปรย์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและกำจัดกลิ่นเป็นสเปรย์ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศ โดยได้ทำการทดสอบร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งทางเราคิดค้นและพัฒนาตั้งแต่การระบาดของไวรัสซาร์ส ปี2003 ทำให้เราพร้อมดูแลด้านสุขอนามัยให้กับผู้บริโภคเมื่อเกิด COVID-19 เราออกผลิตภัณฑ์เจลล้างมือสำหรับเด็ก ซึ่งเป็น Alcohol Food Grade พัฒนาสินค้ากลุ่ม Health Care เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขอนามัยด้านการฆ่าเชื้อโรค และทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเลิกใช้สารสังเคราะห์ CFC ในสเปรย์ ซึ่งเป็นสารทำลายชั้นโอโซนหนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อนมานานกว่า 40 ปีแล้ว และเป็นเจ้าแรกของไทยที่พัฒนาน้ำยาเช็ดกระจกแบบไม่มีสารแอมโมเนีย เพราะสารแอมโมเนียเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโลกร้อน ส่วนของแพ็กเกจจิ้ง บริษัทเป็นรายแรกๆ ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนจากขวด PVC มาเป็นขวด PET  ซึ่งแม้ต้นทุนจะสูงกว่าแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อนและสามารถนำขวดไปรีไซเคิลได้ 100%

เราต้องพัฒนาสินค้าให้เข้ากับยุคสมัยให้ได้เพราะช่วงเวลาที่แตกต่างกันความต้องการของผู้บริโภคก็แตกต่างกัน สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องการให้ลูกค้าของเราใช้สินค้าแล้วมีความสุขที่สุดและใช้งานง่าย เหนื่อยน้อยลงค่ะ” คุณวิลาสินีกล่าวปิดท้าย

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.

violet porno xxx phim sex 2020 lawnjinsi Filmes Pornô PuttanaHD Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende Free Desi Scandal xxx e videos pornos www.grandexxx.com www.xxxarabtube.com www.zwartporno.com www.echterporno.com www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com videos de sexo 3gp