พฤกษาเปิดโรงงานพรีคาสท์ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากวสท.

Oct 16, 2020 -None-

พฤกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมนวัตกรรมการผลิตแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปที่โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร โดย ทวีศักดิ์ บุญขจร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพรีคาสท์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้โรงงานพฤกษา พรีคาสท์เป็นโรงงานที่ทันสมัยและมีกำลังการผลิตสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก โดยพฤกษาเป็นผู้ประกอบการอสังหาริม ทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่สร้างโรงงาน และนำเทคโนโลยีพรีคาสท์ (Precast) มาใช้อย่างจริงจัง การเยี่ยมชมงานจากวสท. ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน  และถ่ายทอดผ่านความเชี่ยวชาญของพฤกษาในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบพรีคาสท์ เพื่อช่วยส่งเสริม พัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพแก่วิศวกรไทย ตามนโยบายบริษัทที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาและตอบ แทนสังคม ภายใต้หลักจริยธรรมและการกับดูแลกิจการที่ดี

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.