8,096
VIEWS

GC เดินหน้า Digital Transformation มุ่งเติมเต็มศักยภาพคน พร้อมขับเคลื่อนการทำงานด้วยเทคโนโลยี

Nov 05, 2020 -None-

ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญกับชีวิตของผู้คนอย่างมาก กลายเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนในทุกมิติตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน หรือแม้แต่การขับเคลื่อนองค์กร ยิ่งในยุคที่ทุกอย่างกำลังถูก Disrupt ไม่ว่าองค์กรเล็กหรือใหญ่ก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวให้ทัน  อย่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ของไทย องค์กรที่มีพนักงานกว่า 5,000 คน เชื่อว่าการจะขับเคลื่อนองค์กรขนาดใหญ่ให้ทุกภาคส่วนให้เดินหน้าไปในอนาคตอย่างเข้มแข็ง จะต้องเริ่มทำ Digital Transformation ด้วยการเข้าไปยกระดับและสร้างความเปลี่ยนแปลงใน 3 แกนหลักขององค์กร หรือเรียกว่า Triple Transformation ด้วยเป้าหมายของ GC คือการเป็น Data Driven Organization ซึ่งหัวใจสำคัญของการเดินทางนี้ ต้องส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพของ “บุคลากร” ให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างยั่งยืน

การติดอาวุธให้แก่บุคลากรทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ด้านดิจิทัล รวมถึงการสร้าง Innovation Mindset ให้คนกว่า 5,000 คน เห็นภาพเดียวกันและมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกันจึงเป็นความท้าทายอย่างมาก กลายเป็นที่มาของทีมเฉพาะกิจ Digital Transformation หรือ dEX (เด๊กซ์) ซึ่งตั้งขึ้นในปี 2017 มาพร้อมภารกิจสำคัญคือการ Transform องค์กรในรูปแบบ Triple Transformation ภายใต้ 3 แกนหลัก ได้แก่ Business, Technology และ People Transformation

บุคลากรคือหัวใจสำคัญขององค์กร

“หนึ่งในแกนหลักที่ GC ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ คือ People Transformation ปรับปรุงความพร้อมของพนักงานทุกระดับในองค์กร และแนวทางการดำเนินงานให้ยืดหยุ่นสอดรับกับการใช้เทคโนโลยี ทีม Digital Empowerment จึงเข้ามามีบทบาทในการ Transform มุ่งเน้นไปที่ 2 เรื่องหลักๆ คือ การเพิ่ม Digital Capability และการสร้าง Innovative Mindset ซึ่งผมมองว่าการ Transform ที่ยั่งยืนนั้น ไม่ใช่แค่การใช้เครื่องมือ Digital ใหม่ๆ แต่เป็นการเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนตัวเอง ทั้งการทำงานและทัศนคติ”

พิทักษ์ เหล่าแสงงาม / Head of Digital Transformation


ในฝั่งการทำงานของ People Transformation หรือทีม Digital Empowerment การพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลอยู่ภายใต้การดูแลของทีม Digital Academy ทักษะไหนจำเป็นในโลกยุค Digital และทักษะไหนจำเป็นสำหรับองค์กร ทีม Academy จะนำมาพัฒนาเป็นหลักสูตร นำมาทดสอบกับกลุ่มนำร่องจนมั่นใจว่าเหมาะกับคนทั้งองค์กร ก่อนจะส่งมอบให้กับทีม People Development จากทาง HR เพื่อไปพัฒนาบุคลากรทั้งหมดต่อไป  โดยที่ผ่านมาองค์กรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะทางดิจิทัล เช่น Data Analytic, Agile และ Design Thinking เพื่อต่อยอดสู่การเป็น Data Driven Organization 

ในขณะที่ทีม Digital Curator จะทำงานประสานกันต่อจากทีม Digital Academy มุ่งเน้นไปที่การสร้าง Awareness และ Innovation Mindset ผ่านกิจกรรมและการสื่อสารไปยัง 2 กลุ่มคือ พนักงานทั้งองค์กรและผู้บริหาร ซึ่งจะออกแบบให้เหมาะสมตาม Level ของพนักงาน เช่น กิจกรรมสร้าง Innovation Culture ซึ่งปัจจุบันจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานในเรื่องการทำ Digital Transformation โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และเพิ่มทักษะของตนเอง กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อแก้ Pain Point ที่เกิดขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ทำโครงการด้าน Digital ควบคู่ไปกับการ Up Skill ผ่านการทำ Workshop ต่างๆ เช่น Solution Validation, Pitching Skill รวมถึงเพิ่มประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้จาก Mentor ทั้งคนในและคนนอกองค์กร ทำให้ได้ไอเดียใหม่ๆ ไปใช้ในการปรับแก้และต่อยอดการพัฒนาไอเดีย โดยกิจกรรมตลอด 3 ปีที่ผ่านมา มีพนักงานเข้าร่วมกว่า 1,000 คน ส่งผลให้องค์กรได้ไอเดียใหม่ๆ กว่า 300 ไอเดีย ที่สามารถนำไปต่อยอดในการทดสอบและพัฒนาเป็นโครงการดิจิทัลต่อไป โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างเป็นมูลค่ากว่า 250 ล้านบาทจากไอเดียที่ได้จากกิจกรรมที่ผ่านมา

รุจ บูรณฤกษ์ / Division Manager, Digital Empowerment


ในขณะที่การสร้าง Engagement ไปยังกลุ่มผู้บริหาร จะเป็นการอัพเดตเรื่องราวต่างๆ ในองค์กร รวมถึงเทรนด์ทั่วโลก ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยการจัด Sharing Session ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของบริษัทชั้นนำภายนอก รวมถึงตัวพนักงานที่มีประสบการณ์จากการทำ Digital Use Case มาแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้บริหารได้เห็นมุมมองใหม่ๆ และร่วมผลักดันสนับสนุนการทำ Transformation ให้เกิดขึ้นในองค์กร


แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ GC โฟกัสที่ 3 ทักษะสำคัญของการเป็น Data Driven Organization
หลักสูตรที่ทีม Digital Academy เลือกมาปัจจุบัน จะโฟกัสที่ 3 ทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัล ได้แก่ Data Analytics, Agile & Scrum และ Design Thinking

ทีม Digital Academy เชื่อว่า หากคนในองค์กรมีทักษะด้าน Data Analytics จะเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจด้วยข้อมูลได้ดีขึ้น สามารถนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การตัดสินใจและการแก้ปัญหาก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง GC จะมีการพัฒนาทักษะนี้เริ่มต้นตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงแอดวานซ์ ซึ่งกลุ่มพนักงานที่เข้าร่วมจะกลายเป็นเสมือนตัวแทน Data Scientist 

ส่วนทักษะการทำงานแบบ Agile & Scrum แม้จะเป็นวิธีการทำงานแบบใหม่ ที่ช่วยในการทำงานให้ตอบสนอง ปรับเปลี่ยน ปรับตัวต่อ Feedback ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น เพื่อให้เราสามารถส่งมอบผลลัพธ์ให้ลูกค้าได้เร็วขึ้น แต่ใช่ว่าทุกโปรเจกต์จะเหมาะกับการทำ Agile ในช่วงแรกจึงถูกนำมาใช้กับการทำงานภายในทีม dEX โดยจะใช้ Project Based หรือการทำงานเชิงโครงการ ค่อยๆ ทำไปที่ละโครงการ ไม่ได้ทำทั้งองค์กร และทักษะสุดท้ายคือ Design Thinking เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่ GC ให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นเสมือนพื้นฐานวิธีคิดให้พนักงานโฟกัสไปที่เสียงของลูกค้าและหาวิธีแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ตรงจุดที่สุด 

เรียนรู้ ต่อยอด พัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการดีไซน์ Eco System 

ปัญหาส่วนมากขององค์กรขนาดใหญ่เรื่องการพัฒนาบุคลากรคือ แม้จะจัดคอร์สการเรียนรู้มากมาย แต่สุดท้ายความรู้จะหายทันทีเมื่อเดินออกจากห้องเรียน GC ต้องการสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืน จึงแตกแนวคิด Eco System ให้การเรียนรู้ถูกครอบด้วย 3 การเดินทางคือ Train, Transfer และ Sustainable 

โดยการวางแผนของทีม Academy เพื่อให้เกิด Sustainable Learning นั้น เริ่มตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร โดยการ Train นี้ ไม่ได้จำกัดเป็นรูปแบบเป็นแค่ Class Room เท่านั้น แต่เพิ่มให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ การเรียนรู้จะผสมผสานกับการลงมือปฏิบัติจริง ในรูปแบบของ Workshop หรือ Class Assignment โดยความรู้เหล่านี้ หลังเรียนจนจบคอร์สแล้ว ทางผู้เรียนจะต้อง Transfer ความรู้ต่อผ่านกิจกรรม เช่น Coaching หรือการสร้าง Community ขึ้นมาเพื่อให้มีการถามตอบในองค์ความรู้ที่ได้รับมา ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนสร้างความยั่งยืน Sustainable ด้วยการถ่ายทอดความรู้ในแผนก รวมถึงผลักดันให้เกิดเป็น Digital Use Case ต่อไป

“Change Agent Young  Blood” ตัวอย่างของการ Train, Transfer และ Sustainable ที่ชัดเจนและเห็นผล
วัตถุประสงค์หลักของการสร้าง Change Agent Young Blood ก็เพื่อสร้างกลุ่มพนักงานผู้นำการเปลี่ยนแปลงในด้านดิจิทัล ให้สามารถเป็นตัวแทนในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าในเกี่ยวกับเรื่อง Digital Transformation อย่างยั่งยืนให้แก่คนในแผนก ปัจจุบันมีอาสาสมัครเข้าร่วมกว่า 100 ชีวิต ครอบคลุมเกือบทุกสายงาน

ระยะเวลาตลอด 6 เดือน กลุ่ม Change Agent Young Blood จะได้พัฒนาศักยภาพ และ Mindset ทั้งเชิง Soft Skill และ Hard Skill ไม่ว่าจะเป็น Design Thinking, Facilitator, Data Analytics, Cybersecurity และ Digital Governance รวมถึงการนำ Skill ที่ได้เรียนมา ไปต่อยอดจริง ผ่านการทำ Internal Hackathon และ Data Use Case ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ (Train)  จะถูกนำไปกระจายต่อในแผนก (Transfer) เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainable) 

หลายคนคิดว่าการทำ Digital Transformation เป็นเรื่องยาก! มาเรียนรู้ การทำงานแบบทีม dEX ผ่านตัวอย่าง Digital Use Case จากทีม HR ที่ยากแต่ “กล้าที่จะเปลี่ยน

Learning Management System (LMS) ตัวอย่าง Digital Use Case จากทีม HR ที่น่าศึกษา Learning Management System (LMS) คือ ระบบกลางในการบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ และ เป็นแหล่งรวบรวมคอนเทนต์การเรียนรู้ของพนักงาน รวมถึงสามารถเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การพัฒนาบุคลากรและทำให้องค์กรเกิดเป็น Learning Organization พนักงานของเราต้องมี Mindset ที่อยากจะเรียนรู้ตลอดเวลาและการเรียนรู้คือส่วนหนึ่งในชีวิต ซึ่งสอดคล้องไปกับเป้าหมายการเติบโตของ GC ในแง่ของการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดแก่คนในองค์กร ที่นอกจากจะมีทัศนคติของความต้องการรู้ตลอดเวลาแล้ว ผู้ที่เข้ามาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของตัวเองก็จะต้องมีความรู้สึกของการเป็น Content Owner ในแต่ละสายงานต่างๆ ไม่ว่าใครก็สามารถผลิตหลักสูตร Original ของ GC เพื่อพัฒนาคนของ GC จนนำไปสู่ Learning Organization ที่ยั่งยืนได้

“ทุกอย่างในปัจจุบันปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลหมด การพัฒนาบุคลากรก็เช่นกัน เพื่อให้ตอบโจทย์กับทิศทางที่องค์กรกำลังจะเดินไป ในอนาคตพนักงานจะสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ การเรียนรู้ก็เช่นกัน ต่อไปทุกคนไม่จำเป็นต้องเข้ามานั่งเป็น Class Room จะต้องเดินทางมาเจอกัน แต่พนักงานสามารถเข้าถึง เรียนรู้ เพื่อเสริมทักษะจากรูปแบบการเรียนออนไลน์ ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความรู้ที่มีใน Platform เหล่านั้นจะต้องตอบโจทย์ Core Competency ของแต่ละบุคคลได้”

ฐิติพร อ่อนสว่าง / Vice President, Human Development

สิ่งที่เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงและเป็นประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดในการทำ LMS คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของ Learning และ Development ได้มาเจอกัน เป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิม ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ทักษะที่ตัวเองสนใจได้เอง หัวหน้างานก็สามารถเลือกหลักสูตรที่คิดว่าเหมาะกับทีมเพื่อให้ทีมได้เรียนรู้ ที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้คนในองค์กรนำองค์ความรู้ของตัวเองมาถ่ายทอดผ่านคอร์สที่ใครก็สร้างหลักสูตรได้ รวมถึงง่ายต่อการวัดผลผู้เรียนในเชิงพฤติกรรม 

(หน้าแรกของ Web Application ของ GC E-Learning หรือ LMS)

 

แต่ความสำเร็จที่เผยโฉมแล้วคือ การได้ลงมือทำ LMS Digital Use Case ของทีม HR ร่วมกับทีม dEX นำไปสู่การ Transform บุคลากรได้จริง เป็นตัวอย่างการทำงานที่ต้องบูรณาการทุกทักษะด้านดิจิทัลมาปรับใช้ หรือแม้แต่มุมมองการทำงานที่คิดแบบ Customer Centric มากขึ้น รวมถึงมีการนำคอนเซปต์ Agile เข้ามาใช้ในการทำงาน ทำให้สามารถส่งมอบ Key Feature ต่างๆ ออกมาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

(ตัวแทนทีมงาน dEX และ HR ที่ร่วมกันพัฒนา LMS Platform)

สำหรับทีม HR แค่มีเทคโนโลยีอย่างเดียวก็พาทีมไปได้ไม่ไกลนัก จึงต้อง Transform ทีมใหม่ ทำหน้าที่เป็น Business Partner ในด้าน Learning and Development มากขึ้น ควรจะมีอะไร ควรปรับอะไรให้พนักงานได้พัฒนาได้ทันกับความต้องการของธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนเร็ว และแน่นอนว่า LMS ตอบโจทย์เรื่องการ Learning Everywhere อยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้ และการจะเป็นองค์กรที่อยู่แถวหน้าในโลกยุคใหม่ได้ การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ของพนักงานได้อย่างไม่จบสิ้น จึงเป็นอาวุธสำคัญ เพราะท้ายที่สุดแล้วเทคโนโลยีก็เป็นเพียง Tool ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เดินทางได้สะดวกขึ้น แต่หากจะเดินหน้าให้เร็วและยั่งยืนจริงๆ  บุคลากรที่มีอาวุธครบมือและมี Mindset เดียวกันสำคัญกว่า ทำให้เกิดความร่วมมือของพนักงานที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง แม้จะต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วก็ตาม และด้วยความที่ GC ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนนี้ ไม่ว่าในอนาคตบริษัทจะเดินทางหรือปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจไปในรูปแบบไหน เราก็ยังมั่นใจว่า เราจะยังสามารถก้าวไปด้วยกันทั้งองค์กร จุดหมายของการเป็น Data Driven Organization ได้อย่างแน่นอน 

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบสร้างความเปลี่ยนแปลง ชอบค้นหาโอกาส และเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ส่ง CV ของคุณ เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม dEX ในการสร้าง Digital Transformation ให้กับ GC ได้ที่นี่ https://forms.gle/Jsj42EszADdQpE3n9

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.