NIDA ร่วมกับ SEAC ส่งเสริมทักษะ Essential Skills ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

Nov 05, 2020 -None-

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ และ อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ร่วมกันยกระดับการศึกษาและสร้างกำลังคนคุณภาพสู่ตลาดแรงงานไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยผ่านการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่คล่องตัวมากขึ้น สอดรับกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต นับเป็นจุดเริ่มต้นที่เปิดโอกาสให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทักษะเชิงวิชาการและทักษะที่จำเป็น (Essential Skills) เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ณ ห้องสิริวัฒนภักดี อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อเร็วๆ นี้ 

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.