34,801
VIEWS

เบื้องหลังความสำเร็จ AIS Transform ภายใต้แนวคิด “Only the paranoid will survive”

Oct 23, 2020 -None-

ยังคงเป็นอีกปีที่ “เอไอเอส” สามารถคว้าตำแหน่งอันดับ 1 องค์กรการสื่อสารและโทรคมนาคมที่คนทั่วประเทศให้ความสนใจและอ้างถึงมากที่สุด จากผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2020

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จในทุก ๆ ครั้งยังคงเป็นเรื่องเดิมที่เอไอเอสยึดมั่น ให้ความสำคัญ และปฏิบัติเสมอมา นั่นก็คือ ปรัชญาการให้คุณค่ากับการทำงานแบบ “มืออาชีพ” ที่เน้นสร้างบริการและสิ่งที่เป็นประโยชน์ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและ Stakeholder ทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

การทำงานแบบมืออาชีพที่ว่านี้ ก็คือ การให้ความสำคัญกับการทำงานในทุก ๆ ด้าน นับตั้งแต่...

ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับ Partner ตามหลัก Ecosystem เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

“ข้อสำคัญที่ทำให้เรายังคงได้รับการยอมรับมาจนถึงวันนี้ เป็นเพราะเราให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ตามหลัก Ecosystem เอไอเอสเราไม่เติบโตเพียงลำพัง แต่เราเติบโตไปพร้อม ๆ กับพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม ร่วมกันนำเสนอสินค้าและบริการบนประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า”

ให้ความสำคัญกับการศึกษา Journey ของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการอยู่เสมอ ทำให้เอไอเอสมีสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในทุก Generation

“เรามีการพัฒนาความเสถียรของคุณภาพเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งสินค้าและบริการ เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม เราสร้างความแตกต่างที่ทำให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตได้ดีกว่าเดิมด้วย Digital Service  ที่มอบสิทธิพิเศษ ทั้งจากส่วนลด และ AIS Point”

ให้ความสำคัญและตื่นตัวในการศึกษาเทรนด์ออนไลน์กันแบบวันต่อวัน เพื่อสร้าง Content ที่มีสีสัน พร้อมสื่อสาร และเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มได้ตลอดเวลา

ปลูกฝังพนักงานให้มีความตื่นรู้ พร้อมตั้งรับ ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง และหาวิธีการใหม่ ๆ มาใช้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว

“เราส่งเสริมบุคลากรของเราให้เติบโต และสร้าง New Ability ท่ามกลาง Digital Transformation พัฒนา Skill ทั้ง Soft Skill, Hard Skill และ Reskill ผ่านทาง AIS Academy ผ่าน Educational Platform ชื่อ Learn Di ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเริ่มสร้างอย่างเป็นรูปธรรมในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นับจากนี้เราจะเห็น AIS เริ่มรับทีมงานใหม่ๆ ที่มี Skill Set ต่างจากคนเดิมที่เรามี เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของ New Business ที่เราจะมุ่งไปมากขึ้น รวมทั้งยกระดับ Culture องค์กรไปอีกขั้นด้วยแนวคิด FIT FUN FAIR”

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างและรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน อาทิ สร้างนวัตกรรมผ่าน หน่วยงาน AIS NEXT ที่เป็นเหมือน Internal Incubator เพื่อบ่มเพาะพนักงานให้เป็นเสมือน Startup สร้างสรรค์ Business Model ใหม่ๆ และกระตุ้นนวัตกรรมภายในองค์กร

ตลอดจนดูแลสังคมและชุมชน ผ่านการรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และปลูกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตในยุค Social อย่างยั่งยืน

“เรามีโครงการ E-Waste รณรงค์ให้คนไทยนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งกับ AIS เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี มีโครงการ Cyber Wellness ในฐานะ Network Educator และ Network Protector เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่คนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้รู้จักใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ ด้วยเครื่องมือต่างๆ อาทิ DQ, Application Google Family Link, AIS Secure Net”

คุณสมชัย กล่าวว่า การจะรักษาความเป็นเบอร์หนึ่งในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น การ “Transformation” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เอไอเอสสามารถรักษาตำแหน่งของตัวเองเอาไว้ได้

การ Transformation ของเอไอเอสถูกปฏิบัติภายใต้หลักคิด 5 ข้อด้วยกัน นั่นก็คือ

1. ทำสิ่งที่เป็นพื้นฐานให้ดีที่สุดก่อน :

“ให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานของสินค้าและบริการของเราเองในทุก ๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของคุณภาพระบบสัญญาณ การให้บริการของพนักงาน การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หากเรารักษามาตรฐานเรื่องพื้นฐานของธุรกิจเราได้ เราก็จะมี Digital Infrastructure ที่มีคุณภาพเพื่อไปต่อยอดธุรกิจอื่น ๆ ร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราได้” 

 2. แบ่งคนเป็น “เรือใหญ่” และ “เรือเล็ก” :

“แบ่งคนในองค์กรเป็นเรือใหญ่ 80% และเรือเล็กอีก 20% สำหรับเรือใหญ่ เรามั่นใจว่าเขาจะสามารถเป็นหัวเรือหลักที่พร้อมตั้งรับทุก ๆ สถานการณ์ โดยอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน และสามารถบริหารธุรกิจที่สำคัญ สร้างฐานที่มั่นให้มั่นคงให้แก่องค์กร ขณะเดียวกัน เราต้องเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ ที่เป็น The Next Generation มาร่วมคิดค้น Innovation ใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ในการต่อยอดและพัฒนาสินค้าและบริการ”

3. บริหารคนแบบจริงใจ สื่อสารอย่างชัดเจนและเป็นธรรม :

“ในการ Transform องค์กร การสื่อสารและความจริงใจ ถือเป็นหัวใจสำคัญ เมื่อเราต้องการเปลี่ยนแปลง เราต้องสื่อสารกับคนในองค์กรให้ถูกต้องและครบถ้วนว่า เรากำลังจะทำอะไร เพื่ออะไร และผลที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไร ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน มีเหตุผล และเป็นธรรม พนักงานทุกคนก็พร้อมที่จะปรับตัวตาม”

4. ต้องมีความแตกต่างด้วยอินโนเวชั่น:

เพื่อครองความเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรม Telecommunication เราต้องมีความรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เทคโนโลยีจะเปลี่ยนผ่านไวแค่ไหน เราต้องตามให้ทัน และถ้าให้ดี เราต้อง Beyond Expectation ด้วยการก้าวไปให้ไวกว่า”

5. “Only the paranoid will survive”:

แม้ว่าจะอยู่บนยอดเขาอยู่แล้ว แต่ต้องระวังด้วย ถึงจะอยู่รอด นี่เป็นที่มาที่ทำให้เอไอเอสปรับตัวอยู่เสมอ เพราะ “คน” และ “เทคโนโลยี” เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้น การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น”

อย่างไรก็ตาม คุณสมชัย บอกกับเราว่า ความท้าทายทางธุรกิจนั้นเกิดขึ้นได้เสมอในทุกวินาที เป็นบทเรียนที่ทุกคนต้องพบเจอ ไม่ว่าความท้าทายอะไรจะเกิดขึ้น สำคัญที่สุด คือ องค์กรต้องไม่ละเลย “พนักงาน” บุคคลผู้ที่จะนำพาองค์กรให้ผ่านพ้นอุปสรรคและความท้าทายต่าง ๆ ไปได้

ดังนั้น สิ่งสำคัญ คือต้องหมั่น Reskill, Restructure และ Reform คนในองค์กร เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง และเตรียมพร้อมรับมือ ตลอดจนคัดสรร “คนที่ใช่ คนที่ถูกต้อง” มาร่วมกันขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งนับเป็นความท้าทาย และต้องอาศัยความกล้าหาญมากที่สุด

AIS

Copyright © 2015-2016 บริษัท แบรนด์เอจ มาร์เก็ตติ้ง รีซอร์สเซส จำกัด.
All rights reserved.